Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Sveikatos projektų rėmimas

Sveikatinimo projektų, finansuojamų iš Šiaulių miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, rėmimo tikslas – stiprinti gyventojų sveikatą ir vykdyti ligų bei traumų prevenciją. Sveikatinimo projektų paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, vykdantys veiklas, susijusias su visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitomis sveikatinimo sritimis.

Atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos duomenis, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybė tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo“ ir į Covid-19 ligos pandemijos pasekmes, teiktos sveikatinimo projektų paraiškos pagal nurodytas prioritetines kryptis:

 1. Aplinkos oro kokybės gerinimas.
 2. Saugus eismas – traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija.
 3. Susižalojimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe prevencija.
 4. Susižalojimų dėl nukritimo prevencija asmenims nuo 65 m.
 5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir informacijos sklaida apie vakcinacijos svarbą.
 6. Vaikų ir jaunimo burnos ertmės organų ligų profilaktika.
 7. Psichinės sveikatos stiprinimas.

Sveikatinimo projektų paraiškos teikiamos pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. A-1386 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo ir sutarties formos patvirtinimo“ 1 priedu patvirtintą paraiškos formą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamajame, Vasario 16–osios g. 62, Šiauliai, arba elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sveikatos skyriui arba el. paštu . Elektroninė priemonės paraiška pateikiama „Word“ formatu (1 priedas), o priedai – PDF formatu. Elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti organizacijos visas pavadinimas arba jo trumpinys.

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vyr. specialistė Kristina Strupienė tel. (8 41) 59 62 28 arba el. paštu darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.), pietų pertrauka  12 val. – 12.45 val.

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Projekto paraiška (Tvarkos aprašo 1 priedas);
 2. Įgaliojimas pasirašyti paraišką (jei paraišką pasirašo ne organizacijos vadovas);
 3. Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos (jei projektas vykdomas su partneriais);
 4. Projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlį įrodantys dokumentai;
 5. Organizacijos įstatų (nuostatų) kopija (jei paraišką teikia nevyriausybinė organizacija). 

Viskas apie paraiškos teikimo paslaugą čia >>>

Informaciją rengia
Sveikatos skyrius,
tel. (8 41)  596 228