Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XXIII. Vaiko laikinoji globa

Pagalbos pinigų už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos  apibūdinimas                 

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami:

 1. vaiko globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynai, kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu ir kuriems pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje;
 2. vaiko globėjams (rūpintojams), šeimynai, kai vaiko nuolatinė globa (rūpyba) paskirta teismo sprendimu (nutartimi) ir iki nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba Šiaulių apylinkės teismo sprendimu (nutartimi), ir kuriems pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje.

Globėjams (rūpintojams) pagalbos pinigai skiriami ir mokami už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką, atsižvelgiant į vaiko amžių:

 1. už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo gimimo iki 3 metų amžiaus mokama 4 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio išmoka per mėnesį;
 2. už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo 3 iki 12 metų mokama 5 BSI dydžio išmoka per mėnesį;
 3. už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo 12 iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokama 6 BSI dydžio išmoka per mėnesį.

Pagalbos pinigai šeimynos dalyviui mokami už penktą ir kiekvieną paskesnį globojamą (rūpinamą) vaiką šeimynoje. Skiriama po 3 BSI dydžio išmoką per mėnesį, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus.
Pagalbos pinigai skiriami už vaiką iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, kol jam sukaks 21 metai. Baigus bendrojo lavinimo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 d.
Pagalbos pinigai turi būti naudojami vaiko poreikiams tenkinti. 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
 2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas.
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d.  sprendimas Nr. T-45 „Dėl pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas “.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymas globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams dėl pagalbos pinigų skyrimo.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Dokumentai, patvirtinantys laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą.
Paslaugos  teikėjas      

Prašymus priima Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Lina Lašinė (17 kabinetas), Tilžės g. 170, Šiauliai, tel. (8 41)  386 466, el. paštas

Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė.

Pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos.
Pagalbos pinigai mokami už praėjusį mėnesį ir pervedami į vaiko globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvio sąskaitą banke iki kiekvieno mėnesio 25 dienos.  Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

globėjams:

šeimynai:

 1. Prašymas globėjams (rūpintojams).
 2. Prašymas šeimynoms.

Paslaugos veiksmų schema