Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kvietimas dalyvauti Sveikatos centro veikloje

Informuojame, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2023 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T-317 „Dėl sveikatos centro (-ų) Šiaulių miesto savivaldybėje steigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu inicijavimo“ nusprendė inicijuoti Šiaulių miesto sveikatos centro (ų) (toliau – Centras (-ai)) steigimą funkcinio bendradarbiavimo būdu.

Vadovaudamasi Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. Nr. V-589 įsakymu „Dėl sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas, nuoroda į teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62d14a30f88711ed9978886e85107ab2), 11.1 papunkčiu ir anksčiau nurodytu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu, Šiaulių miesto savivaldybė kreipiasi į visas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančias privačias sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas Aprašo III skyriuje ir 1 priede, Šiaulių miesto savivaldybėje, dėl dalyvavimo Centro (-ų) veikloje.

Prašome sveikatos priežiūros įstaigų apie ketinimą (nesutikimą) dalyvauti Centro (-ų) veikloje informuoti raštu iki 2023 m. liepos 31 d. imtinai, įstaigos vadovo pasirašytą raštą pateikiant Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame 1 aukšte adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, siunčiant paštu arba el. paštu .

Gavus informaciją iš įstaigų bus organizuojamas visų įstaigų atstovų posėdis dėl Centro (-ų) veiklos ir bendradarbiavimo sutarties sąlygų aptarimo. Sveikatos centre turės būti sudaroma galimybė pacientams gauti valstybės laiduojamas (nemokamas) sveikatos centro asmens sveikatos priežiūros paslaugas (įstaigoms apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų).

Privačių sveikatos priežiūros įstaigų rašytinis atsakymas nebus laikomas galutiniu privačios sveikatos priežiūros įstaigos sprendimu dalyvauti Centro (-ų) veikloje. Nepateikus atsakymo raštu iki nurodytos datos, bus laikoma, kad privati sveikatos priežiūros įstaiga nesutinka dalyvauti Centro (-ų) veikloje.

Išsamesnė informacija apie įgyvendinamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklo vystymą/pertvarką pateikta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kompetenciju-centru-ir-regioninio-bendradarbiavimo-modeliu-pagristos-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigu-tinklo-vystymas.