Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Gatvės, keliai, viešos teritorijos

Leidimų vykdyti žemės darbus (kasinėjimus) išdavimas
Paslaugos  apibūdinimas                 

Leidimai išduodami rangovams, statytojams, turintiems kvalifikaciją, kurios reikia numatytiems darbams atlikti. Rangovas, statytojas ar jo įgaliotas atstovas dėl leidimo žemės darbams vykdyti išdavimo pateikia Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriui nustatytos formos paraišką. Paraiškos nagrinėjamos kartą per savaitę – kiekvieną ketvirtadienį komisijos posėdyje, jeigu jos buvo pateiktos (gautos) ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki šio posėdžio. Vėliau gautos – nagrinėjamos kitame komisijos posėdyje. Komisijos posėdyje kviečiamas dalyvauti paraišką pateikęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas. Su parengta (pateikta) dokumentacija (objekto projektu, darbų vykdymo schema ir kt.) Komisijos narius supažindina rangovas ar atsakingas darbų vadovas (pareiškėjas). Komisijos nariai savo pastabas, komentarus dėl žemės kasimo darbų atlikimo (ar leidimo išdavimo) raštu nurodo (įrašo) Leidimo  žemės darbams vykdyti formoje (nurodytuose punktuose).  Leidimai, pasirašyti komisijos pirmininko ar komisijos pirmininko pavaduotojo ir patvirtinti komisijos spaudu, išduodami  paraišką pateikusiam asmeniui, kai šis sumoka nustatyto dydžio rinkliavą. Rinkliavos dydis paskaičiuojamas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. T-424 (2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-347 redakcija). Paraiška kartu su reikalingais dokumentais pateikiama asmenų aptarnavimo padaliniui atvykus tiesiogiai į įstaigą, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu. Atsakymas per 3 darbo dienas pateikiamas telefonu arba išsiunčiamas paštu.

Paslauga elektroniniu būdu teikiama: www.epaslaugos.lt

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. A-13 “Dėl paraiškos išduoti leidimą vykdyti žemės darbus, atitverti dalį viešojo naudojimo teritorijos bei leidimo žemės kasimo darbams ar viešojo naudojimo teritorijos atitvėrimui formų patvirtinimo”. (2018 m. spalio 31 d. Nr. A-1822 redakcija)
 3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 8 d. sprendimas Nr. T-424 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“. 

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Kartu su  paraiška rangovas (statytojas) privalo pateikti:

 1. Statybą leidžiantį dokumentą arba besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų raštiškus sutikimus, kai tai yra privaloma pagal STR 1.07.001:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“;
 2. Suderintą su suinteresuotomis institucijomis žemės darbų vykdymo planą-schemą arba žemės darbų keliuose schemą – kai nereikalingas statinio projektas. Schemoje turi būti pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai, nurodytos žemės kasimo vietos (zonos), jų aptvėrimas, apylankų ir kelio ženklų išdėstymas, kai numatoma kasti eismui skirtose vietose;
 3. Nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą objekto statybos (rekonstrukcijos, remonto) projektą;
 4. Rangovo kvalifikacijos atestatą, patvirtintą įmonės spaudu;
 5. Perkasamų arba užimamų dangų (sklypų) savininkų, valdytojų (gyvenamųjų namų bendrijų, privačių valdų, įmonių, įstaigų ir pan.) suderinimą (sutikimą) vykdyti darbus;
 6. Sutartį dėl gatvių (teritorijų, kurios darbų vykdymo laikotarpiu bus naudojamos), valymo darbų atlikimo, kai planuojamas grunto išvežimas iš statybos objekto;
 7. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimą (nustatytas sąlygas), jei statinio, inžinerinių tinklų ir kt. apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų;
 8. Grunto išvežimo ir (ar) sandėliavimo vietos parinkimo suderinimą (raštiškas Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už žemės kasimo darbų kontrolę pritarimas, sutikimas, arba suderinimo įrašas paraiškoje, jei gruntas bus sandėliuojamas valstybinėje žemėje, arba raštiškas žemės savininko sutikimas, sutartis dėl žemės sklypo panaudos ar pan.);
 9. Jei paraišką pateikusi įmonė neturi kvalifikacijos dangų atstatymo darbams, sutartį su įmone, turinčia kvalifikaciją dangų atstatymo darbams ir tos įmonės kvalifikacijos atestatą, patvirtintą įmonės spaudu.
  Paslaugos  teikėjas      

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Edmundas Šegžda, tel. (8 41) 59 63 21, el. p.

  Paslaugos vadovas    

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. (8 41) 59 63 20, el. p.

  Paslaugos  suteikimo trukmė

  Paslaugos  suteikimo trukmė -  2 d.d. nuo visų dokumentų pateikimo datos.  

  Paslaugos   suteikimo kaina

  Bankas  AB “Swedbank” 
  Gavėjas  Šiaulių miesto savivaldybės administracija
  Sąskaita LT 89 7300 0100 0240 8128
  Įmokos kodas Vietinė rinkliava už kasinėjimo darbus. Įmokos kodo nėra.

  Už leidimą atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, fiziniai ir juridiniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, už parą moka tokią rinkliavą:

  • gatvių važiuojamosios dalies perkasimas – 17€;
  • visiškas gatvės uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 17€;
  • šaligatvio perkasimas – 12€;
  • žaliųjų plotų perkasimas – 9€;
  • daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas* – 12€;
  • gatvių važiuojamosios dalies dalinis atitvėrimas arba eismo apribojimas – 12€;
  • šaligatvio atitvėrimas arba pėsčiųjų eismo apribojimas šaligatviais – 6€;
  • visiškai uždarius šaligatvį, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 9€;

  Užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną papildomą parą nustatoma 23 € rinkliava.
  Rinkliava didinama du kartus, kai darbai atliekami magistralinėse Vilniaus, Tilžės, J. Basanavičiaus, J. Žemaitės, Architektų, Aukštabalio, Gegužių, Dariaus ir Girėno, Pramonės, Serbentų, Radviliškio, Vytauto, P. Cvirkos, Draugystės pr., Ežero, Dubijos, Vaidoto, Birutės, Panevėžio, Sodo, V. Bielskio, Aušros al., Statybininkų, Gardino, Gytarių, Trakų gatvėse.
  Rinkliava didinama 10 kartų, kai atliekami darbai gatvėse, kurios mažiau nei prieš 5 metus buvo padengtos nauja asfaltbetonio danga, kapitaliai suremontuotos arba rekonstruotos.
  Rinkliava mažinama du kartus, kai gatvių ar šaligatvių danga įrengta iš žvyro ar skaldos.
  Rinkliava netaikoma, jei daugiabučio gyvenamo namo žemės sklypas valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise ir yra įregistruotas valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

  Prašymo forma ir prašymo turinys:      Paraiška 


  Veiksmų sekos schema