Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kultūra, NVO

Paslaugos  apibūdinimas                 
Informacija apie kultūros projektų paraiškų priėmimo laiką ir vietą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt ir vietinėje spaudoje. Paraiškų priėmimo terminas – 10 darbo dienų nuo paskelbimo internetinėje svetainėje. Paraiška gali būti teikiama: elektroninėmis priemonėmis arba popierine forma užpildyta kompiuteriu. Projektų paraiškas konkursui gali teikti Šiaulių mieste registruoti ir kultūrinę veiklą vykdantys ne pelno siekiantys juridiniai asmenys (toliau – paraiškos teikėjas). Konkursą organizuoja Kultūros skyrius. Paraiškas analizuoja ir vertina Šiaulių miesto kultūros ekspertų komisija. Kultūros skyrius, atsižvelgdamas į kultūros ekspertų komisijos išvadą, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl finansuojamų projektų sąrašo ir kiekvienam projektui skiriamų lėšų. Įgyvendinęs kultūros projektą, projekto vykdytojas turi  Savivaldybės administracijai pateikti Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo kultūros Projektui įgyvendinti ataskaitą ir kultūros Projekto įvykdymo rezultatų ataskaitą.
Paslauga teikiama elektroniniu būdu: https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T-223 „Dėl Kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ 
 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A-1714  „Dėl Kultūros projektams įgyvendinti reikalingų dokumentų formų patvirtinimo“.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Kultūros projekto paraiška.
 2. Juridinio asmens, teikiančio paraišką, patvirtinta registravimo pažymėjimo kopija ir įstatų (nuostatų) kopija, jei juridinis asmuo teikia paraišką pirmą kartą.
 3. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo kultūros projektui įgyvendinti sutartis.
 4. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo kultūros projektui įgyvendinti sąmata.
 5. Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo kultūros projektui įgyvendinti ataskaita.
 6. Įgyvendinto kultūros projekto rezultatų ataskaita.
Paslaugos  teikėjas      

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė,, tel. (8 41) 59 62 24, el. paštas

Paslaugos vadovas    
Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė,  tel. (8 41) 50 05 31, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Nuo kultūros projekto paraiškos pateikimo iki kultūros projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:   


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Lėšos skiriamos tik toms papildomoms kultūros priemonėms, kurių nebuvo galima numatyti įstaigos, organizacijos metiniame veiklos plane. Prašymus savivaldybės biudžeto lėšoms, reikalingoms papildomoms kultūros priemonėms įgyvendinti, gali teikti Šiaulių mieste registruoti ir kultūrinę veiklą vykdantys ne pelno siekiantys juridiniai asmenys. Paraiškas analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryba (toliau- Kultūros taryba). Kultūros skyrius, atsižvelgdamas į Kultūros tarybos rekomendaciją, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl papildomos kultūros priemonės finansavimo. Įgyvendinęs papildomą kultūros priemonę, priemonės vykdytojas turi pateikti Savivaldybės administracijai savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo papildomai kultūros priemonei įgyvendinti ataskaitą, įgyvendintos papildomos kultūros priemonės veiklos ataskaitą.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T-224 „Dėl lėšų skyrimo neplanuotoms kultūros priemonėms įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. A-1625 „Dėl papildomoms kultūros priemonėms įgyvendinti reikalingų dokumentų formų patvirtinimo“ 
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymas dėl savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo papildomai kultūros priemonei įgyvendinti.
 2. Juridinio asmens, teikiančio paraišką, patvirtinta registravimo pažymėjimo kopija ir prašymo teikėjo įstatų (nuostatų) kopija, jei prašymo teikėjas prašymą teikia pirmą kartą.
 3. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo papildomai kultūros priemonei įgyvendinti sutartis.
 4. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo papildomai kultūros priemonei įgyvendinti išlaidų sąmata.
 5. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo papildomai kultūros priemonei įgyvendinti ataskaita.
 6. Įgyvendintos papildomos kultūros priemonės veiklos ataskaita.
Paslaugos  teikėjas      

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė,  tel. (8 41) 59 62 24, el. paštas

Paslaugos vadovas    
Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė,  tel. 8 (41) 50 05 31, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Nuo prašymo dėl savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo papildomai kultūros priemonei pateikimo iki kultūros priemonės ataskaitų pateikimo, jei pasirašoma sutartis. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

 1. Prašymo dėl savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo papildomai kultūros priemonei įgyvendinti forma.
 2. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo papildomai kultūros priemonei įgyvendinti sutarties forma.
 3. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo papildomai kultūros priemonei įgyvendinti išlaidų sąmatos forma.
 4. Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo papildomai kultūros priemonei įgyvendinti ataskaitos forma.
 5. Įgyvendintos papildomos kultūros priemonės veiklos ataskaitos forma.
Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 
Informacija apie Jaunimo iniciatyvų projektų  paraiškų priėmimo laiką ir vietą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt ir vietinėje spaudoje. Paraiškų priėmimo terminas – 30 darbo dienų nuo paskelbimo internetinėje svetainėje. Paraiška gali būti teikiama: elektroninėmis priemonėmis arba popierine forma užpildyta kompiuteriu. Projektų paraiškas konkursui gali teikti jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos,  atvirosios jaunimo erdvės ir neformalios jaunimo grupės ir iniciatyvūs jaunuoliai, pateikę bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios organizacijos/įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos (toliau – paraiškos teikėjas). Konkursą organizuoja Kultūros skyrius. Paraiškas analizuoja ir vertina Šiaulių miesto jaunimo reikalų taryba. Kultūros skyrius, atsižvelgdamas į Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos projektų vertinimo išvadą, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl jaunimo iniciatyvų finansuojamų projektų sąrašo ir kiekvienam projektui skiriamų lėšų. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas turi  Savivaldybės administracijai pateikti Priemonės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitą, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą ir projekto įgyvendinimo ataskaitą.
Paslauga teikiama elektroniniu būdu: https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. A-197  „Dėl Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatų, prioritetų ir sutarties formos patvirtinimo“.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Jaunimo iniciatyvų projekto paraiška.
 2. Juridinio asmens, teikiančio paraišką, patvirtinta registravimo pažymėjimo kopija.
 3. Neformalios jaunimo grupės ir iniciatyvūs jaunuoliai privalo pateikti bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios organizacijos/įstaigos.
 4. Pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai.
 5. Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais.
 6. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvų projektui įgyvendinti sutartis.
 7. Priemonės biudžeto lėšų naudojimo paaiškinimas.
 8. Priemonės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita.
 9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.
 10. Projekto įgyvendinimo ataskaita.
Paslaugos  teikėjas      

Vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Dalia Vietienė, tel. (8 41) 59 63 03, el. paštas

Paslaugos vadovas    
Vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Dalia Vietienė, tel. (8 41) 59 63 03, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Nuo jaunimo iniciatyvų projekto paraiškos pateikimo iki nevyriausybinės organizacijos projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:  

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 
Informacija apie Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų priėmimo laiką ir vietą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, Nevyriausybinių organizacijų naujienų skiltyje (Veiklos sritys/Nevyriausybinės organizacijos/Nevyriausybinių organizacijų naujienos). Paraiškų priėmimo terminas – ne mažiau nei 20 darbo dienų nuo paskelbimo internetinėje svetainėje. Paraiška gali būti teikiama: elektroninėmis priemonėmis arba popierine forma užpildyta kompiuteriu. Projektų paraiškas konkursui gali teikti Šiaulių mieste registruotos ir veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos (toliau – paraiškos teikėjas). Konkursą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Paraiškas analizuoja ir vertina Šiaulių miesto Nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo komisija. Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius, atsižvelgdamas į Nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo komisijos išvadą, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl nevyriausybinių organizacijų finansuojamų projektų sąrašo ir kiekvienam projektui skiriamų lėšų. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas turi  Savivaldybės administracijai pateikti Priemonės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitą, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą ir projekto įgyvendinimo ataskaitą.
Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. A-982 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo,

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. A-990 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso 2021 m. prioritetų patvirtinimo

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiška.
 2. Juridinio asmens, teikiančio paraišką, patvirtinta registravimo pažymėjimo kopija.
 3. Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais.
 4. Pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai.
 5. Organizacijos banko rekvizitai.
 6. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo nevyriausybinės organizacijos projektui įgyvendinti sutartis.
 7. Priemonės biudžeto lėšų naudojimo paaiškinimas.
 8. Priemonės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita.
 9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.
 10. Projekto įgyvendinimo ataskaita.
Paslaugos  teikėjas      

 Vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė), tel. (8 41) 59 63 08 

Paslaugos vadovas    
Vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė), tel. (8 41) 59 63 08 

Paslaugos  suteikimo trukmė

Nuo Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškos pateikimo iki nevyriausybinės organizacijos projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

 1. Paraiškos forma
 2. Paraiškos atitikties vertinimas
 3. Paraiškos vertinimo lapas
 4. Sutartis
 5. Ketvirčio/ metinės ataskaitos

Veiksmų sekos schema