Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Projekto, skirto metodiniam palaikymui teikti ir veikloms, kuriomis siekiama užtikrinti seksualinio smurto prevenciją, 2023 m. atrankos konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), įgyvendindama Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-264 „Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, IV skyriaus lentelės 2.1.5 papunktyje nurodytą priemonę, atsižvelgdama į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-169 „Dėl Projekto, skirto metodiniam palaikymui teikti ir veikloms, kuriomis siekiama užtikrinti seksualinio smurto prevenciją, organizuoti, atrankos konkurso organizavimo 2023 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai) skelbia Projekto, skirto metodiniam palaikymui teikti ir veikloms, kuriomis siekiama užtikrinti seksualinio smurto prevenciją, organizuoti 2023 metais, atrankos konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą, skirtą metodiniam palaikymui teikti ir veikloms, kuriomis siekiama užtikrinti seksualinio smurto prevenciją, organizuoti.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų, mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 150 000 (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių) eurų

 KONKURSO BŪDU FINANSUOTINOS VEIKLOS: 

1. metodinio palaikymo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje teikimas specialistams, dirbantiems apsaugos nuo seksualinio smurto srityje, metodinės medžiagos rengimas, paslaugų ir pagalbos teikimo seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims metodikos ir algoritmo sukūrimas;

2. seksualinį smurtą patyrusių asmenų, seksualinio smurto pavojų patiriančių asmenų ar kitų besikreipiančių asmenų konsultavimas dėl galimybių jiems gauti pagalbą;

3. informacinių veiklų, skirtų seksualinio smurto prevencijai, organizavimas;

4. specialistų, dirbančių su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ir seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, vykdančių seksualinio smurto prevenciją, taip pat specialistų, dirbančių šioje srityje, kompetencijų tobulinimo veiklų organizavimas;

5. bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis pagalbą seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims teikiančiomis organizacijomis pagalbos teikimo klausimais;

6. gerosios praktikos paslaugų ir pagalbos teikimo seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims srityje sklaida ir perėmimas.

Projektas teikiamas informacinėje sistemoje (https://sopas.sppd.lt/8099) lietuvių kalba užpildant paraišką, detalią projekto įgyvendinimo sąmatą, pridedant Nuostatų 28 punkte nurodytus dokumentus. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia

Paraiškų teikimo pradžia – 2023 m. kovo 24 d.

Paraiškų teikimo pabaiga – 2023 m. balandžio 24 d. (imtinai).

Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kreipdamiesi el. paštu [email protected] arba telefonu +370 649 56850.

 Nuoroda į Nuostatus 

 Nuoroda į Projektų administravimo taisykles 

 Nuoroda į Deklaracijos formą

Viešoji konsultacija pareiškėjams vyks 2023 m. balandžio 4 d. 10.00–11.00 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje.

Norintys dalyvauti kviečiami registruotis čia (https://forms.office.com/e/7Kizws1GFZ) iki 2023 m. kovo 31 d. 16 val.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija bei fotografija
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas