Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Ekstremalių situacijų valdymas

Kas yra civilinė sauga?

Tai veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

Kokie yra civilinės saugos sistemos tikslai?

1) užtikrinti prevencinių priemonių ekstremaliosioms situacijoms išvengti arba susidarymo galimybėms sumažinti vykdymą ir įgyvendinimą; 2) padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, išlaikyti rimtį, išsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą, turtą ir apsaugoti aplinką; 3) užtikrinti optimalų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų materialinių išteklių panaudojimą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms; 4) rengti visuomenę praktiniams veiksmams, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, skatinti jos iniciatyvą civilinės saugos srityje ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla.

Kokie yra civilinės saugos sistemos uždaviniai?

1) organizuoti ir palaikyti civilinės saugos sistemos pajėgų parengtį ir reikiamą materialinį ir techninį aprūpinimą; 2) perspėti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, išplatinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turimą arba joms skirtą informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti; 3) informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus civilinės saugos klausimais; 4) organizuoti ir vykdyti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo darbus, atlikti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus; 5) susidarius įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ir ekstremaliosioms situacijoms, organizuoti ir vykdyti priemones, kuriomis siekiama atkurti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams ir gyventojams būtiniausias gyvenimo (veiklos) sąlygas.

Kokie yra teisiniai civilinės saugos sistemos pagrindai?

Civilinės saugos sistemos subjektai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

Lietuvos respublikos civilinės saugos įstatymas

  • Techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūros organizavimo grafikas 2024 metais:

Eil. Nr.

Priežiūros darbų atlikimo data

Priežiūros darbai

1.

Sausio 10 d.

techninės priežiūros darbai, patikrinimas

2.

Vasario 14 d.

techninės priežiūros darbai, patikrinimas

3.

Kovo 13 d.

techninės priežiūros darbai, patikrinimas

4.

Balandžio 10 d.

techninės priežiūros darbai, patikrinimas

5.

Gegužės 8 d.

techninės priežiūros darbai, patikrinimas

6.

Birželio 12 d.

techninės priežiūros darbai, patikrinimas

7.

Liepos 10 d.

techninės priežiūros darbai, patikrinimas

8.

Rugpjūčio 14 d.

techninės priežiūros darbai, patikrinimas

9.

Rugsėjo 11 d.

techninės priežiūros darbai, patikrinimas

10.

Spalio 9 d.

techninės priežiūros darbai, patikrinimas

11.

Lapkričio 13 d.

techninės priežiūros darbai, patikrinimas

12.

Gruodžio 11 d.

techninės priežiūros darbai, patikrinimas