Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Parengtas Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose, detaliojo plano koregavimas

Informuojame, apie rengiamą  Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-105, koregavimą.  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. A-787
Planuojamos teritorijos adresas:  Vaitkaus g. 15 (kad. Nr. 2901/0016:53, plotas – 1,8430 ha), P. Motiekaičio g. 5 (kad. Nr. 2901/0016:146, plotas – 0,1820 ha), Pročiūnų g. 3A (kad. Nr. 2901/0016:141, plotas – 0,0651ha) ir Pročiūnų g. 3B (kad. Nr. 2901/0016:209, plotas – 1,1990 ha) Šiauliuose.
Teritorijos plotas – 3,2891 ha.
Planavimo tikslai: pakeisti planuojamoje teritorijoje kai kurių sklypų ribas ir plotą; nustatyti   naudojimo   reglamentus,   pagal   galiojančius   teritorijų   planavimo dokumentus, Šiaulių miesto bendrąjį planą ir jo koregavimus bei kitus teisės aktus.
Planavimo uždaviniai:
1. atsižvelgus į planavimo tikslus:
1.1. nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
2. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
3. numatyti susisiekimo  komunikacijas  su  joms  funkcionuoti  reikalingų  servitutų poreikį;
4. nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;
5. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus.
Planavimo procese koncepcija rengiama nebus. 
Planavimo organizatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel.8 41 59 62 00 (kontaktinis tel. 8 41 59 63 02).
Plano rengėjas: UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai,  tel.  8 (41) 522 411, mob. tel. 8 698 77238, el. paštas:
Informacija teikiama:  apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (proceso Nr.K-VT-29-21-379).
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022-04-19  iki 2022-05-02, ne mažiau 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Šiaulių miesto savivaldybės patalpose, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai ir plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 170-420, Šiauliuose. 
Dokumentas rengiamas supaprastinta koreguojamų detaliųjų planų viešinimo procedūrų tvarka.            Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  iki sprendinių viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas
Brėžinys 

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Vita Čėsnaitė