Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XV. Socialinės paslaugos

Dokumentų rengimas teikimui skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiam (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų.
Paslaugos  apibūdinimas                 

Teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją turi motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis):
1. išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų;
2. yra sukakę Socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių;
3. yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ir II grupės invalidais).

Daugiavaikiam tėvui (įtėviui) antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama tik tuo atveju, kai:
1. nėra daugiavaikės motinos (įmotės);
2. kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos sąlygų.

Antrojo laipsnio valstybinę pensiją moka Valstybinio socialinio fondo valdyba. Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
1. Asmens prašymas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, kuriame nurodomas valstybinės pensijos gavimo būdas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė).
3. Daugiavaikių motinos ar tėvo gyvenimo aprašymas, kuriame taip pat turi būti nurodyti visų vaikų kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga ir kt.).
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos darbingumo lygio pažymos (invalidumo pažymėjimo, išduoto iki 2005 m. 
liepos 1 d. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos) kopija, jeigu asmeniui nėra sukakęs senatvės pensijos amžius.
5. Tais atvejais, kai daugiavaikių motinos arba tėvo bent vienam iš vaikų (įvaikių) yra ar buvo nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) dėl to, kad vaikas (įvaikis) augo socialinės globos įstaigoje dėl savo sveikatos būklės, reikalaujančios specialiosios specialistų priežiūros ir (ar) pagalbos, ar buvo įvaikintas daugiavaikio motinos arba tėvo sutuoktinio, ar vaikui (įvaikiui) laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) nustatyta dėl objektyvių aplinkybių (daugiavaikių motinos arba tėvo ligos ir pan.) – šias aplinkybes patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.
6. Vaikų (įvaikių) gimimo liudijimų ar kitų tėvystės (motinystės) ryšius patvirtinančių dokumentų kopijos ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.
7. Dokumentų, patvirtinančių daugiavaikės motinos arba tėvo ir (ar) jos (jo) vaikų (įvaikių) pavardės keitimą, kopijos ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, jeigu nėra dokumente vaiko (įvaikio) ir daugiavaikių motinos ar tėvo asmens kodų.
8. Vaikų (įvaikių) mirties liudijimų ar kitų mirties faktą patvirtinančių dokumentų kopijos ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.
Paslaugos  teikėjas     

Socialinių paslaugų skyriaus vyresn. specialistė Rasa Urmonienė, tel. (8 41) 386 483, p.
Tilžės g. 170, Šiauliai (20 kabinetas).

Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė

Gavus rašytinius duomenis iš Informatikos ir ryšių departamento elektroninių paslaugų portalo, per 5 darbo dienas išsiunčiamas teikimas antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimui Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai.

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys   

Paslaugos  teikimo ypatumai    

Dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo nurodomi asmens duomenys, gyvenamoji vieta, išaugintų vaikų skaičius ir duomenys, nurodomas valstybinės pensijos skyrimo būdas.

Paslauga yra tarpinė.

Lietuvos Respublikos pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinės pensijos nuostatai taikomi daugiavaikiams motinai arba tėvui, jeigu daugiavaikei motinai iki 2017-12-31 nebuvo paskirta Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinė pensija kaip motinai, pagimdžiusiai (įvaikinusiai) 5 ir daugiau vaikų, išauginusiai iki 8 metų ir gerai išauklėjusiai.
Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumentų kopijos, kurių reikia antrojo laipsnio valstybinei pensijai skirti, gali būti patvirtintos savivaldybės administracijos tarnautojų, įgaliotų tvirtinti dokumentų nuorašų tikrumą. Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma („Apostille“) tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka arba patvirtinti pažyma „Apostille“, jeigu tarptautinės sutartys ir susitarimai nenumato kitaip.

Veiksmų sekos schema