Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XVI. Sportas

Paslaugos  apibūdinimas:

Paraiškos sporto plėtros programos projektų finansavimui gauti teikiamos kiekvienais metais gruodžio-sausio mėnesį, nes lėšos sporto plėtros projektams yra skiriamos konkurso būdu biudžetiniams metams. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.ltParaiškas Sporto plėtros projektams finansuoti gali teikti Šiaulių mieste sporto veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys.

Prašymas  pateikiamas pristatant:
- į Savivaldybės priimamąjį, adresu Vasario 16 - osios 62, Šiauliai, (5 langelis);
- Sporto skyriui, adresas Pakalnės g. 6 A, Šiauliai;
- Paštu arba per kurjerį;
- Elektroninėmis priemonėmis.

Prašymą analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės sporto ekspertų komisija bei Sporto taryba. Lėšos sporto priemonei įgyvendinti skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. vasario 11 d. įsakymas  Nr. A-227 ,, Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sporto projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sporto plėtros programos lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.      

Paslaugos rezultatas: Įgyvendintas sporto projektas.

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. sporto projekto paraiškos forma;
 2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
 3. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus (nuostatus);
 4. bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 5. paramos sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių paramą, kopijos;
 6. paraiškos teikėjo sporto pasiekimų ir planuojamų varžybų / renginių suvestinė;
 7. projekto vykdytojo išsilavinimą / teisę dirbti, nurodytą darbą, įrodančių dokumentų kopijos;
 8. kiti dokumentai, kuriuos, paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Monika Zdanavičiūtė, tel. 8 41 59 62 17, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų.       

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.       

Paslaugos  apibūdinimas:

Premijos skiriamos perspektyviausiems sportininkams, pasiekusiems gerų rezultatų Olimpiados žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, Europos taurės varžybose, Europos jaunimo olimpinių dienų festivalyje, gyvenantiems Šiaulių mieste (besimokantiems, studijuojantiems, dirbantiems ir pan.).
Į šias premijas kandidatus siūlo Juridinių asmenų registre įregistruotos ir Šiaulių mieste sportinę veiklą vykdančios sporto organizacijos.
Informacija apie paraiškų priėmimo laiką ir vietą skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (toliau – interneto svetainė). Paraiškų priėmimo terminas – 20 darbo dienų nuo paskelbimo spaudoje ir interneto svetainėje datos. Prašymas tiesiogiai pateikiamas pristatant į Sporto skyrių, adresu Pakalnės g. 6 A, Šiauliai,  paštu arba per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis.
Prašymą analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės Sporto ekspertų komisija.
Stipendija skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimas Nr. T-387 „ Dėl Šiaulių miesto savivaldybės premijų skyrimo perspektyviausiems sportininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“.          

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Paraiška.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Indrė Bubelytė, tel. 8 41 59 62 13, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.        

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Paraišką įtraukti renginį į Šiaulių miesto reprezentacinių renginių sąrašą (toliau – Paraiška) Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) gali teikti tik kultūros ir (arba) meno, švietimo ir (arba) mokslo, sporto renginius organizuojantys ir dalyvaujantys juose juridiniai asmenys (toliau – projekto vykdytojas) ir savivaldybės biudžetinės įstaigos, kurių organizuojamas renginys yra tęstinis, t. y. įvyko ne mažiau nei 3 kartus.
Paraiška pateikiama popierine forma, užpildyta kompiuteriu.
Prašymas tiesiogiai pateikiamas pristatant:
- į Savivaldybės priimamąjį, adresu Vasario 16-osios 62, Šiauliai, (5 langelis);
- Sporto skyriui, adresas Pakalnės g. 6 A, Šiauliai;
- paštu arba per kurjerį;
- elektroninėmis priemonėmis.

Paraišką vertina Šiaulių miesto Sporto taryba (toliau – Sporto taryba). Sporto taryba, atlikusi vertinimą, sprendimus ir rekomendacijas teikia Komisijai, kurios teikimu reprezentacinio renginio statusui gauti Reprezentacinių renginių sąrašą trejų metų laikotarpiui tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).
Lėšos reprezentaciniam renginiui skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. T-338 „Dėl Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. paraiška;
 2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
 3. projekto vykdytojo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija;
 4. projekto vykdytojo trejų paskutinių metų renginio viešųjų ryšių programos aprašymą;
 5. projekto vykdytojo trejų paskutinių metų renginio finansavimo šaltinių ir lėšų suvestinę;
 6. projekto vykdytojo trejų paskutinių metų analizę, kiek renginys prisidėjo prie verslo ir turizmo plėtros mieste (kiek dalyvių, lankytojų, žiūrovų apsilankė renginyje, kiek renginio metu buvo naudotasi miesto viešbučių, maitinimo įmonių, transporto paslaugomis).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Janauskienė, tel. 8 41 59 62 14, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų.    

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

 

Informacija ruošiama...

Informacija ruošiama...

Paslaugos  apibūdinimas:

Juridiniams asmenims, remiantiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, Šiaulių miesto savivaldybės sąskaita suteikiamos žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos.
Paramos teikėjas Savivaldybės tarybos sprendimu atleidžiamas nuo einamųjų biudžetinių metų mokesčių ar jų dalies – 50 proc. paramai skirtos sumos, bet ne daugiau kaip nuo visų mokesčių sumos, mokamos į savivaldybės biudžetą per einamuosius metus.
Su Paramos gavėju, nurodytu Paramos gavėjų sąraše, patvirtintame Savivaldybės tarybos sprendimu, pasirašoma Paramos sutartis, kurioje įsipareigojama skirti paramą Paramos gavėjui.

Paramos teikėjai, pageidaujantys gauti mokesčių lengvatas:
- paramą skyrę iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  direktoriui pateikia prašymus (1 priedas) suteikti mokesčių lengvatas iki einamųjų metų spalio 1 dienos;
- paramą skyrę iki einamųjų metų lapkričio 14 d., Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia prašymus (1 priedas) suteikti mokesčių lengvatas iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos.

Prašymai pateikiami Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (popierine forma, užpildyta kompiuteriu) arba elektroninėmis priemonėmis (elektroninių valdžios vartų portale ar pasirašius sertifikuotu elektroniniu parašu).

Prašymą analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės Prašymų svarstymo komisija.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1.   Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d.  sprendimas Nr. T- 331, „Dėl švietimo, kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo”        

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. paraiška;
 2. žemės, nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijos kopija ar (ir) pranešimo apie valstybinės žemės nuomos mokestį;
 3. trumpas išrašas iš Juridinių asmenų registro (JAR);
 4. pažyma apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybių biudžetais ir fondais;
 5. paramos sutarčių patvirtintos kopijos, kuriose būtų nurodyta išsami informacija apie Paramos gavėją, kuriam skirtos lėšos;
 6. pavedimų, aktų ir kitų dokumentų, patvirtinančių suteiktą paramą, patvirtintos kopijos.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Monika Zdanavičiūtė, tel. 8 41 59 62 17, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų.       

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.