Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Socialinės paslaugos

Paslaugos  apibūdinimas                 

Dienos socialinė globa tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu institucijoje.
Dienos socialinė globa teikiama asmenims, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose darbingo amžiaus (nuo 18 metų) asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas, asmenims su sunkia negalia;
 2. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centre darbingo amžiaus (nuo 21 metų) asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas, asmenims su sunkia negalia;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ vaikams su negalia.

Įstaigos asmens bylą su dokumentais perduoda Socialinių paslaugų skyriui.
Socialinių paslaugų skyriaus specialistas patikrina asmens byloje esančius dokumentus, užpildo Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo formą SP-9 (toliau – Sprendimas), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, ir perduoda Socialinių paslaugų skyriaus vedėjui, kuris per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo Savivaldybei dienos priima sprendimą dėl dienos socialinės globos asmeniui skyrimo. Sprendimas užregistruojamas Socialinių paslaugų skyriuje. Sprendimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą, kuri perduodama įstaigai, teiksiančiai dienos socialinės globos paslaugą. Paslaugos gavėjo byla kaupiama įstaigoje.

Administracinė paslauga elektroniniu būdu neteikiama

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“.
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimas Nr. T-155 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. A-525 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 6. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. A-198 „Dėl asmens finansinių galimybių mokėti už dienos socialinę globą vertinimo formos patvirtinimo“.
 7. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimas Nr. T-409 „Dėl dienos socialinės globos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  
   
 1. 1. Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma).
 2. Duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formos (SP-1, SP-2 formos).
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 4. Neįgaliojo pažymėjimas.
 5. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas medicinos dokumentų išrašas (F027/a), kuriame nurodyta, kad asmuo neserga ūmia infekcine ar kita pavojinga užkrečiamąja liga ir asmens sveikatos būklė yra tinkama jam gauti socialinę globą.
 6. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai).
 7. Darbingumo lygio pažyma (jei nustatytas darbingumo lygis).
 8. Dokumentai dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti).
 9. Prireikus, gali būti prašomi ir kiti papildomi dokumentai, reikalingi asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

     Prašymai dėl dienos socialinės globos priimami įstaigose, teikiančiose paslaugą. 

Paslaugos teikėjas  

Įstaigos, kurios priima prašymus dėl dienos socialinės globos paslaugų gavimo:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinys Dienos socialinės globos centras „Goda“, Žalgirio g. 3, Šiauliai, tel. (8 41) 523 644 (asmenims su negalia);
 2. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro Dienos socialinės globos skyrius, Dainų g. 96, Šiauliai, tel. (8 41) 552 771 (asmenims nuo 21 metų, turintiems kompleksinę negalią, kurios derinyje yra vidutinių ar sunkių judesio ar padėties ir (ar) lėtinių neurologinių sutrikimų);
 3. Šiaulių miesto savivaldybės kompleksinių paslaugų namai „Alka“, Vytauto g. 182, Šiauliai, tel. (8 41) 504 468 (vaikams su negalia).
Socialinių paslaugų skyrius, gavęs asmens bylą, priima sprendimą dėl dienos socialinės globos asmeniui skyrimo, Tilžės g. 170, Šiauliai, tel. (8 41) 386 466.
Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos socialiniai darbuotojai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. Jei nustačius asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.
Sprendimą per 10 kalendorinių dienų dėl dienos socialinės globos priima Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas.
Sprendimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:

Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma)

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Integralios pagalbos paslaugos – tai visuma slaugos ir dienos socialinės globos paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.
Integralios pagalbos paslaugų gavėjai – vaikai su negalia, darbingo amžiaus neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas dalinis ar visiškas nesavarankiškumo lygis.
Asmuo, pageidaujantis gauti integralios pagalbos paslaugas, ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas dėl šių paslaugų skyrimo kreipiasi į Socialinių paslaugų skyrių ir pateikia nustatytos formos Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti bei kitus būtinus dokumentus.
Už integralios pagalbos paslaugų teikimą atsakingi: Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, Šiaulių vyskupijos „Caritas“ (toliau – Įstaiga).
Socialinių paslaugų skyrius, gavęs asmens Prašymą-paraišką dėl integralios pagalbos skyrimo, organizuoja socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikio nustatymą. Socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikio nustatymą vykdo Įstaigos socialinis darbuotojas.
Socialiniai darbuotojai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas vadovaujantis Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94.
Įstaiga, nustačiusi integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų poreikį, išvadas pateikia Socialinių paslaugų skyriui, kuris parengia bylą ir pateikia Socialinių paslaugų skyrimo komisijai. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo (SP-9 forma) per 7 darbo dienas nuo socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo dienos priima Socialinių paslaugų skyrimo komisija, pasirašo Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas.
Sprendimo originalas kartu su asmens byla perduodamas Įstaigai.
Asmens ir integralios pagalbos paslaugas teikiančios Įstaigos tarpusavio teisės ir pareigos nustatomos rašytine asmens ir paslaugas teikiančios įstaigos sutartimi.  

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimu Nr.-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo (esant reikalui, psichiatro) medicinos dokumentų išrašas/siuntimas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė, informacija apie asmens sveikatos būklę (esant reikalui, informacija apie ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikį) ir patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis;
 4. teismo nutartis dėl globos, rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa, rūpyba);
 5. prireikus papildomus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti
Paslaugos  teikėjas     

Socialinių paslaugų skyriaus vyresn. specialistė Rasa Urmonienė, tel. (8 41) 386 483, p. t, Tilžės g. 170, Šiauliai (20 kabinetas)

Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis nustatomas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Prašymo-paraiškos gavimo dienos. Nustačius, kad asmeniui nepakanka bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros paslaugų, per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo-paraiškos gavimo dienos atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.
Sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo priimamas per 7 darbo dienas nuo socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo dienos.

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:

Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma)

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją turi motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis):
1. išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų;
2. yra sukakę Socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių;
3. yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ir II grupės invalidais).

Daugiavaikiam tėvui (įtėviui) antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama tik tuo atveju, kai:
1. nėra daugiavaikės motinos (įmotės);
2. kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos sąlygų.

Antrojo laipsnio valstybinę pensiją moka Valstybinio socialinio fondo valdyba. Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
1. Asmens prašymas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, kuriame nurodomas valstybinės pensijos gavimo būdas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė).
3. Daugiavaikių motinos ar tėvo gyvenimo aprašymas, kuriame taip pat turi būti nurodyti visų vaikų kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga ir kt.).
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos darbingumo lygio pažymos (invalidumo pažymėjimo, išduoto iki 2005 m. 
liepos 1 d. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos) kopija, jeigu asmeniui nėra sukakęs senatvės pensijos amžius.
5. Tais atvejais, kai daugiavaikių motinos arba tėvo bent vienam iš vaikų (įvaikių) yra ar buvo nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) dėl to, kad vaikas (įvaikis) augo socialinės globos įstaigoje dėl savo sveikatos būklės, reikalaujančios specialiosios specialistų priežiūros ir (ar) pagalbos, ar buvo įvaikintas daugiavaikio motinos arba tėvo sutuoktinio, ar vaikui (įvaikiui) laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) nustatyta dėl objektyvių aplinkybių (daugiavaikių motinos arba tėvo ligos ir pan.) – šias aplinkybes patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.
6. Vaikų (įvaikių) gimimo liudijimų ar kitų tėvystės (motinystės) ryšius patvirtinančių dokumentų kopijos ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.
7. Dokumentų, patvirtinančių daugiavaikės motinos arba tėvo ir (ar) jos (jo) vaikų (įvaikių) pavardės keitimą, kopijos ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, jeigu nėra dokumente vaiko (įvaikio) ir daugiavaikių motinos ar tėvo asmens kodų.
8. Vaikų (įvaikių) mirties liudijimų ar kitų mirties faktą patvirtinančių dokumentų kopijos ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.
Paslaugos  teikėjas     

Socialinių paslaugų skyriaus vyresn. specialistė Rasa Urmonienė, tel. (8 41) 386 483, p.
Tilžės g. 170, Šiauliai (20 kabinetas).

Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė

Gavus rašytinius duomenis iš Informatikos ir ryšių departamento elektroninių paslaugų portalo, per 5 darbo dienas išsiunčiamas teikimas antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimui Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai.

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys   

Paslaugos  teikimo ypatumai    

Dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo nurodomi asmens duomenys, gyvenamoji vieta, išaugintų vaikų skaičius ir duomenys, nurodomas valstybinės pensijos skyrimo būdas.

Paslauga yra tarpinė.

Lietuvos Respublikos pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinės pensijos nuostatai taikomi daugiavaikiams motinai arba tėvui, jeigu daugiavaikei motinai iki 2017-12-31 nebuvo paskirta Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinė pensija kaip motinai, pagimdžiusiai (įvaikinusiai) 5 ir daugiau vaikų, išauginusiai iki 8 metų ir gerai išauklėjusiai.
Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumentų kopijos, kurių reikia antrojo laipsnio valstybinei pensijai skirti, gali būti patvirtintos savivaldybės administracijos tarnautojų, įgaliotų tvirtinti dokumentų nuorašų tikrumą. Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma („Apostille“) tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka arba patvirtinti pažyma „Apostille“, jeigu tarptautinės sutartys ir susitarimai nenumato kitaip.

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslas – sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis (toliau – Parama) ir prisidėti prie šių žmonių skurdo ir (ar) socialinės atskirties mažinimo.
Teisę gauti Paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (192 Eur) per mėnesį.
Išimties tvarka Parama skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP (192 Eur) dydį, bet neviršija 2,2 VRP  (281,60 Eur) dydžių per mėnesį, kai:

 1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;
 2. asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;
 3. šeimai, auginančiai 3 ir daugiau vaikų;
 4. šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

Asmenys, kurie 2 kartus iš eilės neatsiėmė Paramos ir nenurodė objektyvių priežasčių, gali būti neįtraukiami į vėliau sudaromus Paramos gavėjų sąrašus ir dėl Paramos turi kreiptis iš naujo

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio  23 d. įsakymas Nr. A-1945 „Dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo   
 1. Prašymas gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą.
 2. Asmens tapatybės dokumentas.
 3. Informacija apie gaunamas pajamas iš darbovietės, jei asmuo yra dirbantis.
Paslaugos  teikėjas    

Įstaigos, kurios priima prašymus:

 1. Socialinių paslaugų skyrius, Tilžės g. 170, Šiauliai, 19 kabinetas, tel. (8 41) 386 481;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, Tilžės g. 63B, tel. (8 41) 415 848, Stoties g. 9C, tel. (8 41) 431 964, Pakruojo g. 41, Šiauliai, tel. (8 41) 545 954 (asmenims, esantiems jų klientais ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos);
 3. Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius, Tilžės g. 170 , Šiauliai, tel. (8 41) 386 487, Tilžės g. 22, Šiauliai, tel. (8 41) 552 909 (asmenims, gaunantiems socialinę paramą, nemokamą maitinimą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojamiems šeimose vaikams ir asmenims nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka);
 4. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, K. Korsako g. 61, Šiauliai, tel. (8 41) 503 683 (šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos);
 5. VšĮ „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“, Aušros al. 48, Šiauliai, tel. 8 676 47432 (šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos);
 6. Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, Energetikų g. 20, Šiauliai, tel. (8 41) 433 644 (asmenims, esantiems įstaigos klientais).
Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė

Asmens prašymas galioja iki vienų kalendorinių metų (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), jeigu nepasikeitė gyventojo ir (ar) su juo kartu gyvenančių asmenų padėtis.

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys: 

Prašymas gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą.

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 
Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę per neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir palaikytų  neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.  Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. 
Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos  teikimą                      

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai (toliau – Nuostatai), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906  „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

Nuostatų priedai:

 1. Paraiška (1 priedas);
 2. Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas);
 3. Deklaracija (5 priedas).
 4. Nuostatų 16 p. nurodytų dokumentų kopijos.

Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.  

Administracinės paslaugos  teikėjas      

Socialinių paslaugų skyriaus vyresn. specialistė Vitalija Slavickienė, tel. (8 41) 386 482, el. p.
Tilžės g. 170, Šiauliai (16 kabinetas).

Administracinės paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. p.

Administracinės paslaugos  suteikimo trukmė - Paraiškų vertinimas ir atranka vyksta nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.  Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:

paraiška , sąmata , deklaracija         

Administracinės paslaugos  teikimo ypatumai             

Projektų paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

 1. pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

1.1  jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
1.2  paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);

 1. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
 2. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį, arba buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga), arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo;
 3. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz. palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti turi reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).
Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikei socialinei globai į globos įstaigą siunčiami ne mažiau kaip 12 mėnesių deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste  senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis (nuo 2019-01-01 – didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis), kuriems socialinių paslaugų negalima teikti namuose arba tos paslaugos yra neefektyvios ir (arba) neturintys artimųjų, kurie pagal teisės aktus privalo juos prižiūrėti arba turintys artimuosius, kurie dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti; suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (nuo 2019-01-01 – specialusis slaugos ar pirmojo lygio priežiūros pagalbos poreikis), kuriems socialinių paslaugų negalima teikti namuose arba tos paslaugos yra neefektyvios ir (arba) neturintys artimųjų, kurie pagal teisės aktus privalo juos prižiūrėti arba turintys artimuosius, kurie dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti.

Trumpalaikei socialinei globai siunčiami deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste asmenys su negalia, kurie visiškai ar dalinai nesavarankiški, senyvo amžiaus asmenys, kurių šeimos nariai, globėjai, rūpintojai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) negali laikinai prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Taip pat ši paslauga gali būti teikiama asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, įrašytiems į eilę dėl ilgalaikės socialinės globos ir negalintiems gyventi savarankiškai.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos teikiamos socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus žmonių socialinės globos namuose, specializuotuose socialinės globos namuose. Globos įstaiga, į kurią siunčiamas asmuo, yra parenkama pagal galimybes atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą ir į globos įstaigos galimybes suteikti reikiamas paslaugas. Apgyvendinant asmenį specializuotoje globos įstaigoje, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms ši įstaiga yra skirta, asmenims.

Kreiptis dėl socialinės globos gali pats asmuo, kuriam reikalinga socialinė globa, vienas iš suaugusių šeimos narių,  asmens globėjas, rūpintojas, taip pat bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių)  ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats. Kreipiantis dėl socialinės globos pateikiamas Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), kuris gali būti pildomas vietoje, siunčiamas paštu ar per pasiuntinį.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. A-525 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimas Nr. T-155 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 2. Neįgaliojo pažymėjimas.
 3. Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis.
 4. Kiti dokumentai priklausomai nuo socialinės globos rūšies.

 Kreipiantis dėl socialinės globos paštu ar per pasiuntinį prie prašymo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Paslaugos  teikėjas      

Prašymai dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos priimami Socialinių paslaugų skyriuje, Tilžės g. 170, 20 kab.
Socialinių paslaugų skyriaus vyresn. specialistė Rasa Urmonienė, tel. (8 41) 38 64 85, el. p. r.urmoniene@siauliai.lt

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais - ketvirtadieniais 8-12 val. ir 12.45-17 val.;
penktadieniais 8–12 val. ir 12.45–15.45 val.

Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos socialiniai darbuotojai privalo nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. Jei nustačius asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas. 
Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių  darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos ir gavus rašytinę informaciją, kad globos namuose yra vieta trumpalaikei socialinei globai gauti.
Sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos.
Prieš apgyvendinant asmenį globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į globos namus, kuris galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Jeigu asmuo neapsigyvena globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:

Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma)

Veiksmų sekos schema