Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Socialinių paslaugų skyrius

Adresas: Tilžės g. 170, (įėjimas iš Vasario 16-osios g.) Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas Prašymų priėmimas dėl socialinių paslaugų vykdomas pagal išankstinę registraciją tel. +370 41 386 481.

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Ramutė Pilypienė
Telefono nr.
+370 41 386 486
+370 686 93 273
El. paštas
ramute.pilypiene@siauliai.lt

Deklaracijos 

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo procedūras, pageidaujantiems teikti akredituotą socialinę priežiūrą savivaldybės gyventojams, vadovaujantis Savivaldybių administracijoms akredituotai socialinei priežiūrai keliamais reikalavimais: aprašų parengimas, prašymų ir dokumentų, reikalingų akredituotai socialinei priežiūrai teikti, pateikimo inicijavimas, gautų prašymų vertinimas, socialinės priežiūros akreditavimo procedūrų organizavimas, teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą sutiekimo procedūrų inicijavimas, sprendimų projektų dėl įstaigos teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą rengimas, finansavimo sutarčių sudarymas ir veiklos priežiūra.
Vertinimo rodiklis: Parengti Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimui, pageidaujantiems teikti akredituotą socialinę priežiūrą savivaldybei, reikalingi dokumentai, vadovaujantis Savivaldybių administracijoms akredituotai socialinei priežiūrai keliamais reikalavimais: parengti aprašai, vykdytos prašymų ir dokumentų, reikalingų akredituotai socialinei priežiūrai teikti, pateikimo procedūros, atliktas pateiktų prašymų vertinimas, įvykdytos akreditavimo procedūros ir parengti teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo sprendimų projektai, finansavimo sutarčių projektai ir pateikti Administracijos direktoriui tvirtinti. Koordinuoti socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimo veiklą, 2021 m. III-IV ketvirtis.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
2 užduotis: Koordinuoti socialinės srities pastatų modernizavimo ir pritaikymo apgyvendinimo paslaugoms darbus numatytus 2021 metų veiklos plane: kompleksinių namų „Alka“ pastato (Vilniaus 303) modernizavimo projekto pradžia, 2 bendruomeninių vaikų globos namų pritaikymo (Aušros alėja 39) darbai, 4 grupinio gyvenimo namų staybos projekto pradžia, pastato pritaikymo laikino apnakvyndinimo paslaugoms teikti (Kauno g. 6) darbų baigimas ir laikinojo apgyvendinimo tarnybos perkėlimo darbai į Tiesos g. 3.
Vertinimo rodiklis: Koordinuoti socialinės srities pastatų modernizavimo ir pritaikymo apgyvendinimo paslaugoms darbai numatyti 2021 metų veiklos plane: teikta informaciją kompleksinių namų „Alka“ pastato (Vilniaus 303) modernizavimo projekto pradžia, 2 bendruomeninių vaikų globos namų (BGVN) pritaikymo (Aušros alėja 39), pastato pritaikymas laikino apnakvyndinimo paslaugoms teikti (Kauno g. 6) ir laikinojo apgyvendinimo tarnybos perkėlimo darbai į Tiesos g. 3 (II-IV ketv.).
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
3 užduotis: Socialinių paslaugų prieinamumo, pagal tikslines paslaugų gavėjų grupes, didinimas ir teikiamų paslaugų viešinimo bei informacijos teikimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas: duomenų surinkimas, susisteminimas, pateikimo būdu parinkimas ir sklaida.
Vertinimo rodiklis: Atlikta socialinių paslaugų poreikio pagal tikslines grupes analizė (apklausa), surinkti ir susisteminti duomenys, parinktas informacijos pateikimo būdas ir sklaidos kanalai. Sukurtas informacijos apie teikiamas socialines paslaugas Šiaulių m., jų teikėjus, pateikimo modelis, pagal tikslines paslaugų gavėjų grupes, ir gyvenimo atvejus, parinktas informacijos pateikimo būdas ir vykdomas teikiamų paslaugų viešinimas (interneto svetainėje, ACM, regiono televizijoje, padalomoji medžiaga sveikatos, gydymo, socialinių paslaugų įstaigose, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybose ir kt.). Pradėtas vykdyti Šiaulių m. gyventojų informavimas ir konsultavimas dėl socialinių paslaugų gavimo ir teikimo (skambučių linija ,,Kas man priklauso?“ arba ,,Jums reikia pagalbos?“), 2021 m. I-III ketvirtis.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Viktorija Sargūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 485
El. paštas
viktorija.sarguniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Romualda Grybauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 481
El. paštas
romualda.grybauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vaiva Bacevičienė
Telefono nr.
+370 41 596 232
El. paštas
vaiva.baceviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dainora Vasiliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 484
El. paštas
dainora.vasiliauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vitalija Slavickienė
Telefono nr.
+370 41 386 482
El. paštas
vitalija.slavickiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Urmonienė
Telefono nr.
+370 41 386 483
El. paštas
rasa.urmoniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Indrė Linkevičienė
Telefono nr.
+370 41 386 465
El. paštas
indre.linkeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vaidotė Vitkauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 464
El. paštas
vaidote.vitkauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Lina Lašinė
Telefono nr.
+370 41 386 466
El. paštas
lina.lasine@siauliai.lt
Pareigos
Projekto vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Virginijus Šmukšta
Telefono nr.
-
El. paštas
virginijus.smuksta@siauliai.lt

.