Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Įgyvendinami ir planuojami įgyvendinti projektai

Švietimo srities projektai

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Aprašymas: Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektu siekiama skatinti susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didinti šių mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo, pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas, STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

Projekto trukmė – 2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo 31 d.

Projekto koordinatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Stankuvienė [email protected], tel. Nr. 8 41 386 478.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (iš viso 9 950 880 Eur).

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/


Tūkstantmečio mokyklos 

ES

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: mokyklų, dalyvaujančių projekte, konsultavimas, mokinių pasiekimų analizavimas, apklausų, refleksijų, pažangos sesijų organizavimas, tinklaveikos modelio efektyvumo vertinimas, vaiko asmeninės pažangos pokyčių aptarimai, veiklos rodiklių stebėjimas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 • Pagerėjęs specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių lankomumas.
 • Padidėjusi galimybė 7-12 kl. TŪM mokyklų mokiniams dalyvauti praktinėse pamokose laboratorijose.
 • Padidėjęs vestų ir stebimų atvirų pamokų skaičius.

 Viešinimo veiklos:

https://www.siauliai.lt/lt/news/view/isibegeja-tukstantmecio-mokyklos-i-projektas


Projektas  „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje"

Projekto tikslas – gerinti Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos mokinių pasiekimus sukuriant dvi atviras klases ir organizuojant jose ugdymą pagal visiškos įtraukties modelį.

Tikslinė grupė – dviejų atvirų klasių mokiniai, turintys didelių ugdymosi poreikių.

Vis daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, kuriems reikia specialios pagalbos ugdantis ir pagrindinis mokytojas neturi galimybės užtikrinti tinkamo tokių vaikų ugdymo, trūksta ugdymo(si) (sensorinių) priemonių, laiko parengti užduotis įvairių gebėjimų mokiniams, todėl norint užtikrinti tinkamą ir kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymąsi ir ugdymą reikia įdarbinti papildomai  mokytojų padėjėjų ir antrųjų mokytojų, kurie galėtų dirbti su specialių poreikių vaikais skirdami jiems visą savo laiką.

Projekto metu planuojama darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais naujai įdarbinti 2 antruosius mokytojus (po 0,5 etato) ir 2 mokytojo padėjėjus (po 1 etatą).

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija.

Projekto biudžetas – 120135,40 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšos – 96 586,00 Eur, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšos – 23549,40 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023-09-01 iki 2025-08-31.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas: , tel. (8 41) 383 425.

Projektas finansuojamas  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“

ES

Šiaulių miesto savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001, kuris yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. 

Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga. 

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d. 

Projektas įgyvendinamas su 74 partneriais (savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis). 

Projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur. 

Šiaulių miesto savivaldybei tenkanti Projekto biudžeto dalis siekia 2 660068,35Eur. 

Projekte numatytos veiklos: 

 • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas; 
 • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga; 
 • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis. 

Siekiami stebėsenos rodikliai: 

 • Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas – 287 038 asm.; 
 • Bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose įrengtos gamtos mokslų laboratorijos – 470 vnt. 

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą.  

Projektas Nr. 10-063-P-0001 vykdomas pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-01-03 “Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį”.