Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

V. Gatvės, keliai, viešo naudojimo teritorijos

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas ar pranešimas apie baigtus vykdyti avarinius darbus

Paslaugos  apibūdinimas: Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas.

Leidimai išduodami rangovams, statytojams, turintiems kvalifikaciją, kurios reikia numatytiems darbams atlikti.                          
Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Rangovas, statytojas ar jo įgaliotas atstovas dėl leidimo žemės darbams vykdyti išdavimo pateikia Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriui nustatytos formos paraišką. Paraiška kartu su reikalingais dokumentais pateikiama asmenų aptarnavimo padaliniui, atvykus tiesiogiai į įstaigą (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai, Savivaldybės priimamasis, 3 langelis), atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu (el. p.: , www.epaslaugos.lt).

Leidimas pateikiamas el. paštu ar elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, priimtas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.

Teisės aktai:

 1. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
 2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. T-424 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.      

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraišką;
 2. Statybą leidžiantį dokumentą arba besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų raštiškus sutikimus, kai tai yra privaloma pagal STR 1.07.001:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“;
 3. Suderintą su suinteresuotomis institucijomis žemės darbų vykdymo planą-schemą arba žemės darbų keliuose schemą – kai nereikalingas statinio projektas. Schemoje turi būti pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai, nurodytos žemės kasimo vietos (zonos), jų aptvėrimas, apylankų ir kelio ženklų išdėstymas, kai numatoma kasti eismui skirtose vietose;
 4. Nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą objekto statybos (rekonstrukcijos, remonto) projektą;
 5. Rangovo (įmonės) ir darbų vadovo kvalifikacijos (galiojančių) atestatų kopijas;
 6. Perkasamų arba užimamų dangų (sklypų) savininkų, valdytojų (gyvenamųjų namų bendrijų, privačių valdų, įmonių, įstaigų ir pan.) suderinimą (sutikimą) vykdyti darbus;
 7. 6. Sutartį dėl gatvių (teritorijų, kurios darbų vykdymo laikotarpiu bus naudojamos), valymo darbų atlikimo, kai planuojamas grunto išvežimas iš statybos objekto.
 8. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimą (nustatytas sąlygas), jei statinio, inžinerinių tinklų ir kt. apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų;
 9. Grunto išvežimo ir (ar) sandėliavimo vietos parinkimo suderinimą (raštiškas Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už žemės kasimo darbų kontrolę pritarimas, sutikimas, arba suderinimo įrašas paraiškoje, jei gruntas bus sandėliuojamas valstybinėje žemėje, arba raštiškas žemės savininko sutikimas, sutartis dėl žemės sklypo panaudos ar pan.);
 10. Jei paraišką pateikusi įmonė neturi kvalifikacijos dangų atstatymo darbams, sutartį su įmone, turinčia kvalifikaciją dangų atstatymo darbams ir tos įmonės kvalifikacijos atestatą.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Įmonės kodas: 188771865
Bankas: AB Swedbank
Sąskaita: LT13 7300 0100 0240 8720 
Įmokos kodas: nėra 
Kaina: Rinkliavos dydis už parą.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas Edmundas Šegžda, tel. 8 41 59 63 21, 8 640 44 986,
el. p.

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 2 darbo dienos. 

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 2 darbo dienos. 

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: gatvės, keliai, viešo naudojimo teritorijos, leidimų vykdyti žemės darbus (kasinėjimus) išdavimas