Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Gyven. vietos deklaravimas

Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie jiems priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.
Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį arba per įgaliotą asmenį ar elektroniniu būdu adresu: http://www.epaslaugos.lt

Paslauga teikiama elektroniniu būdu:

1. https://www.epaslaugos.lt  

2. Registrų centro klientų savitarnojehttps://www.registrucentras.lt/savitarna/

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės.
 3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymą (pildomas vietoje).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:
  2.1. kai kreipiasi Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;
  2.2. kai kreipiasi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi (arba nuolat gyventi) Lietuvos Respublikoje - Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją;
  2.3. kai kreipiasi užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės - leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;
  2.4. kai kreipiasi globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas - globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksnaus asmens) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2.5. kai kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
  2.6. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą (esant techninėms galimybėms, deklaravimo įstaigos darbuotojai duomenis apie asmens nekilnojamąjį turtą (adresą, unikalų numerį, bendraturčius) tikrina nekilnojamojo turto registre. Tokiu atveju, asmuo nuosavybę patvirtinančio dokumento gali nepateikti). 
Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Gyventojų priėmimo laikas:

pirmadieniais 13-17 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 8-12 val. ir 13-14 val.
trečiadieniais 13-19 val. penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų  poskyrio vyresn. specialistės
Diana Baronienė, tel.  8 (41) 38 34 38, El. paštas
Roma Sabeckienė, tel. 8 (41) 38 34 39, El. paštas

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, El. paštas 
Seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 8 (41)  42 52 97

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, El. paštas 
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. 8 (41) 39 22 60 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Paslaugos vadovas    

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 50 05 22, El. paštas
Medelyno seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 42 52 97, El. paštas
Rėkyvos seniūnas Audronius Ribikauskas, tel. 39 22 60, El. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:  

Paslaugos  teikimo ypatumai

Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:

 1. gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti neteisingus jo deklaravimo duomenis;
 2. patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis;
 3. patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu:  Registrų centro klientų savitarnojehttps://www.registrucentras.lt/savitarna/

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės.
 3. 3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
 5. Įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Prašymas ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis pateikiamas raštu, asmeniui (bendraturčiui) atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį (seniūnijas).

Asmuo pateikia:

 1. Prašymą.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

      2.1. kai kreipiasi Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;

      2.2. kai kreipiasi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje – Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat) arba galiojantį Europos Sąjungos valstybės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.

      2.3 kai kreipiasi kitų užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės – leidimą laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat), Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.

      2.4. kai kreipiamasi dėl nepilnamečių vaikų – vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nurodytus 2.1–2.3 punktuose. Jeigu LR piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui iki 16 metų nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.

 1. Kai kreipiasi globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas – globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (kopijas).
 3. Dokumentus, patvirtinančius asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų neteisingumą.
Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Gyventojų priėmimo laikas:

pirmadieniais 13-17 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 8-12 val. ir 13-14 val.
trečiadieniais 13-19 val. penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų  poskyrio vyresn. specialistės
Diana Baronienė, tel.  8 (41) 38 34 38, El. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. 8 (41) 38 34 39, El. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, El. paštas  
Seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 8 (41)  42 52 97

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, El. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. 8 (41) 39 22 60 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Paslaugos vadovas    

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 50 05 22, El. paštas
Medelyno seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 42 52 97, El. paštas 
Rėkyvos seniūnas Audronius Ribikauskas, tel. 39 22 60, El. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė - 20 dienų. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:  

Paslaugos  teikimo ypatumai

Asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, ir gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) turi teisę kreiptis į deklaravimo įstaigą dėl deklaravimo duomenų ištaisymo, pakeitimo ar panaikinimo. Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:

 1. Gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti neteisingus jo deklaravimo duomenis.
 2. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis.
 3. Gyvenamosios patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis.
 4. Deklaravimo įstaigos sprendimu deklaravimo duomenys naikinami, kai yra nustatoma arba gaunamas pranešimas iš valstybės institucijų ir įstaigų, išduodančių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kad:

        - Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;
        - panaikinamas užsieniečiui išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;
        - atsisakoma išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
        - pasibaigia užsieniečiui išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;
        - Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo netenka Lietuvos Respublikos pilietybės, jeigu šis asmuo per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nepateikia prašymo dėl dokumento patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo.

 1. Deklaravimo duomenys taip pat naikinami, kai pateikiamas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl deklaravimo duomenų panaikinimo.

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą asmenys įtraukiami ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui Lietuvos Respublikos piliečiams arba užsienio valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę:

1) benamiams (neturintis nuosavybės teise patalpos ar pastato ar kitos teisės naudotis tokia patalpa ar pastatu ir gyvenantis laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešose vietose);

2) asmenims, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijoje ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną,

3) asmenims, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu;

4) asmenims, kurie laikomi tardymo izoliatoriuje ir pataisos įstaigose visą buvimo šiose įstaigose laikotarpiu pagal savivaldybė, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba, kurios teritorijoje jie faktiškai gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo

5) užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena.

6) asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, kai deklaravimo įstaigai pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį.
Paslauga  elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės.
 3. Įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas.
 4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymą įtraukti į apskaitą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

      2.1. kai prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai (už nepilnametį prašymą pildo – vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių), jei abu nepilnamečio tėvai(įtėviai) yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą arba kito iš tėvų (įtėvių) nėra; arba nepilnametis įgijęs visišką civilinį veiksnumą) – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;.

      2.2. kai prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikia Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valdsybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo“ Dėl užsieniečių teisinė padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje - galiojantį Europos Sąjunos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė piličio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti asrba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją;

     2.3. kai prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikia užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje - Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;

     2.4. kai į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą traukiamas kartu gyvenantis nepilnametis ne Lietuvos Respublikos pilietis – pateikia vaiko asmens tapatybę patvirtintą dokumentą nurodytą 2.2 ir 2.3 punktuose ir vaiko gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą.

Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Gyventojų priėmimo laikas:

pirmadieniais 13-17 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 8-12 val. ir 13-14 val.
trečiadieniais 13-19 val. penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų  poskyrio vyresn. specialistės
Diana Baronienė, tel.  8 (41) 38 34 38, El. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. 8 (41) 38 34 39, El. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, El. paštas  
Seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 8 (41)  42 52 97

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, El. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. 8 (41) 39 22 60 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Paslaugos vadovas    

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 50 05 22, El. paštas

Medelyno seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 42 52 97, El. paštas 

Rėkyvos seniūnas Audronius Ribikauskas, tel. 39 22 60, El. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą deklaravimo įstaiga privalo išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.  Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:

Paslaugos  teikimo ypatumai

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą asmenys įtraukiami ne ilgesniam nei 12 mėn.  laikotarpiui Lietuvos Respublikos piliečiams arba užsienio valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę. Išnykus šioms priežastims, asmuo privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka. Asmuo įtraukiamas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą savivaldybėje, kurioje jis gyvena. 


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie   jų įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Pažyma  išduodama, kai asmuo yra laikomas įtrauktu į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Pažyma išduodama asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, vardu. Asmens pageidavimu pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu:

1. https://www.epaslaugos.lt  

2. Registrų centro klientų savitarnojehttps://www.registrucentras.lt/savitarna/


Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės.
 3. Įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas.
 4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymą (gali būti pildomas vietoje).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

     2.1. kai kreipiasi Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;

     2.2. kai kreipiasi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi (arba nuolat gyventi) Lietuvos Respublikoje - Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją;

     2.3. kai kreipiasi užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės - leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę.

     2.4. kai kreipiasi globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas - globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksnaus asmens) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Gyventojų priėmimo laikas:

pirmadieniais 13-17 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 8-12 val. ir 13-14 val.
trečiadieniais 13-19 val. penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų  poskyrio vyresn. specialistės
Diana Baronienė, tel.  8 (41) 38 34 38, El. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. 8 (41) 38 34 39, El. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, El. paštas  
Seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 8 (41)  42 52 97

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, El. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. 8 (41) 39 22 60 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Paslaugos vadovas    

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 50 05 22, El. paštas 
Medelyno seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 42 52 97, El. paštas 
Rėkyvos seniūnas Audronius Ribikauskas, tel. 39 22 60, El. paštas 

Paslaugos  suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Mirusio asmens šeimos nario ar kito asmens, turinčio įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytą teisę, prašymu  išduoda pažymą apie mirusio asmens paskutinę gyvenamąją vietą.

Pažyma išduodama per 3 mėnesius nuo  asmens mirimo datos. Praleidus šį terminą  mirusio asmens šeimos narys ar kitas asmuo, turintis įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytą teisę, turi kreiptis į Gyventojų registro klientų aptarnavimo padalinį VĮ Registrų centras. (A.Vivulskio 4A, LT-03220, Vilnius (8 5 2507881)

Informacinė tarnyba: tel. (8 5) 268 8262 Darbo laikas I-IV 8:00 -17:00, V 8:00 - 15:45 val. Pagalba ir konsultacijos internetu: info.registrucentras.lt
Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės.
 3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Mirties liudijimą ar mirties akto įrašo išrašą;
 4. Įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Gyventojų priėmimo laikas:

pirmadieniais 13-17 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 8-12 val. ir 13-14 val.
trečiadieniais 13-19 val. penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų  poskyrio vyresn. specialistės
Diana Baronienė, tel.  8 (41) 38 34 38, El. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. 8 (41) 38 34 39, El. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, El. paštas  
Seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 8 (41)  42 52 97

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, El. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. 8 (41) 39 22 60 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Paslaugos vadovas    
Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 50 05 22, El. paštas 
Medelyno seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 42 52 97, El. paštas 
Rėkyvos seniūnas Audronius Ribikauskas, tel. 39 22 60, El. paštas 

Paslaugos  suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslauga teikiama asmenims deklaruojant savo ar savo  nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, ją pakeitus Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu:

1. https://www.epaslaugos.lt  

2. Registrų centro klientų savitarnojehttps://www.registrucentras.lt/savitarna/

 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės.
 3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą deklaravimo įstaigai pateikia:

 1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją (pildoma vietoje);
 2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Lietuvos Respublikos piliečiai;
 3. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 4. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 5. leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės;
 6. gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą, kai deklaruojama nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio gyvenamoji vieta. Vienas iš dokumentų, nurodytų šių taisyklių 3–5 papunkčiuose, kai deklaruojama nepilnamečio užsienio piliečio ar asmens be pilietybės gyvenamoji vieta. Jei deklaruojamas nepilnamečio išvykimas į užsienį, nepilnametis privalo turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Asmens dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų, įtėvių, globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją.
 7. globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksnaus asmens) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
 8. atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos bendraturtis), kai savininkas ar jo atstovas neatvyksta į deklaravimo įstaigą;
 9. vietoj 8 papunktyje nurodyto sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai;
 10. deklaravimo įstaigai paprašius – kitus dokumentus.
Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Gyventojų priėmimo laikas:

pirmadieniais 13-17 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 8-12 val. ir 13-14 val.
trečiadieniais 13-19 val. penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų  poskyrio vyresn. specialistės
Diana Baronienė, tel.  8 (41) 38 34 38, El. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. 8 (41) 38 34 39, El. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, El. paštas  
Seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 8 (41)  42 52 97

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, El. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. 8 (41) 39 22 60 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Paslaugos vadovas    

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 50 05 22, El. paštas 
Medelyno seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 42 52 97, El. paštas 
Rėkyvos seniūnas Audronius Ribikauskas, tel. 39 22 60, El. paštas 

Paslaugos  suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:   
Gyvenamosios vietos deklaracija, pildoma asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką (deklaracija pildoma skyriuje ar seniūnijose)

Paslaugos  teikimo ypatumai

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.
Asmuo vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą.
Jeigu į deklaravimo įstaigą kartu su asmeniu, deklaruojančiu gyvenamąją vietą, neatvyksta gyvenamosios patalpos savininkas ar jo įgaliotas asmuo, atskiras gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jo įgalioto asmens sutikimas ar sutikimas deklaracijoje turi būti patvirtintas:

 1. notaro;
 2. seniūno;
 3. konsulinės įstaigos pareigūno arba užsienio valstybės notaro (jeigu deklaracijos pateikimo metu gyvenamosios patalpos savininkas laikinai gyvena užsienyje). Užsienio valstybės notaro patvirtintas gyvenamosios patalpos savininko sutikimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille);
 4. kitų asmenų, kuriems įstatymų suteikta teisė atlikti notarinius veiksmus;
 5. juridinio asmens vadovo, jei gyvenamosios patalpos savininkas – juridinis asmuo;
 6. elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas ar elektroninis įgaliojimas.

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslauga teikiama asmenims, išvykstantiems iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui.

Deklaracija pateikiama asmeniškai asmeniui atvykus į atitinkamą Savivaldybės administracijos padalinį, Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėse, elektroniniu būdu  ar paštu siunčia nustatytos formos užpildytą ir pasirašytą deklaraciją kartu su galiojančio asmens dokumento kopija. 

Paslauga teikiama elektroniniu būdu:

1. https://www.epaslaugos.lt  

2. Registrų centro klientų savitarnojehttps://www.registrucentras.lt/savitarna/


Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
  1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
  2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės.
  3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
  4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Asmuo, deklaruojantis išvykimą iš Lietuvos Respublikos, deklaravimo įstaigai pateikia:

 1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją (pildoma vietoje);
 2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę – kai išvykimą deklaruoja Lietuvos Respublikos piliečiai;
 3. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 4. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 5. leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės;
 6. Vienas iš dokumentų, nurodytų šių taisyklių 3–5 papunkčiuose, kai deklaruojama nepilnamečio užsienio piliečio ar asmens be pilietybės gyvenamoji vieta. Jei deklaruojamas nepilnamečio išvykimas į užsienį, nepilnametis privalo turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Asmens dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų, įtėvių, globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją. Jei nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis paso ar asmens tapatybės kortelės neturi, bet turi ir kitos valstybės pilietybę, deklaruojant išvykimą iš Lietuvos Respublikos, turi būti pateiktas užsienio valstybės pasas ar tapatybės kortelė.
 7. globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksnaus asmens) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
 8. deklaravimo įstaigai paprašius – kitus dokumentus.
Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Gyventojų priėmimo laikas:

pirmadieniais 13-17 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 8-12 val. ir 13-14 val.
trečiadieniais 13-19 val. penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų  poskyrio vyresn. specialistės
Diana Baronienė, tel.  8 (41) 38 34 38, El. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. 8 (41) 38 34 39, El. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, El. paštas  
Seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 8 (41)  42 52 97

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, El. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. 8 (41) 39 22 60 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Paslaugos vadovas    

BBendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 50 05 22, El. paštas 
Medelyno seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 42 52 97, El. paštas 
Rėkyvos seniūnas Audronius Ribikauskas, tel. 39 22 60, El. paštas 

Paslaugos  suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:   
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija, pildoma asmeniui išvykstant ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui.  

Paslaugos  teikimo ypatumai

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo.


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Jei vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) pageidauja, pažyma gali būti išduodama ir nepilnamečio vardu.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu:

1. https://www.epaslaugos.lt  

2. Registrų centro klientų savitarnojehttps://www.registrucentras.lt/savitarna/


Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės.
 3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymą (gali būti pildomas vietoje).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:
  2.1. kai kreipiasi Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;
  2.2. kai kreipiasi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi (arba nuolat gyventi) Lietuvos Respublikoje - Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją;
  2.3. kai kreipiasi užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės - leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;
  2.4. kai kreipiasi globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas - globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksnaus asmens) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Gyventojų priėmimo laikas:

pirmadieniais 13-17 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 8-12 val. ir 13-14 val.
trečiadieniais 13-19 val. penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų  poskyrio vyresn. specialistės
Diana Baronienė, tel.  8 (41) 38 34 38, El. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. 8 (41) 38 34 39, El. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, El. paštas  
Seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 8 (41)  42 52 97

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, El. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. 8 (41) 39 22 60 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Paslaugos vadovas    

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 50 05 22, El. paštas 
Medelyno seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 42 52 97, El. paštas 
Rėkyvos seniūnas Audronius Ribikauskas, tel. 39 22 60, El. paštas 

Paslaugos  suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.  Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:   


Veiksmų sekos schema