Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Nacionalinių NVO institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkursą, kurio tikslas — stiprinti NVO sektorių.

Konkurso lėšomis gali būti finansuojamos tokios nacionalinių NVO veiklos:
- NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir (ar) gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę;
- NVO teikiamų viešųjų paslaugų stiprinimas ir jų kokybės gerinimas, iniciatyvų NVO finansiniam tvarumui ar socialiniam verslui kūrimas ir (ar) plėtojimas;
- NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir (ar) verslo subjektų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas, siekiant ilgalaikės strateginės jų partnerystės;
- Nacionalinių NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus, stiprinimas;
- Siūlymų ir (ar) rekomendacijų teikimas kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (oms) dėl viešosios politikos sprendimų, užtikrinančios NVO ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimo, sukūrimo ir veiksmingo viešųjų išteklių viešosioms paslaugoms teikti paskirstymo;
- Į NVO strateginį ir (ar) veiklos planą įtrauktos veiklos, susijusios su 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano tikslais, uždaviniais ir poveikio rodikliais;
- Savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 800 000 Eur.
Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 Eur, didžiausia suma – 55 000 Eur.

Galima projektų įgyvendinimo trukmė – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2022 m. gegužės 5 d.  per SOPAS informacinę sistemą.

Daugiau informacijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerija-skelbia-nacionaliniu-nevyriausybiniu-organizaciju-institucinio-stiprinimo-projektu-finansavimo-2022-metais-atrankos-konkursa?fbclid=IwAR1a4BOZwtTnzG6JJQvoA_DAP6O54A8z1vcX4V4Ou2JYyZQNYlNJvQjCP_Y

NVO koordinatorė (vyr. specialistė) Jurgita Vorevičienė