Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Informacija apie išmokas užsieniečiams gavusiems laikinąją apsaugą

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriuje priimami prašymai dėl vienkartinės išmokos įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skyrimo laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams.

Vienkartinė išmoka įsikurti

Dėl vienkartinės išmokos įsikurti gali kreiptis  leidimą gyventi laikinosios apsaugos pagrindu (UTPĮ 40 str. 1 d. 10 p.) gavę asmenys. Šie asmenys turi būti sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui ir įregistravę šią sutartį Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Sutartyje turi būti nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenančių užsieniečių, priklausančių tam pačiam privačiam namų ūkiui, vardai, pavardės, gimimo datos.  Privatų namų ūkį gali sudaryti ne tik giminystės ryšiais susaistyti asmenys.

 Kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti

Norint gauti šią paramą būtina dirbti pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirbti Lietuvos Respublikoje, arba būti įsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje, išskyrus išimtis, nurodytas Užsieniečių integracijos aprašo 46.1.1– 46.1.7 papunkčiuose.

Kompensacija už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą mokama ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo dienos.

Užsienietis dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti skyrimo pateikia:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40  straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu) ir
sąskaitą už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą (jeigu šios sąskaitos savivaldybės administracijai tiesiogiai nepateikia užsieniečio vaiką ugdanti ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo įstaiga).

Apmokėjęs sąskaitą už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą, apmokėjimą pagrindžiantį (-čius) dokumentą (-us) (pavyzdžiui, pavedimo kopiją, sąskaitos apmokėjimo kvitą) pateikia Skyriui.

Lėšos yra  pervedamos į užsieniečių asmenines sąskaitas, esančias Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotoje kredito įstaigoje.

Prašymų pateikimui reikalinga išankstinė registracija. Registruotis galima http://socreg.siauliai.lt.

Centrinės miesto dalies gyventojai kreipiasi adresu Tilžės g. 170, Šiauliuose, informacijos ir išankstinės  registracijos tel. (8 41) 370 443, (8 41) 386 488.

Pietinės miesto dalies gyventojai kreipiasi adresu Tilžės g. 22, Šiauliuose, informacijos ir išankstinės registracijos tel. (8 41) 370 444.

Prašymo dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo forma

Prašymo dėl kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skyrimo forma

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus informacija
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas