Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Švietimo skyrius

Atnaujinta

2023-09-01

Gyventojams konsultacijos teikiamos
el.p.
arba tel.: 8 658 76 099, (8 41) 386 471

Švietimo skyriaus vedėjas, patarėjai ir specialistai gyventojų priėmimą vykdo pagal
 iš anksto telefonu  (tel. 8 658 76 099, ( 8 41) 386 471) suderintą datą ir laiką. 

Adresas: Pakalnės g.6a, LT-76293 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas 

Tel. pasiteiravimui +370 41 386 471

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Edita Minkuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 472
+370 656 85 799

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Telkiant švietimo įstaigas ir švietimo paslaugų teikėjus, socialinius partnerius didinti teikiamų švietimo paslaugų prieinamumą ir švietimo veiklos pristatymą.

Vertinimo rodiklis: 1.1. Įgyvendintos Šiaulių miesto savivaldybės ir aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, verslo organizacijų bendradarbiavimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo, Kultūros krepšelio, profesinio orientavimo programos, įvykdyta jų priežiūra. 1.2. Koordinuotas vaikų (mokinių) sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos programos priemonių plano įgyvendinimas. 1.3. Įgyvendintos Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos plano 2022 m. priemonės. 1.4. Įgyvendintas pradinėse mokyklose ir progimnazijose Visos dienos mokyklos modelis. 1.5. Įgyvendintos 2021–2025  m. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano 2022 metų priemonės, įvykdyta plano stebėsena.  1.6. Koordinuotas STEAM mokslų patrauklumo didinimo priemonių įgyvendinimas siekiant didinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių įsitraukimą į regioninio STEAM centro veiklas.  1.7. Koordinuotas švietimo inovacijų rėmimas siekiant pritraukti daugiau rėmėjų.   1.8. Įgyvendintas grįžusių ir atvykusių asmenų, kitų valstybių piliečių kompleksinių paslaugų modelis.  1.9. Įgyvendintos NVŠ programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, siekiant didinti NVŠ STEAM krypties programų pasiūlą ir NVŠ veiklose dalyvaujančių mokinių skaičių.   1.10. Bendradarbiaujant su ŠPRC įgyvendintos bendrojo ugdymo mokyklų ir ŠPRC bendradarbiavimo programos dėl technologijų pamokų organizavimą ir vykdymo.  1.11. Įgyvendintos Ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos 2021 m. priemonės. 1.12. Koordinuotas savivaldybės pasirengimas dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklos“ programoje. 1.13. Sukurtas ir taikomas Švietimo pagalbos finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis modelis.  1.14. Koordinuotas mokinių/vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, bendrojo ugdymo mokyklas naudojant e. prašymų registracijos sistemas (registrus) ir užtikrintas minėtų sistemų funkcionalumą. 1.15. Sukurta ir įdiegta e. prašymų  registracijos į NVŠ mokyklas sistema, užtikrintas jos funkcionalumas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Koordinuojant švietimo įstaigų ir Skyriaus specialistų veiklą organizuoti miesto švietimo veiklos kokybės analizę ir inicijuoti pokyčius, įgyvendinti pažangos priemones.

Vertinimo rodiklis: 2.1. Vykdytas projektas „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ ir koordinuota devynių Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų veikla.  2.2. Koordinuotas Šiaulių miesto pedagogų informacinių technologijų, kalbinių, profesinių ir asmeninių kompetencijų tobulinimo organizavimas ir vykdymas. 2.3. Pagal 2022 m. Skyriaus ketvirtinius planus vykdyta švietimo įstaigų veiklos kokybės priežiūra.  2.4. Parengti įtraukiojo ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo stebėsenos rodikliai, vykdyta jų stebėsena. 2.5. Parengti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo būklės stebėsenos rodikliai, vykdyta jų stebėsena. 2.6. Sukurtas ir įdiegtas Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pasiekimų gerinimo ir pažangos stebėsenos modelis. 2.7. Bendradarbiaujant su Nacionaline švietimo agentūra pasirengta atnaujinto bendrojo ugdymo turinio diegimui bendrojo ugdymo mokyklose.  2.8. Įvykdyta Socialinių kompetencijų ugdymo (toliau – SKU) modelio plėtra įtraukiant į SKU modelio įgyvendinimą STEAM srityje veikiančias įmones, įstaigas, organizacijas.  2.9. Koordinuotas skaitmeninių ugdymo(si) aplinkų taikymas bendrojo ugdymo mokyklose, įkurtos visose bendrojo ugdymo mokyklose hibridinės klasės.   2.10. Vykdytas projektas „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“.  2.11. Koordinuotas švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo, mentorystės ir lyderystės priemonių įgyvendinimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis ir kitais Savivaldybės administracijos skyriais koordinuoti švietimo įstaigų infrastruktūros (pastatų, aikštynų ir kt. aplinkos) modernizavimą ir atnaujinimą pagal 2022–2024  metų strateginiame veiklos plane numatytas priemones ir skirtas lėšas.

Vertinimo rodiklis: 3.1. Koordinuotas švietimo įstaigų infrastruktūros (pastatų, aikštynų ir kt. aplinkos) modernizavimas ir atnaujinimas pagal 2022–2024 metais numatytas priemones ir skirtas lėšas. 3.2. Parengtas 2023 m. planuojamų švietimo įstaigų infrastruktūros atnaujinimo ir modernizavimo darbų sąrašas.  3.3. Vykdyta infrastruktūros ir aplinkos modernizavimo priemonių įgyvendinimo priežiūra.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 470
+370 691 96 548

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Projekto įtraukiojo ugdymo koordinatorė

Vardas Pavardė

Simona Domkutė
Telefono nr.
+370 677 48 168

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Projekto lyderystės veiklų koordinatorė

Vardas Pavardė

Kristina Nesovienė
Telefono nr.
+370 677 48 364

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Projekto STEAM veiklų koordinatorė

Vardas Pavardė

Viktorija Petraitienė
Telefono nr.
+370 677 48 188

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Edita Badaukienė
Telefono nr.
+370 41 509 580
+370 677 48 286

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Projekto kultūrinio ugdymo koordinatorė

Vardas Pavardė

Dainora Čepulė
Telefono nr.
+370 677 48 289

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Živilė Nakčiūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 473
+370 659 67 345

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Kristina Vaitkuvienė
Telefono nr.
+370 41 509 576

El. paštas

[email protected]

Koordinuoti vaikų / mokinių priėmimą ugdytis / mokytis į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, bendrojo ugdymo mokyklas ir administruoti e. prašymų teikimo procesą; koordinuoti vaikų / mokinių priėmimą ugdytis į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir vykdyti stebėseną; analizuoti vaikų /mokinių skaičiaus pokytį,  formuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vykdomas programas pasirinkusių vaikų / mokinių grupes,  bendrojo ugdymo mokyklų klases; paskirstyti bendrojo ugdymo mokykloms aptarnaujamas teritorijas, vykdyti jų pokyčio stebėseną; koordinuoti vaikų / mokinių ugdymo (ugdymosi) šeimoje organizavimą.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Ligita Vilkončienė
Telefono nr.
+370 41 386 479

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dainutė Dubinienė
Telefono nr.
+370 41 386 471

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Gintarė Juškienė
Telefono nr.
+370 41 386 480
+370 659 06 117

El. paštas

[email protected]

Vykdyti bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokinių lankomumo priežiūrą ir stebėseną; organizuoti mokyklos nelankančių ir nesimokančių mokinių apskaitą ir  vykdyti e. sistemos NEMIS funkcionalumo priežiūrą; koordinuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų, įgyvendinančių priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros laikotarpiu organizavimą; organizuoti specialiųjų mokyklų mokinių, turinčių labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūros vasaros laikotarpiu finansavimą ir koordinuoti priežiūros organizavimą; koordinuoti traumatizmo ir nelaimingų atsitikimų švietimo įstaigose tyrimų organizavimą ir vykdyti apskaitą; koordinuoti lygių galimybių, smurto prevencijos priemonių švietimo įstaigose įgyvendinimą, vykdyti priežiūrą.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Daiva Vaičiulienė
Telefono nr.
+370 41 509 581

El. paštas

[email protected]

Koordinuoti suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančių programų, tarptautinių neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą, inicijuoti ir vykdyti  pažangą skatinančias poveikio priemones; organizuoti kultūrinio švietimo programų finansavimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną; organizuoti vaikų vasaros užimtumo programų finansavimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną; koordinuoti švietimo įstaigų meno ir saviraiškos kolektyvų dalyvavimą miesto ir šalies renginiuose; organizuoti mokinių mokymąsi namuose ir ligoninėje; koordinuoti sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos programų įgyvendinimą, vykdyti stebėseną; koordinuoti saugaus eismo, civilinės saugos, prevencijos programų įgyvendinimą, vykdyti stebėseną; koordinuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimą.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Stankuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 478
+370 675 52 377

El. paštas

[email protected]

Administruoti mokinių pasiekimų tarptautinių ir nacionalinių tyrimų organizavimą ir vykdymą; organizuoti ir koordinuoti nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą (NMPP), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP); koordinuoti brandos egzaminų organizavimą, vykdymą ir vertinimą, apmokėjimą už darbą atliekant funkcijas; vykdyti pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimo stebėseną, mokymosi pasiekimų ir išsilavinimo dokumentų apskaitą; vykdyti Šiaulių miesto valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę; koordinuoti projekto „Tūkstantmečio mokyklų programa“ Šiaulių miesto savivaldybės pažangos plano priemonių įgyvendinimą, vykdyti projekto įgyvendinimo priežiūrą ir viešinimą.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Danguolė Teišerskienė
Telefono nr.
+370 41 386 474
+370 658 76 094

El. paštas

[email protected]

Vykdyti pedagogų poreikio stebėseną, organizuoti ir koordinuoti pedagogų pritraukimo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimą, skatinimo priemonių vykdymą; koordinuoti švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo, mentorystės ir lyderystės skatinimo priemonių įgyvendinimą, organizuoti  švietimo įstaigų vadovų studijų programos finansavimą, vykdyti  programų stebėseną; koordinuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimą ir išorinį vertinimą, vykdyti stebėseną; vykdyti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių švietimo įstaigose taikymo stebėseną; rengti švietimo įstaigų nuostatų (įstatų) projektus ir koordinuoti jų įteisinimą; inicijuoti ir įgyvendinti Lietuvos diasporos politikos, Trečiųjų šalių piliečių integracijos priemones.  

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Biknienė
Telefono nr.
+370 41 386 476

El. paštas

[email protected]

Koordinuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, inicijuoti ir vykdyti pažangą skatinančias poveikio priemones; koordinuoti atnaujinto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio švietimo įstaigose diegimą ir vykdyti jo įgyvendinimo stebėseną; koordinuoti skaitmeninio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio ir skaitmeninių mokymosi aplinkų diegimą, vykdyti jų naudojimo stebėseną; organizuoti švietimo pagalbos (informacinės, specialiosios, specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės, psichologinės) teikimą; koordinuoti švietimo pagalbos finansavimo programą, vykdyti stebėseną; koordinuoti įtraukiojo ugdymo modelio diegimą ir įgyvendinimą; organizuoti nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų, įgyvendinamų ikimokyklinio ugdymo programų, finansavimą ir  vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną; koordinuoti užsieniečių ir grįžusių iš užsienio Lietuvos Respublikos piliečių ugdymo proceso organizavimą; organizuoti Visos dienos mokyklos modelių bendrojo ugdymo mokyklose finansavimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Silva Sabaliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 475
+370 659 22 744

El. paštas

[email protected]

Planuoti ir rengti švietimo įstaigų aplinkos (infrastruktūros) gerinimo ir modernizavimo programas, vykdyti infrastruktūros būklės stebėseną; rengti Savivaldybės strateginio plano (trimečio ir metinio) Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) aprašymo dalį ir įgyvendinti priemones, užtikrinti elektroninės sistemos STRAPIS 08 programos informacijos tikslumą (priemonės, rodikliai ir kt.); koordinuoti švietimo srities investicinių ir struktūrinių fondų projektų įgyvendinimą; koordinuoti mokinių vežimo finansavimą ir išlaidų kompensavimą; organizuoti mokinių / vaikų maitinimą, vykdyti priežiūrą; koordinuoti elektroninio mokinio pažymėjimo blankų išdavimą ir apskaitą; organizuoti ir vykdyti Švietimo skyriaus viešuosius pirkimus; teikti informaciją Savivaldybės strateginio planavimo grupei.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Orinta Tamutienė
Telefono nr.
+370 41 386 475
+370 658 76 095

El. paštas

[email protected]

Koordinuoti bendrojo ugdymo ir tarptautinių formaliojo ugdymo programų įgyvendinimą, inicijuoti ir vykdyti pažangą skatinančias poveikio priemones; koordinuoti atnaujinto bendrojo ugdymo turinio švietimo įstaigose diegimą ir vykdyti jo įgyvendinimo stebėseną; koordinuoti skaitmeninio bendrojo ugdymo turinio ir skaitmeninių mokymosi aplinkų diegimą, vykdyti jų naudojimo stebėseną; organizuoti STEAM krypties programų finansavimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną; koordinuoti profesinio orientavimo paslaugų mokiniams teikimą, vykdyti stebėseną; organizuoti Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programos finansavimą ir vykdyti jos įgyvendinimo stebėseną; koordinuoti Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio įgyvendinimą, vykdyti elektroninės SKU apskaitos sistemos funkcionalumo stebėseną; organizuoti technologijų pamokų bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams Šiaulių technologijų mokymo centre finansavimą, koordinuoti jų vykdymą ir vykdyti stebėseną.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Gediminas Šlapaitis
Telefono nr.
+370 41 386 477
+370 658 76 096

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Žukaitytė-Šimkevičienė
Telefono nr.
+370 41 383 440
+370 675 52 593

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Šeškienė
Telefono nr.
+370 41 386 479
+370 658 76 098

El. paštas

[email protected]

Švietimo paslaugų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis programos; savivaldybės strateginio plano (trimečio ir metinio) Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) finansinės dalies rengimas ir priemonių įgyvendinimas, elektroninės sistemos STRAPIS 08 programos funkcionalumo užtikrinimas; švietimo įstaigų ekonominės veiklos tyrimas ir analizavimas; savivaldybei skirtų mokymo lėšų, kurias savivaldybė naudoja ugdymo reikmėms savo nustatyta tvarka, paskirstymo ugdymo įstaigoms organizavimas ir vykdymas; Mokymo lėšų panaudojimo švietimo įstaigose stebėsena; švietimo paslaugų finansavimo ir išlaidų kompensavimo koordinavimas; švietimo įstaigų darbuotojų, įtrauktų į viešųjų pirkimų komisijas, privačių interesų deklaravimo stebėsena.