Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Įgyvendinami ir planuojami įgyvendinti projektai

Švietimo srities projektai

Lopšelio-darželio „Kregždutė“ modernizavimas

Projekto tikslas – padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą bei kokybišką paslaugų teikimą.

Projekto įgyvendinimo metu sprendžiama problema - prasto stovio Šiaulių miesto savivaldybės vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ infrastruktūra, kuri sukelia trukdžius vaikų kūrybiškumo ir savireguliacijos skatinimui. Šiuo metu vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ infrastruktūra nėra pritaikyta kūrybiškų vaikų ugdymui. Vidinių patalpų išdėstymas nėra racionalus, grįstas uždarumo, atskyrimo (suskaidytos erdvės) principu, o ne bendradarbiavimo ir laisvo pasirinkimo ieškojimo bei atradimo vaikams formavimu. Darželyje trūksta priemonių ir įrangos, kurios sukurtų komfortabilias ir jaukias patalpas.

Projekto įgyvendinimas ne tik prisidės prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo, tačiau ir bendro pastato bei kiemo būklės gerinimo, norminių paslaugai keliamų reikalavimų atitikimo, teikiamų paslaugų lopšelyje-darželyje įvairovės didinimo. Ugdymo įstaigą lankantys vaikai turės galimybę ugdytis šiltesnėse bei estetiškai patrauklesnėse patalpose, lopšelio-darželio personalas – dirbti geresnės infrastruktūros sąlygomis.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“.

Projekto biudžetas -  606.476,28 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos - 515.504,84 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 45.485,72 Eur, privalomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 45.485,72 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018-05-23 iki 2023-12-31.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas

Projekto tikslas – skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje gerinant ugdymo kokybę bei kurti tam palankias, saugias ir patrauklias sąlygas.

Projektas susijęs su Šiaulių miesto moksleivių įtraukties į formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas skatinimu, kuriant patrauklias mokymosi sąlygas Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje. Projektas inicijuojamas siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą(-si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į mokinių lūkesčius, ugdymo(-si) poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes. Projekto įgyvendinimo metu siekiama sukurti ir užtikrinti nevaržančias, komfortiškas, estetiškas, funkcionalias edukacines erdves, kuriose mokiniai turės sąlygas stebėti, analizuoti, tyrinėti, eksperimentuoti, modeliuoti ar vykdyti kitas veiklas.

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos moksleiviai. Projekto įgyvendinimu siekiama atliepti tikslinės grupės poreikius – užtikrinti kokybišką ugdymo(-si) procesą, naudojamos infrastruktūros saugumą, atitikimą higienos ir medicinos normoms, sudaryti galimybę naudotis moderniomis ugdymo(-si) priemonėmis. Projekto metu atlikus patalpų renovaciją bus užtikrintas kokybiškas ugdymo(-si) procesas, tiesiogiai susijęs su nevaržančiomis, komfortiškomis, estetiškomis, funkcionaliomis edukacinėmis erdvėmis, kuriose mokiniai turės sąlygas teoriniams mokymams ar vykdant kitas praktines užduotis. Įsigyti baldai, kompiuterinė technika ir moderni mokymosi įranga užtikrins modernios infrastruktūros prieinamumą mokymo(-si) tikslais.

Projektu bus prisidedama prie tinkamų materialinių sąlygų moksleivių formaliam ir neformaliam ugdymui užtikrinimo, saviraiškos bei kūrybiškumo lavinimo, vaiko gebėjimų atskleidimo, nusikalstamumo prevencijos, vaikų tikslinio užimtumo kūrimo, tokiu būdu didinant Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos bendrojo ir neformalaus ugdymo efektyvumą.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Šiaulių Didždvario gimnazija ir Šiaulių „Juventos“ progimnazija.

Projekto biudžetas 1.370.966,80 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1.165.321,78 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 102.822,24 Eur, privalomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 102.822,24 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018-01-08 iki 2023-12-31.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Aprašymas: Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektu siekiama skatinti susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didinti šių mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo, pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas, STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

Projekto trukmė – 2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo 31 d.

Projekto koordinatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Stankuvienė [email protected], tel. Nr. 8 41 386 478.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (iš viso 9 950 880 Eur).

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/


Tūkstantmečio mokyklos 

ES

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: mokyklų, dalyvaujančių projekte, konsultavimas, mokinių pasiekimų analizavimas, apklausų, refleksijų, pažangos sesijų organizavimas, tinklaveikos modelio efektyvumo vertinimas, vaiko asmeninės pažangos pokyčių aptarimai, veiklos rodiklių stebėjimas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
  • Pagerėjęs specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių lankomumas.
  • Padidėjusi galimybė 7-12 kl. TŪM mokyklų mokiniams dalyvauti praktinėse pamokose laboratorijose.
  • Padidėjęs vestų ir stebimų atvirų pamokų skaičius.

 Viešinimo veiklos:

https://www.siauliai.lt/lt/news/view/isibegeja-tukstantmecio-mokyklos-i-projektas


Projektas  „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje"

Projekto tikslas – gerinti Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos mokinių pasiekimus sukuriant dvi atviras klases ir organizuojant jose ugdymą pagal visiškos įtraukties modelį.

Tikslinė grupė – dviejų atvirų klasių mokiniai, turintys didelių ugdymosi poreikių.

Vis daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, kuriems reikia specialios pagalbos ugdantis ir pagrindinis mokytojas neturi galimybės užtikrinti tinkamo tokių vaikų ugdymo, trūksta ugdymo(si) (sensorinių) priemonių, laiko parengti užduotis įvairių gebėjimų mokiniams, todėl norint užtikrinti tinkamą ir kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymąsi ir ugdymą reikia įdarbinti papildomai  mokytojų padėjėjų ir antrųjų mokytojų, kurie galėtų dirbti su specialių poreikių vaikais skirdami jiems visą savo laiką.

Projekto metu planuojama darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais naujai įdarbinti 2 antruosius mokytojus (po 0,5 etato) ir 2 mokytojo padėjėjus (po 1 etatą).

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija.

Projekto biudžetas – 120135,40 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšos – 96 586,00 Eur, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšos – 23549,40 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023-09-01 iki 2025-08-31.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas: , tel. (8 41) 383 425.

Projektas finansuojamas  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.