Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Socialinės paslaugos

Kas man priklauso

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas - pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Ši pagalba apima dušo talonų išdavimą, skalbimo paslaugų organizavimą.

Paslaugos gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys;
 • kiti asmenys.

Paslaugų teikimo vieta:

 • Nemokamos dušo paslaugos (Stoties g. 9 C).
 • Mokamos dušo paslaugos (Tilžės g. 63 B).
 • Mokamos skalbimo paslaugos (Tilžės g. 63 B).

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Telefonai pasiteiravimui: 8 41 415 848; 8 41 43 98 32.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, konkurso organizavimas

Pagalbos į namus paslaugos – yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugos gavėjai:

 • senyvo amžiaus vieniši asmenys ar jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą ir užpildo prašymą-paraišką bei pateikia šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).
3. Pažymą apie asmens (šeimos) pajamas.

Prašymus dėl pagalbos į namus paslaugų priima Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras adresu: Tilžės g. 63 B, telefonas pasiteiravimui 8 41 415 848.

Būsto pritaikymas – minimalus būsto pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Pritaikymo darbai apima būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymą įrengiant nuolydžius, takelius privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo vietos individualiam ar daugiabučiam namui priskirto sklypo ribose, taip pat smulkų remontą, įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:

1. neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą);

2. išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/ siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a)) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros.

Dėl išsamesnės informacijos ir prašymo pateikimo kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrą adresu: Tilžės g. 63B, Šiauliai. Telefonas pasiteiravimui 8 41 415 848, el. p.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d.  įsakymu Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose - namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą.

Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius.

Apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose Šiaulių miesto gyventojams organizuoja Šiaulių misto savivaldybės globos namų Savarankiško gyvenimo namų padalinys adresu Energetikų g. 20A, telefonas pasiteiravimui 8 41 433 644.

 

 

Apgyvendinimas nakvynės namuoselaikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Laikino apnakvindinimo paslauga – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Asmenys, pageidaujantys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, dėl šios paslaugos kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisiją (Stoties g. 9 C, Šiauliai) ir pateikia:

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – socialinės apsaugos ir darbo ministras);
 • užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams);
 • pažymą apie sveikatos būklę (pulmonologo, psichiatro, odos ir veneros ligų dispanserio). Jei asmuo, gyvenantis Laikino apgyvendinimo tarnyboje, prašo pratęsti sutartį, ši pažyma nuo jos išdavimo datos galioja vienerius metus;
 • gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);
 • neįgaliojo pažymėjimą (jei asmeniui nustatytas neįgalumas);
 • pažymą apie asmens paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ir kitų dokumentų (jei asmeniui tokie dokumentai buvo išduoti);
 • kitus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

Laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos adresu Pakruojo g. 41, Šiauliai.

Informacija apie apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas teikiama telefonu 8 41 54 59 54.

Apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas gyventojams teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras (Laikino apgyvendinimo tarnyba).

Kompleksinės pagalbos paslauga moterims ar šeimai, kurią sudaro motina arba tėvas ir vaikas (-ai), (toliau – šeima) krizės atveju. Moters (šeimos) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Šiaulių mieste.

Paslaugas gali gauti moteris (šeima), atsidūrusi krizinėje situacijoje: dėl patirto smurto artimoje aplinkoje, prievartos ar kitų priežasčių ir (ar) neturi gyvenamosios vietos ar negali ja naudotis.

Kompleksinės pagalbos paslaugą sudaro:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • apgyvendinimas;
 • psichologinė pagalba;
 • minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugų teikimo trukmė moteriai (šeimai): 6 mėnesiai ar ilgiau, esant poreikiui.

Paslaugos teikiamos:

 • VšĮ „Motinos Teresės šeimų namuose“ adresu Žemaitės g. 71, Šiauliuose;
 • telefonai pasiteiravimui: 8 650 26 956, 8 604 86 158;
 • el. paštas: ;

„Facebook“ adresas - VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ , interneto adresas: https://seimunamai.lt/ 

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams skiriama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti, kuriems nustatytas pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos poreikis.

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams – atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugų teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.

Dėl informacijos kreiptis į  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro GIMK atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, adresu Stoties g. 9 c, Šiauliai, telefonas pasiteiravimui 8 670 14 505.

Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka už vaikų, netekusių tėvų globos, priežiūrą ir globą (rūpybą) globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynai.

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami:

 1. vaiko globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynai, kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu ir kai pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje;
 2. vaiko globėjams (rūpintojams), šeimynai, kai vaiko nuolatinė globa (rūpyba) paskirta teismo sprendimu (nutartimi) ir iki nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba Šiaulių apylinkės teismo sprendimu (nutartimi), ir kai pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje.

Daugiau informacijos apie paslaugą: Pagalbos pinigų už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) skyrimas ir mokėjimas

Atvejo vadyba

Socialinio darbo su šeimomis, auginančiomis nepilnamečius vaikus ir patiriančiomis socialinę riziką, taikant atvejo vadybą tikslas – atkurti, ugdyti, palaikyti ir stiprinti šeimos socialinius įgūdžius, bendrauti ir bendradarbiauti šeimoje ir už jos ribų, įveikti krizines situacijas, išmokyti savarankiškai priimti sprendimus ir užtikrinti visapusišką vaikų poreikių tenkinimą bei jų asmenybės ugdymą.

Socialinių paslaugų įstaigų, įgaliotų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-06 įsakymu Nr. A-957 „Dėl įgaliojimų vykdyti atvejo vadybos funkcijas suteikimo“ vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus, sąrašas:

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Kontaktinis telefono nr.,
el. paštas

Įstaigos darbo laikas

Atvejo vadybininko vardas, pavardė

Paslaugų teikimo teritorija

1.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Stoties g. 9 C, Šiauliai

(8 41) 43 19 64,
el. p.

 

I–IV
8.00–17.00 val.


V
8.00–15.45 val.

Meilutė Bernotienė

Aukštabalio, Žaliūkių –Pramonės, Miesto centro, Gubernijos, Kalniuko seniūnaitijos, Medelyno seniūnija

Laima Černauskaitė

Dainė Jarmalavičienė

Aušra Marmokienė

Marijona Puidokienė

Lina Arkušauskaitė

2.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai

Žemaitės g. 22-19, Šiauliai

 

(8 41) 20 06 81,
el. p.

 

I–IV
8.00–17.00 val.

V
8.00–15.45 val.

Martynas Simonaitis

Gytarių, Dainų, Lieporių – Šventupio seniūnaitijos

Marytė Žalpienė

Brigita Gulbinienė

Laura Šimkevičienė

3.

 

Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

 

Aušros al. 48,

Šiauliai

 

8 683 26405,
el. p.

 

I–V
8.00–17.00 val.

 

Gintarė Lukaitė-Cekavičė

Šimšės, Zoknių, Pabalių seniūnaitijos, Rėkyvos seniūnija

8 608 46 637,
el. p.

Roberta Augienė

 

..

Vaikų dienos centras (toliau – Centras) atlieka vaikų dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, gina vaiko teises, padeda vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. teikiamos akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A-1689 suteikta teisė teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Šiaulių miesto savivaldybėje 9 įstaigoms (organizacijoms).

Centro veikla vykdoma vadovaujantis Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais ir rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos).

Centro teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų tikslinės grupės yra iš socialinę riziką patiriančių ir (ar) nepasiturinčių Šiaulių miesto gyventojų šeimų, taip pat jų šeimos nariai, neįgalūs vaikai ir jų šeimos nariai, likę be tėvų globos vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), vaikai, kuriems Šiaulių miesto ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisija rekomenduoja lankyti vaikų dienos centrą. Esant poreikiui ir galimybei, vaikų dienos centro paslaugos gali būti teikiamos ir kitiems vaikams bei jų šeimos nariams.

Centrą lankančių vaikų amžius yra nuo 6-7 metų vaikų, pradėjusių lankyti mokyklą, iki 17 metų paauglių.

Nuolatinis Centro lankytojas – vaikas, kuris reguliariai lankosi Centre ir kuriam teikiamos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos ne mažiau kaip 8 kartus per mėnesį. 2020 metais Šiaulių miesto Centrus lankė apie 226 vaikų. 2019 m. Centrus lankė - 273 vaikai.

Centras vykdo šias funkcijas:

1. teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.);

2. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;

3. organizuoja nemokamą Centrą lankančių vaikų maitinimą (vaikams, kurie Centre praleidžia daugiau kaip 4 valandas per dieną);

4. teikia socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas, organizuoja laisvalaikio užimtumą;

5. plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – vaiko teisių apsaugos teritoriniu skyriumi, savivaldybės administracijos atsakingais skyriais, seniūnijomis;

6. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktams ir Centro veiklos tikslams neprieštaraujančias veiklas.

Šiaulių miesto savivaldybė socialinę riziką patiriančių ir (ar) nepasiturinčių gyventojų šeimų vaikams, lankantiems Centrą ir kuriems į jį reikia vykti visuomeniniu transportu, taikoma važiavimo Šiaulių miesto autobusais 100 procentų nuolaida įsigyjant elektroninį bilietą, vadovaujantis Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-363.

Informacija apie įstaigas (organizacijas) turinčias teisę teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje

 Pavadinimas

 Adresas ir darbo laikas

 Kontaktai

Vietų skaičius

1. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras

Adresas:
Stoties g. 9C, Šiauliai

Darbo laikas:
I-IV 12:00-17:00
V 10:00-15:00

Atsakingas asmuo:  Brigita Tamošaitienė

Telefonas: 8 670 08 415, (8 41) 43 19 64

El. paštas: info@siauliuspc.lt

„Facebook“ - Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras
Interneto adresas: http://spc.siauliai.lt/

23

 

2. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių vaikų dienos centras

Adresas:
Darbininkų g. 30, Šiauliai (Šiaulių lopšelis- darželis „Žiburėlis“ patalpose)

Darbo laikas:
I-IV 12:00-17:00
V 12:00-16:00 

Atsakingas asmuo: Indrė Dambrauskienė 

Telefonas: 8 686 94 857

El. paštas:
„Facebook“ - Šiaulių Vaikų Dienos Centras 

Interneto adresas: https://www.gelbekitvaikus.lt/

25

 

3. Klubas „Tarp savų“

Adresas:
Aušros al. 64, Šiauliai

Darbo laikas:
I-IV 14:00-18:00
V - 14:00-20:00

Atsakingas asmuo: Ramūnas Snarskis

Telefonas: 8 656 70 775, 8 682 21 975

El. paštas:

„Facebook“ - Klubas, vaikų dienos centras „Tarp savų“

30

 

4. Labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos vaikų dienos centras „Parama šeimoms“

 

Adresas:
Radviliškio g. 82B, Šiauliai (Šiaulių Zoknių progimnazijos patalpose)

Darbo laikas:
I-IV 12:30-16:30
V 12:00-16:00

Atsakingas asmuo: Olga Stremauskaitė

Telefonas: 8 673 26 378

El. paštas:

„Facebook“ - Šiaulių Vaikų dienos centras – „Parama šeimoms

Interneto adresas: http://sos-vaikukaimai.lt/

25

 

5. Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros parapijos vaikų dienos centras

Adresas:
Žvejų skr. 5, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 9:00-17:00

Atsakingas asmuo - Vilma Kaušienė

Telefonas: 8 615 94 230

El. paštas: vaikucentras@gmail.com

„Facebook“Vaikų Dienos Centras

35

 

6. VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ vaikų dienos centras „Aš ir draugai“

Adresas:
Žemaitės g. 71, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 13:30-17:30

Atsakingas asmuo: Rima Vilkauskienė 

Telefonas: 8 672 42 322

El. paštas: seimunamai@gmail.com

„Facebook“ - VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

Interneto adresas: https://seimunamai.lt/

25

 

7. Regbio sporto klubo „Vairas“ vaikų dienos centras „Tik tu“

Adresas:
Dainų g. 35, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 14:00-19:00

 

Atsakingas asmuo: Greta Šiaučiulytė 

Telefonas: 8 671 41 938

 „Facebook“Vaikų dienos namai „Tik tu“

El. paštas:

25

 

8. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų Vaikų dienos centras

Adresas:
K. Korsako g. 61, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 12:00-18:00     

 

                 

Atsakingas asmuo: Deimantė Bukauskytė

Telefonas: 8 696 34 185

El. paštas:

„Facebook“ Šiaulių miesto Vaikų dienos centras

Interneto adresas: https://www.svgn.lt

20

 

9. VšĮ Edukaciniai projektai

Adresas:
P. Višinskio g. 34, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 11:00-19:00

Atsakingas asmuo: Gintarė Černikienė

Telefonas: 8 677 94 048

El. paštas:

„Facebook“EdukaciniaiProjektai

Interneto adresas: https://www.edupro.lt

15

10. VšĮ SoMento

Adresas:
Aido g. 10C, Šiauliai

Darbo laikas:
I, III, IV 14:00-18:00

 

Atsakingas asmuo: Rima Rimkuvienė

Telefonas: 8 662 14 008

El. paštas:

„Facebook“Pagalba ir parama paaugliams

Interneto adresas: https://www.somento.lt

15

(12-17 metų vaikai)

Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per dieną (darbo dienomis) teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Teisę į asmeninio asistento paslaugą turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugą, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją (jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės administraciją, kurioje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą) ir pateikia:

1) laisvos formos prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono ryšio numeris;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

4) dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Informacija ir prašymai dėl asmeninio asistento paslaugos teikiami Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre, adresu Tilžės g. 63 B, telefonas pasiteiravimui 8 41 55 33 40, el. paštu .

Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra. Kitos akredituotos socialinės priežiūros paslaugos (pvz. pagalba į namus, apgyvendinimas nakvynės namuose ir kt.) bus pradėtos akredituoti 2021 metais, o teikti – nuo 2022 m. sausio 1 d.

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos akreditacija

Įstaigos (organizacijos), kurios pageidauja teikti akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą, turi atitikti reikalavimus ir rekomendacijas nustatytas Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimuose ir rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658:

1. įstaigos (organizacijos) darbuotojai, teikiantys akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą, privalo turėti tam tikrą išsilavinimą ir profesinę kompetenciją. Įstaigoje (organizacijoje) tiesiogiai su vaikais nuolat turi dirbti bent vienas darbuotojas, turintis Įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą išsilavinimą. Rekomenduojama,  kad socialinis darbuotojas ar socialinis pedagogas būtų įdarbintas ne mažiau kaip 0,25 etato;

2. įstaiga (organizacija) privalo turėti ne mažiau nei dvi patalpas, kuriose būtų teikiama akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga vaikams ir (ar) jų šeimų nariams.

Kartu su prašymu leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – prašymas) privaloma pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) ar jų kopijas:

1. įstaigos (organizacijos) steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ir pan., kuriuose numatyta vaikų dienos priežiūros veikla ar nesusijusi su apgyvendinimo socialinio darbo veikla);

2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (forma patvirtinta Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu);

4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus;

5. įstaigos (organizacijos), kuri teiks akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašą;

6. įstaigos (organizacijos), kuri teiks akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus;

7. laisvos formos aprašymą apie turimas patalpas.

Socialinių paslaugų skyriui prašymas ir dokumentai gali būti pateikiami:

1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos per e. Pristatymo sistemą;

2. vienu elektroniniu laišku adresu ;

3. paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai.

Kiti susiję teisės aktai:

1. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos akreditavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A-1357;

2. Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-1232.

Daugiau informacijos apie vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimą galite rasti Socialinių paslaugų priežiūros departamento interneto svetainėje: http://sppd.lt/lt/veiklos-sritys/vdc-akreditacija

Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos akreditavimo konsultacijas ir informaciją teikia Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Indrė Linkevičienė, tel. (8 41) 386 465, el. p. .

Maitinimo organizavimas - pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas organizuojamas suteikiant nemokamą maitinimą valgykloje.

Paslaugos gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugų teikimo vieta :
Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnybos labdaros valgykla adresu Stoties g. 9 C.

Maitinimo organizavimo paslaugas Šiaulių miesto gyventojams teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Telefonas pasiteiravimui 8 41 43 98 32.

Įstaigos, teikiančios dienos socialinės globos paslaugas Šiaulių miesto gyventojams Įstaigos, teikiančios dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio Dienos centras „Goda“

Žalgirio g. 3, Šiauliai LT-79237 Tel. (8 41) 433 644 El. p. www.siauliuglobosnamai.lt

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro Dienos socialinės globos skyrius

Dainų g. 96, Šiauliai LT-78272, Tel. (8 41) 552 771 El. p. info@siauliusuc.lt www.siauliusuc.lt

 

Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia Įstaiga, teikianti dienos socialinės globos paslaugas vaikams su negalia

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Šiaulių miesto savivaldybės kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Vytauto g. 182, Šiauliai LT-76329 Tel. (8 41) 504 468 El. p. www.kpnalka.lt

Dienos socialinė globa institucijoje

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne - būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiems teikimas.

Paslaugų gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugų teikimo vieta :

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnyba adresu Stoties g. 9 C.
Informacija apie aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir avalynę paslaugą teikiama tel. 8 41 43 98 32
Aprūpinimą būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis Šiaulių miesto gyventojams organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma institucijoje teikiamų paslaugų, kuriomis visiškai ar dalinai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Trumpalaikė socialinė globa – tai visuma institucijoje teikiamų paslaugų, kuriomis visiškai ar dalinai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) negalintiems laikinai prižiūrėti asmenų (senyvo amžiaus, darbingo amžiaus su negalia), kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Taip pat ši paslauga gali būti teikiama asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, įrašytiems į eilę dėl ilgalaikės socialinės globos ir negalintiems gyventi savarankiškai. Trumpalaikė socialinė globa teikiama ne mažiau 12 val. per parą, iki 6 mėnesių per metus (terminas skaičiuojamas nuo asmens apsigyvenimo globos įstaigoje pirmosios dienos).

Informacija apie laisvas vietas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų įstaigose

Informacija apie globos įstaigas, su kuriomis Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra sudariusi finansavimo sutartis dėl ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos  institucijoje skyrimas

Specialiojo transporto paslaugos organizavimo teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos, senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

 Specialaus transporto paslaugos gavėjai gali būti:

 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • vaikai su negalia;
 • kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo).

Dokumentai, reikalingi norint vykti į gydymo įstaigas už miesto ribų:

 • prašymas, kuriame nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);
 • neįgaliojo pažymėjimas;
 • pensininko pažymėjimas;
 • dokumentas, įrodantis vykimo tikslingumą.

Prašymą dėl specialaus transporto paslaugos skyrimo asmeniui gali pateikti pareiškėjas, jo įgaliotas asmuo, vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), sutuoktinis, artimas giminaitis, bendruomenės narys.

Informacija ir prašymai dėl specialiojo transporto organizavimo paslaugos teikiami Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre, Tilžės g. 63 B, telefonas pasiteiravimui 8 41 55 33 40.

Integralios pagalbos (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose teikimas

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji ir pensinio amžiaus asmenys aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis.

Techninių pagalbos priemonių gavimui reikalinga:

1. Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo.
2. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išrašas galioja 12 mėnesių.
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, ar asmens tapatybės kortelė).
4. Neįgaliojo pažymėjimo, pensininko pažymėjimas ar Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopija.

Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, sudedamą vonią, elektrinį vonios suoliuką, staliuką prie lovos, pasėstą ar pagalvę būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodydami priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Dėl techninių pagalbos priemonių kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrą Tilžės g. 63B, telefonas pasiteiravimui 8 41 55 30 82.

Dokumentų rengimas teikimui skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiam (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų.

Sociokultūrinės paslaugos - laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla socialinių paslaugų įstaigoje.

Sociokultūrinės paslaugos teikiamos:

 • pagyvenusiems asmenims, norintiems bendrauti, užsiimti kokia nors veikla, būti naudingiems aplinkiniams;
 • suaugusiems asmenims, turintiems fizinę negalią (po traumų, insultų, infarktų, galūnių amputacijų, stuburo susirgimų, sąnarių ligų);
 • asmenims, judantiems techninės pagalbos priemonėmis;
 • asmenims su psichine negalia.

Su šių grupių lankytojais dirba užimtumo specialistai, socialinio darbo organizatorė, socialinės darbuotojos, esant poreikiui, konsultuoja psichologas. Lankančių klientų gyvenimo kokybė gerinama per jų laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius užsiėmimus.

Sociokultūrines paslaugas Šiaulių miesto gyventojams organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras adresu: Tilžės g. 63B, telefonas pasiteiravimui 8 41 415 848.

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims (parama maisto produktais ir asmens higienos prekėmis) skyrimas