Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Įgyvendinami ir planuojami įgyvendinti projektai

Švietimo srities projektai

Lopšelio-darželio „Kregždutė“ modernizavimas

Projekto tikslas – padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą bei kokybišką paslaugų teikimą.

Projekto įgyvendinimo metu sprendžiama problema - prasto stovio Šiaulių miesto savivaldybės vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ infrastruktūra, kuri sukelia trukdžius vaikų kūrybiškumo ir savireguliacijos skatinimui. Šiuo metu vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ infrastruktūra nėra pritaikyta kūrybiškų vaikų ugdymui. Vidinių patalpų išdėstymas nėra racionalus, grįstas uždarumo, atskyrimo (suskaidytos erdvės) principu, o ne bendradarbiavimo ir laisvo pasirinkimo ieškojimo bei atradimo vaikams formavimu. Darželyje trūksta priemonių ir įrangos, kurios sukurtų komfortabilias ir jaukias patalpas.

Projekto įgyvendinimas ne tik prisidės prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo, tačiau ir bendro pastato bei kiemo būklės gerinimo, norminių paslaugai keliamų reikalavimų atitikimo, teikiamų paslaugų lopšelyje-darželyje įvairovės didinimo. Ugdymo įstaigą lankantys vaikai turės galimybę ugdytis šiltesnėse bei estetiškai patrauklesnėse patalpose, lopšelio-darželio personalas – dirbti geresnės infrastruktūros sąlygomis.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“.

Pagal projekto finansavimo sutartį skirtas projekto biudžetas - 520.525,45 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos - 442.446,63 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 39.039,41 Eur, privalomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 39.039,41 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018-05-23 iki 2020-05-31.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“

Projekto tikslas – pagerinti bei išplėsti Šiaulių 1 – ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ vykdomas neformaliojo švietimo veiklas, užtikrinti jų kokybę ir padidinti prieinamumą. 

Šiaulių miesto savivaldybėje projekto įgyvendinimą lėmė problemos, susijusios su edukacinių aplinkų Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ netinkamu pritaikymu edukacinėms reikmėms, taip neužtikrinant galimybių teikti paslaugas kokybiškai bei užtikrinti jų plėtrą.

Siekiamas rezultatas – modernizuota neformaliojo ugdymo įstaigų aplinka, pagerėjusi teikiamų paslaugų kokybė ir padidėjusi pasiūla. 

Projekto rezultatai sudarys sąlygas didinti moksleivių užimtumą, pritrauks daugiau svečių iš kitų miestų bei užsienio šalių, didins neformaliojo ugdymo paslaugų patrauklumą. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos organizuoti įvairesnius šių dienų technologinius ir kokybės reikalavimus atitinkančius renginius, teikti kokybiškas ir reikalavimus atitinkančias neformaliojo ugdymo paslaugas, patraukliomis aplinkos sąlygomis ugdyti vaikų gebėjimus ir talentus, lankytojams ir užsienio svečiams patraukliau pristatyti Šiaulių miesto 1 – osios muzikos mokyklos ir Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ koncertus ir kitas veiklas. Tai skatins papildomus vaikų srautus, padidės edukacinių renginių, užsiėmimų ir dalyvių skaičius bei edukacinių paslaugų plėtojimo galimybės.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Šiaulių 1- oji muzikos mokykla.

Pagal projekto finansavimo sutartį skirtas projekto biudžetas – 1.125.534,42 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 956.704,25 Eur, privalomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 168.830,17 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017-12-19 iki 2020-05-31.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas

Projekto tikslas – skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje gerinant ugdymo kokybę bei kurti tam palankias, saugias ir patrauklias sąlygas.

Projektas susijęs su Šiaulių miesto moksleivių įtraukties į formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas skatinimu, kuriant patrauklias mokymosi sąlygas Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje. Projektas inicijuojamas siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą(-si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į mokinių lūkesčius, ugdymo(-si) poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes. Projekto įgyvendinimo metu siekiama sukurti ir užtikrinti nevaržančias, komfortiškas, estetiškas, funkcionalias edukacines erdves, kuriose mokiniai turės sąlygas stebėti, analizuoti, tyrinėti, eksperimentuoti, modeliuoti ar vykdyti kitas veiklas.

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos moksleiviai. Projekto įgyvendinimu siekiama atliepti tikslinės grupės poreikius – užtikrinti kokybišką ugdymo(-si) procesą, naudojamos infrastruktūros saugumą, atitikimą higienos ir medicinos normoms, sudaryti galimybę naudotis moderniomis ugdymo(-si) priemonėmis. Projekto metu atlikus patalpų renovaciją bus užtikrintas kokybiškas ugdymo(-si) procesas, tiesiogiai susijęs su nevaržančiomis, komfortiškomis, estetiškomis, funkcionaliomis edukacinėmis erdvėmis, kuriose mokiniai turės sąlygas teoriniams mokymams ar vykdant kitas praktines užduotis. Įsigyti baldai, kompiuterinė technika ir moderni mokymosi įranga užtikrins modernios infrastruktūros prieinamumą mokymo(-si) tikslais.

Projektu bus prisidedama prie tinkamų materialinių sąlygų moksleivių formaliam ir neformaliam ugdymui užtikrinimo, saviraiškos bei kūrybiškumo lavinimo, vaiko gebėjimų atskleidimo, nusikalstamumo prevencijos, vaikų tikslinio užimtumo kūrimo, tokiu būdu didinant Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos bendrojo ir neformalaus ugdymo efektyvumą.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Šiaulių Didždvario gimnazija ir Šiaulių „Juventos“ progimnazija.

Pagal projekto finansavimo sutartį skirtas projekto biudžetas – 1.316.755,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1.119.241,75 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 98.756,62 Eur, privalomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 98.756,63 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018-01-08 iki 2020-02-28.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

Projekto tikslas - ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

 • -     perimti gerąją užsienio šalių patirtį ugdymo karjerai sistemos tobulinimo srityje darbo stebėjimo
 • -     vizitų metu,
 • -     gilinti ugdymo karjerai kompetenciją ir įgūdžius dalyvaujant struktūruotuose kursuose Europos
 • -     Sąjungos šalyse,
 • -     dalintis gerąja patirtimi miesto, regiono ir respublikos mastu.

Nuolat kintant darbo rinkai, augant kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimo į kitas Europos Sąjungos šalis mastams, itin aktualus tampa mokinio parengimo perėjimui iš švietimo į darbo rinkos sistemą procesas. Šiaulių miesto mokyklų specialistams vis dar trūksta įgūdžių, kurie padėtų mokiniams priimti motyvuotus sprendimus karjeros pasirinkimo srityje. Būtina, kad ugdymo karjerai specialistai, mokytojai ir kiti mokinių ugdymo procesą organizuojantys bei koordinuojantys asmenys gebėtų padėti mokiniams atskleisti asmenines galimybes, galėtų suteikti reikiamą informaciją studijų, darbo, profesijos ar specialybės pasirinkimo srityse.

Labai svarbi veikla, kurios įgūdžių vis dar trūksta Šiaulių miesto mokyklose - profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo veiklų planavimas ir organizavimas. Pasigendama žinių ir mokomoje veikloje, tokioje, kaip karjeros planavimo gebėjimų ugdymas (darbas su mokiniais, pagalba mokytojams bei klasių auklėtojams), vertinimas ir tobulinimas (teikiamų profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslaugų veiksmingumo vertinimas, savo veiklos analizė).

Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus formuojamos grupės iš konsorciumo narių darbuotojų, kurios dalyvaus įvairių, su ugdymu karjerai susijusių temų, kursuose, kur sužinos daugiau apie Europoje veikiančias mokinių profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai sistemas, gilinsis, kaip mokiniai yra įtraukiami į šį procesą, turės galimybę lyginti įgytas patirtis tarpusavyje projekto sklaidos renginių metu.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneriai:

 • Šiaulių Didždvario gimnazija
 • Šiaulių J. Janonio gimnazija
 • Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija
 • Šiaulių „Romuvos“ gimnazija
 • Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija
 • Šiaulių Lieporių gimnazija
 • Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija
 • Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
 • Šiaulių Sporto gimnazija
 • Šiaulių Suaugusiųjų mokykla
 • Šiaulių „Santarvės“ gimnazija
 • Šiaulių Dainų progimnazija
 • Šiaulių Gegužių progimnazija
 • Šiaulių Gytarių progimnazija
 • Šiaulių Jovaro progimnazija
 • Šiaulių „Juventos“ progimnazija
 • Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
 • Šiaulių Medelyno progimnazija
 • Šiaulių Ragainės progimnazija
 • Šiaulių „Rasos“ progimnazija
 • Šiaulių Rėkyvos progimnazija
 • Šiaulių „Romuvos“ progimnazija
 • Šiaulių Salduvės progimnazija
 • Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
 • Šiaulių Zoknių progimnazija
 • Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla
 • Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
 • Šiaulių Specialiojo ugdymo centras

Pagal projekto finansavimo sutartį skirtas projekto biudžetas – 111.524,00 Eur, iš jų Europos Komisijos lėšos – 111.524,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019-10-01 iki 2022-09-30.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Ši informacija atspindi tik Šiaulių miesto savivaldybės administracijos požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

Vizitas Valensijoje (Ispanijoje) 2022 m. gegužės 31 – birželio 4 d.:

http://vkudirka.lt/pedagogu-isitraukimas-i-erasmus-programos-projekto-ugdymo-karjerai-sistemos-tobulinimas-siauliu-miesto-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklose-veiklas/

https://www.dainai.lt/?p=14537

Vizitas Paryžiuje (Prancūzijoje) 2022 m. gegužės 10-14 d.:

https://www.zokniuprogimnazija.lt/index.php/veiklos-sritys/projektai/820-erasmus

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ol4RvaDSWdsJ:https://geguziai.lt/wp-content/uploads/2022/05/1-Projektas-Paryzius-2022-05-10.pdf&cd=15&hl=lt&ct=clnk&gl=lt 

Vizitas Turine (Italijoje) 2022 m. balandžio 26-30 d.:

https://medelynoprogimnazija.lt/erasmus-programos-ugdymo-karjerai-sistemos-tobulinimas-siauliu-miesto-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklose-darbo-stebesenos-vizitas-italijoje-turine/

Vizitas Joensuu (Suomijoje) 2022 m. balandžio 24-30 d.:

https://sportogimnazija.lt/2022/05/13/erasmus-programos-projekte-ugdymo-karjerai-sistemos-tobulinimas-siauliu-miesto-bendrojo-ugdymo-mokyklose/

https://www.zokniuprogimnazija.lt/index.php/veiklos-sritys/projektai/820-erasmus

https://www.lieporiai.lt/karjera/erasmus-suomijoje-ugdymas-karjerai/

https://www.sandora.eu/siauliu-karjeros-specialistai-gerosios-patirties-semesi-is-suomijos-svietimo-sistemos/

Vizitas Paryžiuje (Prancūzijoje) 2022 m. kovo 6-12 d.:

https://www.didzdvaris.lt/erasmus-programos-projektas-ugdymo-karjerai-sistemos-tobulinimas-siauliu-miesto-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklose/

https://www.skrastas.lt/mokyklu-naujienos/profesinio-orientavimo-pamokos-siaulieciams-pedagogams-paryziaus-licejuose-ir

https://www.saulespm.siauliai.lm.lt/tvs/index.php/apie-mus/mokyklos-erdves/8-naujienos/1670-erasmus-ugdymo-karjerai-sistemos-tobulinimas-siauli-miesto-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklose 

https://rasosp.lt/naujienos/erasmus-projektas-ugdymo-karjerai-sistemos-tobulinimas-siauliu-miesto-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklose-vizitas-prancuzijoje/


Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Aprašymas: Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektu siekiama skatinti susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didinti šių mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo, pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas, STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

Projekto trukmė – 2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo 31 d.

Projekto koordinatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Stankuvienė [email protected], tel. Nr. 8 41 386 478.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (iš viso 9 950 880 Eur).

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/