Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Konkursai į nepriklausomus valdybos narius

 INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Asmenims kandidatuojantiems į laisvas Šiaulių miesto savivaldybės įmonės, valdomos bendrovės kolegialaus organo narių pareigas

Šis informacinis pranešimas skirtas asmenims, siekiantiems dalyvauti atrankoje į laisvas Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įmonės, valdomos bendrovės kolegialaus organo narių pareigas.    

Šiuo informaciniu pranešimu informuojame Jus, kad vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13 ir 14 straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu:

 1. Duomenų valdytojas - Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija), (juridinio asmens kodas 188771865, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel. (8 41) 509 490, el. pašto adresas ).
 2. Duomenų tvarkymo tikslas. Administracija Jūsų asmens duomenis tvarkys asmenų atrankos į laisvas pareigas organizavimo ir administravimo tikslu.
 3. Tvarkomi asmens duomenys. Informuojame, kad Administracija tvarkys šiuos Jūsų asmens duomenis:

3.1. asmens tapatybės identifikavimo duomenys - vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, asmens dokumento kopija;

3.2. kontaktiniai duomenys - telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas ir (ar) korespondencijos adresas (gyvenamosios vietos adresas) ir (ar) elektroninės siuntos pristatymo dėžutės adresas;

3.3. gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško duomenys - asmens tapatybės identifikavimo duomenys ir kontaktiniai duomenys, pilietybė, išsilavinimas, kvalifikacija, darbo patirtis ir kiti asmens duomenys kuriuos pateikiate savo iniciatyva gyvenimo aprašyme ir motyvaciniame laiške;

3.4. asmens dokumento duomenys – dokumento išdavimo data, vieta, numeris, galiojimo data, vardas, pavardė, asmens kodas;

3.5. išsilavinimą patvirtinančio dokumento duomenys ir jo kopija – dokumento numeris, išdavimo data, išdavusi institucija, įgytas išsilavinimas, pažymėjimą patvirtinusio asmens duomenys (vardas, pavardė, parašas, pareigos, parašas);

3.6. pretendento paraiškoje dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijoje nurodyta informacija – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefoninio ryšio numeris, parašas, informacija apie veiksnumą, teistumą ir nusikaltimus; informaciją apie tai, ar atimta arba apribota teisė eiti juridinio asmens valdymo/priežiūros organo nario ar kitas vadovaujamas pareigas; informacija apie tai, ar per paskutinius 5 metus buvote atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

3.7. konkurso pokalbio su Jumis, kaip pretendentu garso įrašą ir (ar) vaizdo įrašas, konkurso rezultatų, dokumento registracijos data ir numeris;

3.8. tuo atveju, jei būsite atrinktas į pretenduojamas pareigas, kurioms pagal teisės aktus privalomas vertinimas, taip pat tvarkysime Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimą (vertinimo data, numeris, dokumentą patvirtinusio asmens vardas, pavardė, parašas, pareigos, asmens kodas, vertinimo išvada).

3.9. sutikime dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese nurodyti duomenys – vardas, pavardė, parašas;

3.10. kiti asmens duomenys - susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį asmenį), darbovietė, pareigos, parašas ir kt.

 1. Teisėta asmens duomenų tvarkymo sąlyga. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų teisėta asmens duomenų tvarkymo sąlyga yra:

4.1. Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas  (kai duomenų valdytojas tvarko duomenis, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė), a punktas (Jūsų sutikimas), 9 straipsnio 2 dalies g punktas, 10 straipsnis;

4.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis;

4.3. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punktas;

4.4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnis;

4.5. Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“;

4.6. Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 19 d. potvarkiu Nr. M-462 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinės Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybos nario veiklos sutarties patvirtinimo“.

Dalyvavimas konkurse į laisvas Savivaldybės įmonės, valdomos bendrovės kolegialaus organo narių pareigas yra savanoriškas, tačiau nurodytus asmens duomenis pateikti privalote, jei nuspręsite dalyvauti konkurse, nes be jų nėra galimybės įvertinti Jūsų kompetencijos ir atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

 1. Asmens duomenų šaltinis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gauti iš:

5.1. Jūsų paties;

5.2. duomenų tvarkytojo, kuris pagal sutartį Administracijai teikia kolegialių organų narių paieškos, atrankos ir vertinimo paslaugas;

5.3. teisės aktų nustatytais atvejais iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, kuri pateikia informaciją dėl Jūsų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams pareigoms eiti (jei būsite atrinktas į pretenduojamas pareigas, kurios įtrauktos į sąrašą pareigybių, dėl kurių turi būti teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai).

 1. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

6.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;

6.2. Valdymo koordinavimo centras (jei būsite atrinktas į pretenduojamas pareigas);

6.3. Specialiųjų tyrimų tarnyba (jei būsite atrinktas į pretenduojamas pareigas, kurios įtrauktos į sąrašą pareigybių, dėl kurių turi būti teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai);

6.4. duomenų tvarkytojas, kuris teikia dokumentų valdymo informacinės sistemos priežiūros paslaugas;

6.5. duomenų tvarkytojo, kuris pagal sutartį Administracijai teikia kolegialių organų narių paieškos, atrankos ir vertinimo paslaugas;

6.6. Savivaldybės įmonei, valdomai bendrovei (į kurios kolegialų organą atrinktas narys);  

6.7. teisės aktų nustatytais atvejais Administracija teikia asmens duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms, Administracijos veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitoms valstybės institucijoms ir kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Savivaldybės administraciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

Informuojame, kad Administracija šiuo metu neturi ketinimo perduoti ir neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes arba tarptautines organizacijas.

 1. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi:

7.1. pretendentų dalyvauti konkurse pareigoms eiti prašymai ir kiti pateikti dokumentai - 1 metus po priėmimo procedūros termino pabaigos;

7.2. pretendentų į pareigas konkurso protokolai - 1 metai po priėmimo procedūros termino pabaigos;

7.3. susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai (kai taikoma) – 3 metus;

7.4. kiti asmens duomenys - Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 1. Duomenų subjektų teisės. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

8.1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (Reglamento 13, 14 straipsnis);

8.2. Teisę susipažinti su duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

8.3. Teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

8.4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš Reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų;

8.5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų;

8.6. Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (Reglamento 21 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas užduotimi, vykdoma viešojo intereso labui, arba pavestomis viešosios valdžios funkcijomis, arba teisėtais duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesais, įskaitant profiliavimą, atliekamą remiantis paminėtais pagrindais.

Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis ir reikalauti nenaudoti asmens duomenų aukščiau nurodytu tikslu (kai taikoma). Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Duomenų subjektų teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka. Detalesnę informaciją apie tai, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises Administracijoje galite rasti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

 1. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.
 2. Duomenų apsaugos pareigūnas. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną tel. 8 41 596 229 arba el. p. .

Siekiant užtikrinti Reglamento 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

 1. Informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected]), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

 

Parengtas: 2024-02-12

Konkursai į nepriklausomus valdybos narius Kandidatų į savivaldybei pavaldžų įmonių nepriklausomus valdybos narius atrankos tvarka