Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Paskelbtas NVO institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos (toliau – NVOK2023) konkursą. 

Konkurso taisyklės: 

Su Konkurso Nuostatais galite susipažinti ČIA 

Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099

Konkurso tikslas: stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant NVO institucinio stiprinimo projektus, kurie stiprina NVO institucinius gebėjimus, įgyvendindami šiuos uždavinius:

 • NVO darbo efektyvumo didinimas;
 • finansinio tvarumo užtikrinimas;
 • teikiamų paslaugų ir įgyvendinamų veiklų kokybės gerinimas ir plėtra;
 • organizacijų stiprėjimas, augimas ir plėtra;
 • savanoriškos veiklos plėtra.

Galimi pareiškėjai:

 • pareiškėjas yra Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO
 • pareiškėjui neskirtas finansavimas Nacionalinių NVO ir NVO vienijančių asociacijų 2023-2024 m. konkursuose
 • pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku pateikė 2021 metų veiklos ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį
 • pareiškėjas savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus
 • 2021 m. (jei pareiškėjas įsteigtas anksčiau nei 2022 m.) arba 2022 m. (jei pareiškėjas įsteigtas 2022 m.) pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinį gavo pajamų, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 1 000 (tūkstantis) Eur
 • pareiškėjas nėra likviduojamas ir atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.

Finansuotinos veiklos

 1. NVO darbuotojų ir (ar) savanorių ir (ar) narių kompetencijų ir (ar) įgūdžių tobulinimas;
 2. NVO veiklos organizavimo strategijų ir (ar) sistemų kūrimas ir (ar) tobulinimas;
 3. NVO veiklos viešinimo veiklos;
 4. savanoriškos veiklos organizavimas ir (ar) plėtra;
 5. NVO, verslo subjektų (pvz., įmonių) ir (ar) mokslo institucijų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas;
 6. NVO tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių ryšių skatinimas ir tarptautinės veiklos organizavimas;
 7. NVO teikiamų viešųjų paslaugų ir įgyvendinamų veiklų kokybės gerinimas ir (ar) plėtra;
 8. iniciatyvų NVO finansiniam skaidrumui ir (ar) tvarumui didinimas;
 9. NVO įgyvendinamų socialinio verslo veiklų kūrimas ir (ar) plėtojimas;
 10. NVO ir valstybės (ar savivaldybių) institucijų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir (ar) siūlymų dėl viešosios politikos sprendimų teikimas kompetentingai (-oms) valstybės (ar savivaldybės) institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms).

Pareiškėjas privalo paraiškoje numatyti įgyvendinti pasirinktinai bent 1 veiklą, nurodytą finansuotinų veiklų sąraše.

Paraiškų priėmimas

 • Paraiškų priėmimo terminas – iki kitos darbo dienos 24 val., skaičiuojant nuo dienos, kai Konkurso skelbime ir informacinėje sistemoje paskelbiama, kad Konkursui jau pateiktos 300 (trijų šimtų) pareiškėjų paraiškos, bet ne vėliau nei 2023 m. balandžio 6 d.
 • Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

 • Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur.
 • Didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 900 000 (devyni šimtai tūkstančių) eurų.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia el. p. [email protected].  

Informacija pareiškėjams esminiais su paraiškų turiniu susijusiais klausimais teikiama iki 2023 m. kovo 31 d. Informacija „techniniais“ klausimais teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 14 val.  

Vyks trys skirtingo turinio viešos konsultacijos dėl konkurso ir jo paraiškų pildymo bei teikimo:

 • I-oji NVOK2023 pareiškėjų konsultacija vyks kovo 16 d. (ketvirtadienį) 10 val. MS Teams platformoje (I-osios konsultacijos NUORODA). Šios konsultacijos metu pristatysime NVOK 2023 konkursą: jo tikslus, tikslinę grupę, finansuojamas veiklas ir kt. Taip pat atsakysime į pareiškėjams kylančius pirmuosius klausimus.
 • II-oji NVOK2023 pareiškėjų konsultacija vyks kovo 21 d. (antradienį) 10 val. (II-osios konsultacijos NUORODA). Šios konsultacijos metu pristatysime: Konkurso paraiškos formą SoPAS sistemoje; detalizuosime, ką reikėtų rašyti konkrečiose dalyse, atsižvelgiant į vertinimo kriterijus; pristatysime SoPAS sistemos naudojimo taisykles; atsakysime į kylančius klausimus.
 • III-oji NVOK2023 pareiškėjų konsultacija vyks kovo 30 d. (ketvirtadienį) 10 val. (III-osios konsultacijos NUORODA). Konsultacijos metu atsakysime į baigiamuosius, pildant paraiškas pareiškėjams likusius klausimus.

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paraiškos pildymo instrukcija: Paraiškos žingsniai, teikiami klausimai ir komentarai. (šio konkurso paraiškos forma nežymiai skiriasi nuo aprašomos čia pateikiamoje pildymo instrukcijoje). 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas