Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Lygių galimybių užtikrinimas

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Visų reikalas

Žmogaus teisių gidas

Policija

Moterų veiklos inovacijų centras

Skundų pateikimas dėl lygių galimybių – www.lygybe.lt

lygybe.lt/lt/skundu-tyrimas/skundu-pateikimas-ir-tyrimas/410

Lygių galimybių kontrolierius nagrinėja gyventojų skundus dėl diskriminacijos šiais pagrindais: lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Kas yra lygios galimybės?

Lygios galimybės - tai žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant asmens lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Kas yra diskriminacija?

Diskriminacija – tai tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, taip pat seksualinis priekabiavimas dėl lyties.

Diskriminacijos rūšys:

 1. Tiesioginė diskriminacija– tai elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui.
 2. Netiesioginė diskriminacija– tai veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
 3. Priekabiavimas– tai nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.
 4. Seksualinis priekabiavimas– tai nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.
 5. Nurodymas diskriminuoti tiesiogiai ar netiesiogiai asmenį lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu laikomas diskriminacija.

Lygias galimybes privalo įgyvendinti:

­­­- valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos;

 • švietimo įstaigos, kiti švietimo tiekėjai bei mokslų ir studijų  institucijos;
 • visų nuosavybės formų darbdaviai;
 • prekių pardavėjai, gamintojai ar paslaugų teikėjai;
 • darbuotojų ir darbdavių organizacijos ar kitos organizacijos (asociacijos), susivienijusios profesiniu pagrindu.

Kas nėra diskriminacija dėl lyties pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą?

 • Speciali moterų apsauga nėštumo bei gimdymo ir vaiko žindymo metu.
 • Vyrams ir moterims skirtingi karo prievolės atlikimo atvejai.
 • Skirtingas moterų ir vyrų pensinis amžius;
 • moterims taikomi žmonių saugos darbe reikalavimai.
 • Tam tikras darbas, kurį atlikti gali tik konkrečios lyties asmuo.
 • Įstatymų nustatytos specialios laikinosios priemonės, taikomos siekiant paspartinti faktinės vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimą, ir kurios, įgyvendinus moterų ir vyrų lygias teises ir vienodas galimybes, turi būti atšauktos.
 • Skirtinga tam tikrų bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos.
 • Kai prekių pardavimą ar paslaugų teikimą vien tik vienos lyties asmenims pateisina teisėtas tikslas ir jo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Kas nėra diskriminacija pagal Lygių galimybių įstatymą ?

 • Įstatymų nustatyti apribojimai dėl amžiaus, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
 • Įstatymų nustatytas reikalavimas mokėti valstybinę kalbą.
 • Įstatymų nustatytais atvejais draudimas dalyvauti politinėje veikloje.
 • Įstatymų nustatytos dėl pilietybės taikomos skirtingos teisės.
 • Įstatymų nustatytas specialias priemones sveikatos apsaugos, darbo saugos, užimtumo, darbo rinkos srityje, siekiant sukurti ir taikyti integraciją į darbo aplinką garantuojančias ir skatinančias sąlygas bei galimybes.
 • Įstatymų nustatytas specialias laikinąsias priemones, taikomas siekiant užtikrinti lygybę ir užkirsti kelią lygių galimybių pažeidimui lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
 • Kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas, o šis tikslas yra teisėtas ir reikalavimas yra proporcingas.
 • Kai ribojimų, specialių reikalavimų arba tam tikrų sąlygų dėl asmens socialinės padėties teisinį reguliavimą pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
 • Atskirų sporto varžybų neįgaliesiems rengimas.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bendradarbiavo su Šiaulių miesto savivaldybės specialistais įgyvendinant projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.
Galima susipažinti su Lietuvos savivaldybių lyčių lygybės žemėlapiu. Kokia situacija  Šiaulių miesto savivaldybėje rasite čia: https://lygiadieniai.lt/stebesena/savivaldybe.php?id=sav_44.                                           

Žemėlapis matuoja moterų ir vyrų padėties skirtumus kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje. Matavimui naudojami statistiniai duomenys apie 8 savivaldybės veiklos sritis: 1) savivaldybės valdymas; 2) valdžia ir sprendimų priėmimas; 3) išsilavinimas ir švietimas; 4) dalyvavimas darbo rinkoje; 5) ekonominis aktyvumas; 6) sveikata ir sveikatos paslaugos; 7) socialinė apsauga ir saugumas ir 8) kultūra ir sportas. Kiekviena savivaldybė vertinama bendru įverčiu 100 balų sistemoje. Konkrečią savivaldybės veiklos sritį galima vertinti ir atskirai 10 balų sistemoje. Lyčių lygybės žemėlapiu siekiama parodyti moterų ir vyrų padėties skirtumus ir sritis.  

Apie Lietuvoje vykdomą projektą

Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO) vykdo projektą „Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo". Projektu siekiama visose 60-yje Lietuvos savivaldybių paskatinti moterų įsitraukimą į politinį gyvenimą, ir jo metu bus vykdomos švietėjiškos bei informacinės veiklos.

Projekto aprašymas:

Lietuvos moterų lobistinė organizacija kartu su partneriais įgyvendina projektą, kurio tikslas - paskatinti moteris įsitraukti ir aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime bei rinkimuose, taip pat mažinti stereotipus, susijusius su lytimi politinėje veikloje, vykdant informacines, švietėjiškas bei advokacines veiklas, paremtas faktais ir duomenimis grįsta analitika.

Projekto partneriai:

 Kauno moters užimtumo ir informacijos centras (KMUIC)

 Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)

 Lygių galimybių plėtros centras (LGPC)

 Moterų informacijos centras (MIC)

 Socialinių inovacijų fondas (SIF)

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Daugiau informacijos apie projektą:

Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo

Už lyčių lygybės ar lygių galimybių įgyvendinimą  Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje atsakinga Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistė Vilma Masalskienė 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija įgyvendindama lygių galimybių politiką, siekia skatinti, vertinti ir valdyti įvairovę, įsipareigoti visiems darbuotojams užtikrinti lygių galimybių principo įgyvendinimą, siekiant sukurti palankią, saugią, draugišką darbo aplinką bei pagerinti pačios Savivaldybės administracijos įvaizdį, kartu padidinant ir darbo efektyvumą.  Savivaldybės administracijos lygių galimybių padėties analize siekiama įvertinti lyčių padėtį Savivaldybės administracijoje bei numatyti tokias priemones, paslaugas, programas ir veiksmų planus, kurie sukurtų vienodai kokybiškas darbo sąlygas darbuotojams (tiek moterims, tiek vyrams). Atliekant lygių galimybių padėties analizę, pirmiausia buvo sukaupti Savivaldybės administracijos statistiniai duomenys, jie diferencijuoti pagal lyties, amžiaus ir kitus kriterijus, kurie padeda nustatyti lyčių nelygybės problemas ir rasti jų sprendimo būdus. 

2024 m. sausio 1 d. duomenimis:

Amžiaus grupės (m.)/Lytis
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 ir vyresni Iš viso Vidutinis darbuotojų amžius 
M V M V M V M V M V V M V M V M V M V M
0 0 3 3 6 19 8 40 5 38 4 32 11 38 8 27 2 30 3 8 50 235 47

2024 m. sausio 1 d. duomenimis Savivaldybės administracijoje dirba 235 moterys ir 50 vyrų.
Vadovaujančias pareigas užimančių moterų yra 77 proc., vyrų – 23 proc.

Vaiko priežiūros atostogos suteiktos 10 moterų, vyrų šiuo laikotarpiu vaiko priežiūros atostogose nėra.

Savivaldybės pagrindiniame pastate bendro naudojimo poilsio ir valgomojo zonų patalpose įrengtas poilsio kampelis vaikams. Už vaikų saugumą atsako patys darbuotojai. 

Pranešk apie pažeidimą