Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius

Atnaujinta

2023-08-14

Adresas: Tilžės g. 170, LT-76296 Šiauliai, (įėjimas iš Vasario 16-osios gatvės)
Bendras skyriaus el. paštas
Informacijos telefonai: +370 41 370 443, +370 41 386 488 (Tilžės g. 170), +370 41 370 444, +370 41 386 453 (Tilžės g. 22

Išankstinė registracija išmokoms ir kompensacijoms

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Aušra Gailiūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 496
+370 615 34 783

El. paštas

ausra.gailiuniene@siauliai.lt

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1 užduotis: Skyriaus darbo perorganizavimas, aptarus su darbuotojais, išanalizavus darbo krūvius bei teisės aktų pokyčius, didinant konsultantų skaičių, paskiriant atskirus darbuotojus klientų priėmimui.

Vertinimo rodiklis: Paskirti atskiri darbuotojai klientų priėmimui ir konsultavimui. Išsamesnė, pasiekianti daugiau klientų konsultacija telefonu, efektyvesnis išmokų paskaičiavimas ir sprendimų priėmimas. Lapkričio mėnesį atlikta analizė dėl sprendimų priėmimo trukmės.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-11-30

 

2 užduotis: Pasirengimas perėjimui prie elektroninių bylų, reikiamų parengiamųjų darbų atlikimas, paskiriant atsakingus darbuotojus, reikiamos įrangos įsigijimo numatymas, dalyvavimas darbo grupėje.

Vertinimo rodiklis: Perėjimas prie elektroninių bylų sistemos, darbuotojų apmokymo organizavimas, laipsniškas atsisakymas popierinių bylų, pratęsiant išmokas ar skiriant naują išmoką.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-30

 

3 užduotis: Surinktų ir apibendrintų darbuotojų pasiūlymų dėl darbo organizavimo, sąlygų, poreikio kvalifikacijos kėlimui, aptarimas bei reikiamų sprendimų priėmimas, mokymų kvalifikacijai kelti organizavimas.

Vertinimo rodiklis: Išanalizuotos kvalifikacijos kėlimo temos ir pateiktas poreikis Personalo skyriui. Pagal naują darbų organizavimo modelį pakeisti darbuotojų pareigybių aprašymai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-09-30

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Ingrida Kukanauzienė
Telefono nr.
+370 41 386 497

El. paštas

ingrida.kukanauziene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Raimonda Mikalajūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 498

El. paštas

raimonda.mikalajuniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Edita Šiukštienė
Telefono nr.
+370 41 386 494

El. paštas

edita.siukstiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Reda Stelmakovienė
Telefono nr.
+370 41 386 491

El. paštas

reda.stelmakoviene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Lolita Dulevičienė
Telefono nr.
+370 41 386 499

El. paštas

lolita.duleviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Ernesta Borovkovienė
Telefono nr.
+370 41 386 456

El. paštas

ernesta.borovkoviene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Santa Paukštė
Telefono nr.
+370 41 386 458

El. paštas

santa.paukste@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Aistė Kukialkienė
Telefono nr.
+370 41 386 493

El. paštas

aiste.kukialkiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Violeta Levickienė
Telefono nr.
+370 41 386 498

El. paštas

violeta.levickiene@siauliai.lt

Ruošia biudžeto programų sąmatas, vykdo lėšų apskaitą pagal nustatytus biudžeto klasifikacijos straipsnius ir sąskaitas pagal valstybės bei savivaldybės priskirtas funkcijas;
Sudaro kiekvieno ketvirčio ir metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius  ir teikia  valstybės ir savivaldybės institucijoms;
Sudaro ir nustatytais terminais pateikia finansų skyriui mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą;
Ruošia atitinkamoms institucijoms duomenis apie lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti;
Planuoja Savivaldybės Strateginio planavimo, biudžeto sudarymo ir vertinimo kriterijų informacinėje sistemoje „Strapis“ biudžeto ir kt. lėšas, paskirstant jas ketvirčiais.     

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vilūnė Griciuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 454

El. paštas

vilune.griciuviene@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Violeta Žukauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 449

El. paštas

violeta.zukauskiene@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Poškevičienė
Telefono nr.
+370 41 386 461

El. paštas

rasa.poskeviciene@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Laura Damonskienė
Telefono nr.
+370 41 386 492

El. paštas

laura.damonskiene@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Galina Tičkūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 461

El. paštas

galina.tickuniene@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.
Priima prašymus dėl vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Gintarė Eidukaitė
Telefono nr.
+370 41 386 456

El. paštas

gintare.eidukaite@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dana Gedrimaitė-Šukienė
Telefono nr.
+370 41 386 455

El. paštas

dana.gedrimaite@siauliai.lt

Tikrina pareiškėjų prašymų-paraiškų, dokumentų priėmimo, socialinių išmokų ir tikslinių kompensacijų, piniginės socialinės paramos skyrimo, mokėjimo, duomenų suvedimo į kompiuterinę programą teisingumą;
Ruošia ir pristato Paramos teikimo komisijai (piniginei socialinei paramai išimties tvarka) pareiškėjų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams skyrimo išimties tvarka;
Nagrinėja pagal kompetenciją pareiškimus, skundus ir į juos atsako.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Jurgita Jurytė
Telefono nr.
+370 41 386 468

El. paštas

jurgita.juryte@siauliai.lt

Tikrina pareiškėjų prašymų-paraiškų, dokumentų priėmimo, socialinių išmokų ir tikslinių kompensacijų, piniginės socialinės paramos skyrimo, mokėjimo, duomenų suvedimo į kompiuterinę programą teisingumą;
Ruošia ir pristato Paramos teikimo komisijai (piniginei socialinei paramai išimties tvarka) pareiškėjų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams skyrimo išimties tvarka;
Nagrinėja pagal kompetenciją pareiškimus, skundus ir į juos atsako;
Priima sprendimus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo ar skirtos paramos nutraukimo.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Aurelija Mickuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 460

El. paštas

aurelija.mickuviene@siauliai.lt

Tikrina pareiškėjų prašymų-paraiškų, dokumentų priėmimo, socialinių išmokų ir tikslinių kompensacijų, piniginės socialinės paramos skyrimo, mokėjimo, duomenų suvedimo į kompiuterinę programą teisingumą;
Ruošia ir pristato Paramos teikimo komisijai (piniginei socialinei paramai išimties tvarka) pareiškėjų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams skyrimo išimties tvarka; 
Nagrinėja pagal kompetenciją pareiškimus, skundus ir į juos atsako.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Oksana Ščiukina
Telefono nr.
+370 41 386 458

El. paštas

oksana.sciukina@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rima Kundrotienė
Telefono nr.
+370 41 386 495

El. paštas

rima.kundrotiene@siauliai.lt

Priima paraiškas, dokumentus ir sprendimus dėl kredito, paimto daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų būsto savininkams apmokėjimo;
Rengia atsakymus ir paklausimus pagal išmokų ir kompensacijų gavėjų arba Europos sąjungos valstybių institucijų bei organizacijų užklausimus išmokų ir kompensacijų klausimais;
Priima sprendimus dėl laidojimo pašalpos bei paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo;
Priima sprendimus dėl vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, karių savanorių laidojimo pašalpų bei pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
Tikrina pareiškėjų prašymų tikslinėms kompensacijoms priėmimo, skyrimo, suvedimo į kompiuterinę programą teisingumą.

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Dalia Tvarušienė
Telefono nr.
+370 41 383 448

El. paštas

dalia.tvarusiene@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Gintarė Adeikienė
Telefono nr.
+370 41 386 491

El. paštas

gintare.adeikiene@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Specialistė

Vardas Pavardė

Matildė Mikulėnienė
Telefono nr.
+370 41 386 488

El. paštas

matilde.mikuleniene@siauliai.lt

Priima prašymus, reikalingus dokumentus ir parengia sprendimus laidojimo pašalpos bei paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimui;
Vykdo išankstinę, besikreipiančių dėl socialinių išmokų ir piniginės socialinės paramos, registraciją;
Teikia konsultaciją ir pagalbą teikiantiems prašymus elektroniniu būdu;
Išduoda pažymas apie gaunamas išmokas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Agnė Žirlienė
Telefono nr.
+370 41 386 499

El. paštas

agne.zirliene@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Ilona Banevičiūtė
Telefono nr.
+370 41 386 457

El. paštas

ilona.baneviciute@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Jonas Žadeikis
Telefono nr.
+370 41 386 493

El. paštas

jonas.zadeikis@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyresnysis specialistas konsultantas

Vardas Pavardė

Paulius Gerulskis
Telefono nr.
+370 41 386 462

El. paštas

paulius.gerulskis@siauliai.lt

Teikia informaciją apie socialines išmokas ir kompensacijas, piniginę socialinę paramą; 
Vykdo išankstinę, besikreipiančių dėl socialinių išmokų ir piniginės socialinės paramos, registraciją;
Priima prašymus dėl vienkartinių pašalpų skyrimo;
Išduoda pažymas apie gaunamas išmokas.

Pareigos
Vyresnioji specialistė konsultantė

Vardas Pavardė

Jūratė Šantarienė
Telefono nr.
+370 41 386 453

El. paštas

jurate.santariene@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyresnioji specialistė konsultantė

Vardas Pavardė

Vida Tupytė
Telefono nr.
+370 41 386 487

El. paštas

vida.tupyte@siauliai.lt

Teikia informaciją apie socialines išmokas ir kompensacijas, piniginę socialinę paramą; 
Vykdo išankstinę, besikreipiančių dėl socialinių išmokų ir piniginės socialinės paramos, registraciją;
Priima prašymus dėl vienkartinių pašalpų skyrimo;
Išduoda pažymas apie gaunamas išmokas.

Pareigos
Vyresnioji referentė

Vardas Pavardė

Gražina Kenstavičienė
Telefono nr.
+370 41 386 467

El. paštas

grazina.kenstaviciene@siauliai.lt

Tvarko Skyriaus korespondenciją;
Ruošia Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo eilės projektą;
Konsultuoja Skyriaus darbuotojus dokumentų rengimo, valdymo klausimais.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Elena Tunikienė
Telefono nr.
+370 41 386 459

El. paštas

elena.tunikiene@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Zita Padribonytė
Telefono nr.
+370 41 386 489

El. paštas

zita.padribonyte@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Daiva Mačiulaitienė
Telefono nr.
+370 41 383 449

El. paštas

daiva.maciulaitiene@siauliai.lt

Tikrina pareiškėjų prašymų-paraiškų, dokumentų priėmimo, socialinių išmokų ir tikslinių kompensacijų, piniginės socialinės paramos skyrimo, mokėjimo, duomenų suvedimo į kompiuterinę programą teisingumą;
Ruošia ir pristato Paramos teikimo komisijai (piniginei socialinei paramai išimties tvarka) pareiškėjų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams skyrimo išimties tvarka;
Nagrinėja pagal kompetenciją pareiškimus, skundus ir į juos atsako.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dijana Pauliukevičienė
Telefono nr.
+370 41 386 469

El. paštas

dijana.pauliukeviciene@siauliai.lt

Administruoja informacinę sistemą „Parama“, Socialinės paramos informacinę sistemą SPIS Savivaldybės lygmenyje;
Rengia skyriaus administracinių paslaugų aprašymus;
Inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus bei kontroliuoja sutarčių vykdymą;
Vykdo išmokų ir socialinių paslaugų suteikimo apskaitos mėnesinius uždarymus.

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Sigita Vaitiškytė
Telefono nr.
+370 41 386 463

El. paštas

sigita.vaitiskyte@siauliai.lt

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.