Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Sveikata

Paslaugos  apibūdinimas                 

Iš Savivaldybės biudžeto kompensuojamas dantų protezavimas – kramtymo funkcijos grąžinimas dantų protezais. Išlaidos kompensuojamos pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 400 Eur. Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš Savivaldybės biudžeto, turi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje, bet negalintys būti įrašyti į Asmenų, turinčių teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, įrašymo į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą nustatyta tvarka:

 1. asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 2. asmenys, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;
 3. daugiavaikės šeimos tėvai;
 4. socialinę pašalpą gaunantys asmenys.

Šiems asmenims dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto:

 1. kai ne dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos klaidų ar paciento tyčinio protezo sugadinimo, o įvykus ūmiai nenumatytai paciento organizmo reakcijai į protezą, šį reikia šalinti, sugydyti burnos ertmę ir pakartotinai protezuoti;
 2. kai jie, praradę turėtus dantų protezus, negali atlikti kramtymo funkcijos;
 3. kitais Apraše nenumatytais ir išskirtiniais atvejais.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu arba per atstovą.
Asmeniui registruotu paštu prašyme nurodytu adresu išsiunčiama arba įteikiama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo kopija.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-269 ,,Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto  tvarkos aprašo“
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. užpildytą prašymo formą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 4. neįgaliojo pažymėjimą;
 5. pensijos gavėjo pažymėjimą;
 6. gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų konsiliumo išvadą dėl dantų protezavimo poreikio;
 7. dokumentus, įrodančius gaunamas pajamas per paskutinius 12 mėnesių;
 8. dokumentus, įrodančius dantų protezavimo būtinumą, esant kitiems Apraše nenumatytiems ir išskirtiniams atvejams;
 9. jei prašymą pateikia asmens atstovas – asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos  teikėjas      

Sveikatos skyriaus vyr. specialistė Rūta Pečiukėnė, tel. (8 41) 596 220, el. paštas

Paslaugos vadovas    

Sveikatos skyriaus vedėja Viktorija Palčiauskienė, tel. (8 41) 596 216, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Dantų protezavimo paslaugų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto komisija siūlymą dėl kompensavimo pateikia ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo ir visų reikalingų dokumentų gavimo Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriuje dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Prašymo forma.

Prašyme nurodomos aplinkybės, dėl kurių prašoma kompensuoti dantų protezavimo išlaidas.
Prašyme turi būti patvirtinama, kad asmuo arba jo atstovas sutinka, jog jam arba jo atstovaujamam asmeniui priklausančią kompensaciją Savivaldybės administracija pervestų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kuri suteikė dantų protezavimo paslaugas, sąskaitą. 

Paslaugos  teikimo ypatumai             

Asmuo pakartotinai į Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrių dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto gali kreiptis ne anksčiau kaip po 1 metų  nuo dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto dienos


Veiksmų sekos schema
Paslaugos apibūdinimas                 

Prašymas dėl išvados apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus pateikimo gali būti pateikiamas atvykus į  Šiaulių miesto savivaldybę, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu. Išvada apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus pateikimo gali būti įteikiama asmeniui atvykus į Šiaulių miesto savivaldybę, išsiunčiamas paštu ir elektroniniu paštu.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d.  įsakymas Nr. A1-742 “Dėl Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Prašymas.

Paslaugos  teikėjas      

Sveikatos skyriaus vyr. specialistė Rūta Pečiukėnė, tel. (8 41) 596 220, el. paštas

Paslaugos vadovas    

Sveikatos skyriaus vedėja Viktorija Palčiauskienė, tel. (8 41) 596 216, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Prašymo persiuntimas – 3 darbo dienos.
Išvados rengimas – 60 kalendorinių dienų.
Išvados pateikimas – 3 darbo dienos.

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:    

Pateikiama prašymo (skundo, deklaracijos ir pan.), kurį turi užpildyti ir pateikti interesantas norėdamas gauti paslaugą, forma.
Paslaugos teikimo aprašymo rengėjas prašymo formą pateikia atskiru failu.

Paslaugos  teikimo ypatumai             

Išvada apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus reikalinga teikiant pareiškimą teismui dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse.

Prašymą dėl išvados apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus pateikimo gali pateikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys (asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras) ir teismas.


Veiksmų sekos schema
Paslaugos apibūdinimas                 

Informacija apie sveikatinimo projektų paraiškų priėmimo laiką, vietą ir būdus skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt. Paraiška dėl dalyvavimo Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų finansavimo atrankos konkurse teikiama, paskelbus apie projektų konkursą Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje per 30 kalendorinių dienų.
Paraišką gali teikti juridiniai asmenys, nurodyti projektų konkurso skelbime. Paraiška gali būti teikiama atvykus į  Šiaulių miesto savivaldybę, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.
Konkursą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius. Paraiškas analizuoja ir vertina sveikatinimo projektų vertinimo komisija. Atsižvelgiant į sveikatinimo projektų vertinimo komisijos motyvuotą siūlymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl lėšų skyrimo ar neskyrimo, kuris įforminamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Finansuojamų sveikatinimo projektų sąrašas skelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius su sveikatinimo projekto paraiškos teikėju, gavusiu kvietimą dėl sutarties sudarymo, pasirašo sutartį sveikatinimo projektui įgyvendinti. 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašas su visais priedais, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-03 įsakymu Nr. A-1386 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo ir sutarties formos patvirtinimo“.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Paraiška su priedais. (1 egzempliorius)

Paslaugos  teikėjas      

Sveikatos skyriaus vyr. specialistė Kristina Strupienė,  tel. (8 41) 596 228, el. paštas

Paslaugos vadovas    

Sveikatos skyriaus vedėja Viktorija Palčiauskienė, tel. (8 41) 596 216, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Paraiškos priimamos 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:  

Paraiškos forma

Paslaugos  teikimo ypatumai             

Paraiškos, atsiųstos elektroniniu būdu, turi būti pasirašytos elektroniniu parašu

Veiksmų sekos schema