Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Žemės sklypų Šiaulių mieste savininkų ir nuomininkų dėmesiui!

Informuojame apie sudarytus 2023 m. preliminarius nenaudojamų (neprižiūrimų) žemės sklypų sąrašus. Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašo projektą sudaro 247 adresai, o į Nenaudojamų nuomojamų žemės sklypų sąrašo projektą pateko 9 adresai Šiaulių miesto savivaldybėje.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos specialistai kasmet nustato ir sudaro preliminarius sąrašus vadovaudamiesi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-251, patvirtintu Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašu ((2023 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. T-40 redakcija) toliau – Aprašas). Aprašo 8.8 papunktyje nurodyta, kad „kai Apraše nurodytais atvejais žemės sklypo ar jo dalies naudotojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad žemės sklypo ar jo dalies naudotojui Apraše nurodyta informacija įteikta tinkamai“. (Su Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti: http://www.siauliai.lt/aktai/.)

Žemės sklypų savininkai ir nuomininkai žemės sklypus turi sutvarkyti iki š. m. liepos 20 d. ir apie tai pranešti Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriui  el. paštu: . Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295, Šiauliai.

Vadovaujantis Aprašu, Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste komisija iki einamųjų metų rugpjūčio 10 d. per Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrių ar seniūnijas gavusi žemės naudotojo prašymą dėl žemės sklypo neatitikties Aprašo 6 punkte nurodytiems kriterijams, vadovaujasi Aprašo 15 punktu, t. y., išnagrinėja Komisijos posėdžio metu, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.

Meras arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, atsižvelgęs į Komisijos pateiktus Sąrašus, iki rugpjūčio 25 d. patvirtina einamųjų metų Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų ir Nenaudojamų nuomojamų žemės sklypų sąrašus. Žemės sklypų valdytojams už nenaudojamus privačios nuosavybės teise valdomus žemės sklypus bus taikomas Savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-268 padidintas, 4 procentų, žemės mokesčio tarifas (nuo žemės mokestinės vertės), o už nenaudojamus iš valstybės nuomojamus žemės sklypus – Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d.  sprendimu Nr. T-278 nustatytas 4 procentų žemės vertės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifas.

Informacija teikiama Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriuje tel.: (8 41) 596 309, (8 41) 596 326, (8 41) 596 276, (8 41) 383 442, (8 41) 383 432, (8 41) 596 323, Medelyno seniūnijoje tel.: (8 41) 425 297, Rėkyvos seniūnijoje tel.: (8 41) 392 260.

Dėkojame asmenims, pateikusiems informaciją apie netvarkomus, neprižiūrimus sklypus. Kviečiame susipažinti su preliminariais sąrašais:

2023 m. Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašo projektas.

2023 m. Nenaudojamų nuomojamų žemės sklypų sąrašo projektas.

 pastebėjus adresų neatitikčių, prašome informuoti tel.: (8 41) 596 309.

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius