Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursų ir atrankų tvarka

Priėmimas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau–darbuotojas), pareigas vyksta konkurso (A lygio ir projektinio darbo pareigybėms) ir atrankos (B ir C lygio pareigybėms) būdu. Visi konkursai ir atrankos skelbiami Šiaulių miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

1. Konkursas į laisvą darbuotojo pareigybę ar projektinio darbo pareigybę, kuriai nustatytas A lygio (aukštasis) išsilavinimas, vykdomas pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

2. Atranka į laisvą darbuotojo pareigybę, kuriai nustatytas B lygio (aukštesnysis) ir C lygio (vidurinis) išsilavinimas, vykdoma vadovaujantis Priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-05 įsakymu Nr. AP-2 “Dėl priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašo tvirtinimo”. Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje, elektroniniu paštu pateikia gyvenimo aprašymą ir kitus atrankos skelbime nurodytus dokumentus. Pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF).

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai el. būdu, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, pateikia skelbime nurodytus dokumentus.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius nustato Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas, patvirtintas 2017 m. gegužės 25 d. Administracijos direktoriaus įsakymu N. AP-209 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokestį sudaro:

 1. Pareiginės algos pastovioji dalis, kuri nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydis priklauso nuo darbuotojo turimos profesinio darbo patirties, pareigybės lygio ir pareigybės aprašymo įvertinimo balais.
 2. Pareiginės algos kintamoji dalis, kuri nustatoma Administracijos direktoriaus įsakymu ir jos dydis priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.
 3. Priemokos už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų vykdymą arba už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 4. Premijos, kurios darbuotojui gali būti skiriamos ne dažniau kaip vieną kartą per metus atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis arba įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai.