Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsniu, viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, korupcijos rizikos valdymo vertinimas planuojamas ir atliekamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas išnagrinėja jam pateiktą korupcijos rizikos valdymo vertinimą, kitus susijusius dokumentus, prireikus priima sprendimus dėl korupcijos rizikos valdymo tobulinimo ir apie priimtus sprendimus paskelbia viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.

Korupcijos rizikos valdymo vertinimą Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje atlieka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

2023 m. atliktas korupcijos rizikos valdymo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje vertinimas. Vidaus audito metu buvo vertinama ar 2022 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracija savo veikloje taikė korupcijai atsparios aplinkos kūrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ar buvo užtikrintas tinkamas korupcijos rizikų valdymas, kuris apibūdinamas kaip vidaus kontrolės sudedamoji dalis, apimanti korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą ir priemonių, kurios mažina korupcijos rizikas, parinkimą, jų įgyvendinimą, pasiektų rezultatų vertinimą. Remiantis pateikta Korupcijos rizikos valdymo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje vertinimo vidaus audito ataskaita, parengtas ir 2024 m. sausio 10 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-20 patvirtintas vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo  planas .

Vadovaujantis patvirtintu planu vidaus audito pateiktos rekomendacijos dėl korupcijos rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo yra įgyvendinamos.