Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Antrinė teisinė pagalba

 

INFORMACIJA APIE ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ

Antrinę teisinę pagalbą organizuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrius, Vasario 16-os g. 49, Šiauliai, tel. 8 700 00 214,  faks. 8 700 35 009, www.vgtpt.lrv.lt,  el. p. .

Antrinė teisinė pagalba – tai advokato paslaugos, t.y. dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas.

Teikiant antrinę teisinę pagalba atlyginamos bylinėjimosi išlaidos civilinėse, administracinėse bylose ir išlaidos susijusios su baudžiamosiose bylose pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu.

Antrinę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti asmenys, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato, kad nemokamai advokato paslaugos gali būti suteiktos tiems asmenims, kurių pajamos per paskutinius 12 mėnesių neviršija 5538,96 Eur. Jeigu asmuo turi išlaikytinių, tai kiekvienam jų dar reikia pridėti po 2077,11 Eur.

Galima ir dalinė parama, kai valstybė žmogui apmoka 50 procentų advokato paslaugų. Tokiu atveju asmens pajamų dydis per paskutinius 12 mėnesių neviršija  8308,44 Eur. Jeigu asmuo turi išlaikytinių, tai kiekvienam jų reikia pridėti dar po 3048,78 Eur.

Pateikiame  pajamų skaičiuoklę antrinei teisinei pagalbai gauti:

 

Antrinė teisinė pagalba

I lygis

(100%apmokama)

II lygis

(50% apmokama)

Per metus (Eur)

Per mėnesį (Eur)

Per metus (Eur)

Per mėnesį (Eur)

1 asmens pajamos

5 915,76

492,98 8 873,64

739,47

+1 išlaikytinis

8 134,17 677,85 12 129,82

1 010,82

+2 išlaikytiniai

10 352,58 862,72 15 386,00

1 282,17

+3 išlaikytiniai

12 570,99 1 047,58 18 642,18

1 553,52

+4 išlaikytiniai

14 789,40 1 232,45 21 898,36

1 824,86

  

Antrinė teisinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į turto ir pajamų dydį šiais atvejais:

 1. Esu nukentėjusysis (-ioji) nuo teroristinių, prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje nusikalstamų veikų, nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo padarytų nusikalstamų veikų, taip pat nusikalstamų veikų, padarytų siekiant išreikšti neapykantą dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
 2. Esu nukentėjusysis (-ioji) dėl nusikaltimo atsiradusios žalos atlyginimo byloje, išskyrus šio prašymo 7.2 papunktyje išvardytus atvejus.
 3. Gaunu socialinę pašalpą.
 4. Esu išlaikomas (-a) stacionarioje socialinės globos įstaigoje.
 5. Man nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba esu pripažintas (-a) nedarbingu (-a).
 6. Esu sukakęs (-usi) senatvės pensijos amžių ir man yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.
 7. Esu asmens, kuriam nustatytas sunkus neįgalumas arba kuris yra pripažintas nedarbingu, arba sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, globėjas (-a) (rūpintojas (-a)) ir teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti.
 8. Dėl objektyvių priežasčių negaliu disponuoti savo turtu ir lėšomis ir dėl to mano turtas ir metinės pajamos, kuriais galiu laisvai disponuoti, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti.
 9. Man taikomas priverstinis hospitalizavimas ir gydymas arba būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas.
 10. Esu asmens, kuriam taikomas priverstinis hospitalizavimas ir gydymas arba būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas, globėjas (-a) (rūpintojas (-a)).
 11. Esu skolininkas (-ė) vykdymo procese ir išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame aš gyvenu.
 12. Esu nepilnamečio vaiko atstovas (-ė) pagal įstatymą ir sprendžiamas nepilnamečio vaiko iškeldinimo klausimas.
 13. Esu nepilnametis vaikas, nesudaręs santuokos, ir nesu teismo pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotu).
 14. Esu asmuo, kurį prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje byloje dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje.
 15. Esu neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo ir teisinė pagalba reikalinga byloje dėl globos.
 16. Esu neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo ir teisinė pagalba reikalinga byloje dėl teismo sprendimo, kuriuo buvau pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje peržiūrėjimo.
 17. Esu neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo ir teisinė pagalba reikalinga byloje dėl fizinio asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu.
 18. Kreipiuosi dėl gimimo registravimo.
 19. Esu neveiksnaus tam tikroje srityje pripažinto asmens globėjas ir teisinė pagalba reikalinga byloje dėl teismo sprendimo, kuriuo globotinis pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.
 20. Esu neveiksnaus tam tikroje srityje pripažinto asmens globėjas ir teisinė pagalba reikalinga byloje dėl neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto globotinio pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu.
 21. Teisinė pagalba reikalinga byloje dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų.
 22. Esu nepilnamečio vaiko tėvas (motina), dėl kurio (-ios) valdžios apribojimo ar jo panaikinimo sprendžia teismas.
 23. Esu įvaikintojas ar vaiko globėjas (rūpintojas), kompetentingai valstybės institucijai pateikęs prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) ir turintis šios institucijos patvirtinimą dėl tinkamumo tapti įtėviu ar vaiko globėju (rūpintoju).
 24. Esu įvaikintojas ar vaiko globėjas (rūpintojas), kurio prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) nagrinėja teismas.
 25. Esu asmuo, kurio teisė į teisinę pagalbą įtvirtinta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse.
 26. Esu Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas pranešėju ir man teisinė pagalba reikalinga byloje, susijusioje su mano interesų apsauga.
 27. Esu Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka asmens, pripažinto pranešėju, šeimos narys ir man reikalinga teisinė pagalba byloje, susijusioje su mano interesų apsauga.
 28. Esu asmuo, veikiantis kaip viešasis subjektas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (OL 2009 L 7, p. 1) 64 straipsnyje nurodytais tikslais ir aplinkybėmis.

 

 

Ši pateikta informacija yra bendro pobūdžio. Dėl informacijos apie galimybę gauti antrinę teisinę pagalbą kiekvienu konkrečiu atveju prašome kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę ar Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrių. 

Valstybės garantuojama teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti adresu www.vgtpt.lrv.lt, www.teisinepagalba.lt.