Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Personalo skyrius

Atnaujinta

2023-03-24

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Danutė Brinė
Telefono nr.
+370 41 596 221
+370 612 42 361

El. paštas

[email protected]
 • Organizuoja personalo valdymą, kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemas.
 • Organizuoja ir planuoja skyriaus darbą

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1 užduotis: Iki 2023 m. balandžio 1 d. parengti Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų pakeitimus, susijusius su Vietos savivaldos įstatymo pasikeitimu.

2 užduotis: Įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio nuostatas, organizuoti Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus 21 darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės statuso pakeitimą į valstybės tarnautojų pareigybę. Organizuoti procedūras teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

3 užduotis: Įdiegti naujovę: išanalizuoti poreikį ir pradėti organizuoti naujai priimto valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, prisistatymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojams. Prisistatymus vykdyti nuotoliniu būdu, naudojantis konferencinio ryšio platforma „Zoom“ ar kitu būdu pagal poreikį.

4 užduotis: Atlikti Personalo skyriaus vidaus kontrolės rizikos nustatymą ir vertinimą 2023 metams ir informaciją pateikti Strateginio planavimo ir finansų skyriui.

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Janina Noraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 218

El. paštas

[email protected]
 • Koordinuoja valstybės tarnautojų konkursų procedūras.
 • Organizuoja valstybės tarnautojų priėmimą, atleidimą ir kitas su tarnybos santykiais susijusias procedūras.
 • Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Vasauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 205

El. paštas

[email protected]
 • Konsultuoja darbo teisės klausimais.
 • Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
 • Organizuoja atrankas į Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas.
 • Organizuoja darbuotojų atrankas ir darbo įforminimą Savivaldybės administracijos vykdomuose Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Lina Petraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 204
+370 658 76 179

El. paštas

[email protected]
 • Organizuoja biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų atrankas.
 • Organizuoja biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų priėmimą, perkėlimą, atleidimą ir kitas su darbo santykiais susijusias procedūras.
 • Įformina Savivaldybės vadovų ir darbuotojų komandiruotes.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Toma Naunikė
Telefono nr.
+370 41 500 525

El. paštas

[email protected]
 • Organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankas.
 • Organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą, atleidimą, perkėlimą ir kitas su darbo santykiais susijusias procedūras.
 • Įformina darbuotojų tikslines ir kasmetines atostogas.