Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Lygių galimybių užtikrinimas

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Visų reikalas

Žmogaus teisių gidas

Policija

Moterų veiklos inovacijų centras

Skundų pateikimas dėl lygių galimybių – www.lygybe.lt

lygybe.lt/lt/skundu-tyrimas/skundu-pateikimas-ir-tyrimas/410

Lygių galimybių kontrolierius nagrinėja gyventojų skundus dėl diskriminacijos šiais pagrindais: lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Kas yra lygios galimybės?

Lygios galimybės - tai žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant asmens lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Kas yra diskriminacija?

Diskriminacija – tai tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, taip pat seksualinis priekabiavimas dėl lyties.

Diskriminacijos rūšys:

 1. Tiesioginė diskriminacija– tai elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui.
 2. Netiesioginė diskriminacija– tai veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
 3. Priekabiavimas– tai nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.
 4. Seksualinis priekabiavimas– tai nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.
 5. Nurodymas diskriminuoti tiesiogiai ar netiesiogiai asmenį lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu laikomas diskriminacija.

Lygias galimybes privalo įgyvendinti:

­­­- valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos;

 • švietimo įstaigos, kiti švietimo tiekėjai bei mokslų ir studijų  institucijos;
 • visų nuosavybės formų darbdaviai;
 • prekių pardavėjai, gamintojai ar paslaugų teikėjai;
 • darbuotojų ir darbdavių organizacijos ar kitos organizacijos (asociacijos), susivienijusios profesiniu pagrindu.

Kas nėra diskriminacija dėl lyties pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą?

 • Speciali moterų apsauga nėštumo bei gimdymo ir vaiko žindymo metu.
 • Vyrams ir moterims skirtingi karo prievolės atlikimo atvejai.
 • Skirtingas moterų ir vyrų pensinis amžius;
 • moterims taikomi žmonių saugos darbe reikalavimai.
 • Tam tikras darbas, kurį atlikti gali tik konkrečios lyties asmuo.
 • Įstatymų nustatytos specialios laikinosios priemonės, taikomos siekiant paspartinti faktinės vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimą, ir kurios, įgyvendinus moterų ir vyrų lygias teises ir vienodas galimybes, turi būti atšauktos.
 • Skirtinga tam tikrų bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos.
 • Kai prekių pardavimą ar paslaugų teikimą vien tik vienos lyties asmenims pateisina teisėtas tikslas ir jo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Kas nėra diskriminacija pagal Lygių galimybių įstatymą ?

 • Įstatymų nustatyti apribojimai dėl amžiaus, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
 • Įstatymų nustatytas reikalavimas mokėti valstybinę kalbą.
 • Įstatymų nustatytais atvejais draudimas dalyvauti politinėje veikloje.
 • Įstatymų nustatytos dėl pilietybės taikomos skirtingos teisės.
 • Įstatymų nustatytas specialias priemones sveikatos apsaugos, darbo saugos, užimtumo, darbo rinkos srityje, siekiant sukurti ir taikyti integraciją į darbo aplinką garantuojančias ir skatinančias sąlygas bei galimybes.
 • Įstatymų nustatytas specialias laikinąsias priemones, taikomas siekiant užtikrinti lygybę ir užkirsti kelią lygių galimybių pažeidimui lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
 • Kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas, o šis tikslas yra teisėtas ir reikalavimas yra proporcingas.
 • Kai ribojimų, specialių reikalavimų arba tam tikrų sąlygų dėl asmens socialinės padėties teisinį reguliavimą pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
 • Atskirų sporto varžybų neįgaliesiems rengimas.

Už lyčių lygybės ar lygių galimybių įgyvendinimą  Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje atsakinga Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyrio vyr. specialistė Vilma Masalskienė 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija įgyvendindama lygių galimybių politiką, siekia skatinti, vertinti ir valdyti įvairovę, įsipareigoti visiems darbuotojams užtikrinti lygių galimybių principo įgyvendinimą, siekiant sukurti palankią, saugią, draugišką darbo aplinką bei pagerinti pačios Savivaldybės administracijos įvaizdį, kartu padidinant ir darbo efektyvumą.  Savivaldybės administracijos lygių galimybių padėties analize siekiama įvertinti lyčių padėtį Savivaldybės administracijoje bei numatyti tokias priemones, paslaugas, programas ir veiksmų planus, kurie sukurtų vienodai kokybiškas darbo sąlygas darbuotojams (tiek moterims, tiek vyrams). Atliekant lygių galimybių padėties analizę, pirmiausia buvo sukaupti Savivaldybės administracijos statistiniai duomenys, jie diferencijuoti pagal lyties, amžiaus ir kitus kriterijus, kurie padeda nustatyti lyčių nelygybės problemas ir rasti jų sprendimo būdus. 

2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis:

Amžiaus grupės (m.)/Lytis
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 ir vyresni Iš viso Vidutinis darbuotojų amžius 
M V M V M V M V M V V M V M V M V M V M
1 0 1 6 4 20 6 35 4 37 9 29 8 33 6 28 9 32 1 4 49 224 47

2022 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės administracijoje dirba 224 moterys ir 49 vyrai.
Vadovaujančias pareigas užimančių moterų yra 74 proc., vyrų – 26 proc.

Vaiko priežiūros atostogos suteiktos 17 moterų  ir  1 vyrui.

Savivaldybės pagrindiniame pastate bendro naudojimo poilsio ir valgomojo zonų patalpose įrengtas poilsio kampelis vaikams. Už vaikų saugumą atsako patys darbuotojai. 

Pranešk apie pažeidimą