Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XXII. Turto privatizavimas ir aukcionai

Paslaugos  apibūdinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės administracija vykdo Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų paketų privatizavimo procedūras. Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas potencialių pirkėjų skaičius. Viešame aukcione parduodami tik tie Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.
Paslauga vykdoma informacinių technologijų priemonėmis, naudojantis valstybės informacine sistema, interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir laikantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo nuostatų.
Nekilnojamojo turto pardavimo skelbimas talpinamas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, bent vienoje Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo priemonėje ir Šiaulių miesto savivaldybės tinklapyje www.siauliai.lt, skiltyje turto pardavimas / nekilnojamojo turto aukcionai.
Šiaulių miesto savivaldybei priklausantys akcijų paketai privatizuojami tik tie, kurie įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Privatizavimo objektų sąrašą. Akcijų privatizavimo programų informacija skelbiama VĮ Turto banko informaciniuose biuleteniuose interneto svetainėje  www.turtas.lt ir Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje  www.siauliai.lt, skiltyje turto pardavimas / akcijų privatizavimas. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1131 „Dėl privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1178 „Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ .
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1179 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 6. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimas Nr. T-84 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo".
 7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. A-286 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu komisijos sudarymo";
 8. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. A-228 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto viešųjų prekių aukcionų organizavimo“.    

Inicijavimo forma:

Informacija apie Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimą skelbima informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, turi registruotis į jį skelbime nurodytu registracijos laikotarpiu. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, iki registracijos į aukcioną turi būti sumokėjęs aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (kodas 188771865) sąskaitą Nr. LT03 7300 0100 0241 0161, esančią AB ,,Swedbank“, mokėjimo paskirtyje nurodant parduodamo turto adresą. Mokėjimus patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti registracijos metu skiltyje „Apmokėjimo dokumentai“.
1. Asmenų registracija į aukcioną vyksta asmeniui prisijungiant specialiojoje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir patvirtinant savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.
2. Fizinis asmuo, prisijungęs specialioje interneto svetainėje, gali veikti savo vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas, pateikęs atstovo įgaliojimus patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Juridinis asmuo aukcione dalyvauja per atstovą – juridinio asmens vadovą arba įgaliotą asmenį, kuriam įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti, pasirašęs įgaliojimą elektroniniu parašu.
4. Fizinis asmuo į konkretų aukcioną gali registruotis tik vieną kartą kaip dalyvis arba kaip juridinio ar fizinio asmens atstovas.
5. Asmuo, patvirtinęs savo tapatybę, specialiosios interneto svetainės skiltyje „Mano duomenys“ privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta / buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas garantinis įnašas.
6. Asmuo, registruodamasis į aukcioną, privalo užpildyti visus asmens ir kontaktinius duomenis, kurie yra pažymėti kaip privalomi. Jeigu aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione, atstovauja kitą (-us) asmenį (-is), turi būti nurodyti atstovaujami asmenys (jų paieška atliekama pagal LR fizinio/juridinio asmens kodus, užsienio fizinio asmens vardą, pavardę, gimimo datą arba užsienio juridinio asmens pavadinimą). Kartu reikalinga pateikti atstovavimo pagrindą pagrindžiančių dokumentų skaitmenines kopijas.
7. Asmuo privalo susipažinti su viešo elektroninio aukciono sąlygomis, taip pat patvirtinti, kad susipažino su elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarka ir sutinka, jog VĮ Registrų centras ir aukciono organizatorius tvarkytų jo asmens duomenis, įskaitant ir asmens kodą, dalyvavimo aukcione tikslais, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas:
8.1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
8.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
8.3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
8.4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta;
8.5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
8.6. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
9. Aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną, turi pateikti 8.4, 8.5 ir 8.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas.
10. Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti 8 ir 9 punktuose nurodytų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, notarui, tvirtinančiam turto pirkimo pardavimo-sutartį.
11. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, atitinkantys aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į aukcioną, turi pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (toliau – Konstitucinis įstatymas) nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus lietuvių kalba (išverstus į ją): Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Aukciono organizatorius turi teisę raštu kreiptis į kompetentingas Lietuvos Respublikos valstybės institucijas ir įstaigas, o šios per 10 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo turi parengti ir pateikti raštu informaciją, leidžiančią aukciono organizatoriui nustatyti, ar aukcione ketinantis dalyvauti asmuo – užsienio subjektas – turi teisę nuosavybėn įsigyti žemės sklypą

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Lijana Rupšienė, tel. +370 41 596 255, el. paštas  

Paslauga ne elektroniniu būdu neteikiama.    

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  http://www.evarzytynes.lt/

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 40-60 darbo dienų.

Paslauga mokama: Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, iki registracijos į aukcioną turi būti sumokėjęs aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (kodas 188771865) sąskaitą Nr. LT03 7300 0100 0241 0161, esančią AB ,,Swedbank“, mokėjimo paskirtyje nurodant parduodamo turto adresą. 

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio pastatų, jų dalių (toliau – Savivaldybės būstas) pardavimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnį.

1. Savivaldybės būstas parduodamas laikantis nuostatos, kad jo pardavimo kaina nebus didesnė negu kaina, kuri Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją, šiais atvejais:
1) kai būstą perka nuomininkai, kuriems Butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;
2) kai būstą perka nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;
3) kai būstą perka nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti juos iš avarinių būstų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų, kurių dėl to nebuvo galima privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą, sąrašą;
4) kai patalpų savininkai perka pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų būstų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį Savivaldybės tarybos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą arba sumažinus gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);
5) kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduodami nuomos pagrindais suteikti būstai grįžusiems į Lietuvos Respubliką reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ar jų našlėms (našliams) ir jų vaikams;
6) kai būstą perka nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurie negrąžinti religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;
7) atvejais, kurie yra nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose, susijusiuose su jo įgyvendinimu.

2. Už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti parduodami šie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai bei jų dalys:
1) kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie Savivaldybės administracijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;
2) būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys (išskyrus laikinus pastatus), kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpos, inžineriniai statiniai, teikiant pirmenybę šių būstų savininkams (bendraturčiams);
3) gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, teisėtai naudojami inžineriniai statiniai, šių namų savininkams teikiant pirmenybę pagal šio Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 3 dalį;
4) būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti Savivaldybės būstams ir pagalbinio ūkio paskirties pastatams, ar jos dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar jos dalis Savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą priimtu sprendimu yra pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos Civilinio kodekso 4.79 straipsnio nuostatos;
5) Savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

3. Savivaldybės taryba tvirtina Parduodamų Šiaulių miesto savivaldybės būstų sąrašą, kuris yra skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt

Prašymą galima pateikti tiesiogiai arba per įgaliotą atstovą atvykus į Savivaldybės administracijos priimamąjį (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai). Prašymą siunčiant paštu, kartu turi būti pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, patvirtinto teisės aktų nustatyta tvarka, kopija.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. T-98 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.        

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas;
 2. asmens (asmenų), kurio (kurių) vardu bus sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. šeimos atveju sutuoktinių rašytinis susitarimas, kieno vardu bus perkamas būstas, notarui paliudijus parašo tikrumą;
 4. pažyma apie Savivaldybės būste deklaruotus asmenis;
 5. Savivaldybės būsto nuomos sutarties kopija;
 6. pažymos iš paslaugų tiekėjų apie atsiskaitymą už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumą ir komunalines paslaugas (buitinių atliekų išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą, namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą, su nuomojamu būstu susijusių bendro naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), bendrosios nuosavybės administravimą);
 7. valstybės garantijos ir paveldėjimo teisės liudijimų kopijos, jeigu asmuo yra valstybės garantijų turėtojas;
 8. jeigu nuomininkas, turėdamas nuomotojo raštišką sutikimą, savo lėšomis atliko Savivaldybės būsto esminio pagerinimo darbus (darbai, kuriais padidinama turimo ilgalaikio turto funkcijų apimtis arba reikšmingai pailginamas nustatytas jo naudingo tarnavimo laikas ir (arba) pagerinamos naudingosios savybės) tai pagrindžiantys dokumentai: projektai, statybą leidžiantys dokumentai, sąskaitos faktūros, čekiai ir kt.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Lijana Rupšienė, tel. +370 41 596 255, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 40-60 darbo dienų.   

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.