Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Žemės ūkis, želdiniai

Paslaugos  apibūdinimas                 
Leidimai išduodami saugotiniems, ne miško žemėje augantiems želdiniams kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti. 
Paslauga teikiama elektroniniu būdu  https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 2.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimas Nr.T-263 „Dėl Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Suinteresuoto (-ų) asmens (-ų) argumentuotas nustatytos formos prašymas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr.T-263 Dėl Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 2 priedu;
 2. Papildomi dokumentai (pagal poreikį):
  2.1. Teisės aktų nurodyta tvarka parengti ir suderinti projektai; 2.2. Žemės sklypo ar namų valdos bendrasavininkių sutikimai;
  2.3. Įgaliojimai;
  2.4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo arba Butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų nustatyta tvarka priimti sprendimai dėl želdinių tvarkymo reikalingumo;

Kai prašyme neaiški argumentacija, trūksta reikiamų dokumentų, tada suinteresuoto (-ų) asmens (-ų) prašoma kitos papildomos informacijos.

Paslaugos  teikėjas      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Laura Rimkuvienė, tel. 8 (41) 50 05 27,  el. paštas

Paslaugos vadovas    

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. 8 (41) 59 63 20, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė - per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.  Paslauga nemokama.
Prašymo forma ir prašymo turinys:    
Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 
Paraiškas dėl paramos už papildomą bičių maitinimą gali teikti žemės ūkio produktų pirmine gamyba besiverčiantys bičių laikytojai, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytojais arba jungtinės veiklos partneriais. Bičių laikytojai iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir užpildyti Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą  formą (GŽ-1). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojai turi atnaujinti prieš teikdami paramos paraišką. Bičių laikytojai turi atvykti į Miesto ūkio ir aplinkos skyrių nuo einamųjų metų rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (dėl svarbios priežasties pavėlavus iki rugsėjo 29 d.) ir pateikti išlaidas įrodančius dokumentus bei užpildyti jų aprašą. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai). Patikrinus pateiktus dokumentus, duomenys suvedami į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą (BIS) ir atspausdinama paraiška (2 egz.), kuri pasirašoma paramos gavėjo ir Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus atsakingo specialisto. Pasirašyta paraiška laikoma pateikta. Vienas paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas - saugomas Miesto ūkio ir aplinkos skyriuje. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos raštu informuoja bičių laikytoją apie numatomą jam skirti paramą arba apie motyvuotą sprendimą neskirti paramos, kuriame turi būti numatyta sprendimo apskundimo tvarka.
Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d.  įsakymu Nr. 3D-357 
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 2. Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai ir jų aprašas
 3. Sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas, jei ūkis ekologinis
 4. Paraiška
Paslaugos  teikėjas      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Rita Šilingienė, tel. (8 41) 59 63 17, el. paštas  

Paslaugos vadovas    

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. (8 41) 59 63 20, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė - per 1 darbo diena.  Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:     

Paramos paraiškos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašo formos, nustatytos Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d.  įsakymu Nr. 3D-357

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Žemės ūkio valdų registravimas / atnaujinimas.

Paslaugos teikėjas įrašo pateiktus valdytojo duomenis į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazę, atspausdina informacinės sistemos suformuotą ir užpildytą, valdytojo pateiktais duomenimis, prašymą ir pateikia pasirašyti valdytojui.

Pagal prašymų suvestinę  paslaugos teikėjas suformuoja ir išsiunčia Centrui dokumentų siuntas, kurias sudaro: lydraštis, suvestinė, išvardyti suvestinėje prašymai su pridedamais dokumentais.
Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.
 2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 3. Nekilnojamojo daikto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR), duomenys.

PASTABA. Žemės ūkio valdos centru registruojama žemė, esanti Šiaulių mieste.

 1. Valdoje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenys.
 2. Duomenys apie valdos teritorijoje įterptų per metus organinių, mineralinių trąšų kiekius.
Paslaugos  teikėjas      
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Rita Šilingienė, tel. (8 41)  59 63 17, el. paštas  
Paslaugos vadovas    

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. (8 41) 59 63 20, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė 
Atliekama iš karto, kai valdytojas kreipiasi į paslaugos teikėją. Paslauga nemokama
Prašymo forma ir prašymo turinys: 
Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paraiškų ir kitų dokumentų priėmimas, registravimas, pirminis patikrinimas ir įvedimas į paraiškų priėmimo informacinę sistemą, pareiškėjo deklaruojamų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų ribų įbraižymas elektroniniu būdu, išspausdintų paraiškų egzempliorių pateikimas pareiškėjams, paraiškų ir prašymų pakeisti paraiškos duomenis registravimo dokumentų perdavimas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui ir informacijos teikimas paramos gavėjams.

PASTABA. Paraiškos teikėjo žemės ūkio valdos centras turi būti Šiaulių mieste.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 3D-171 ,,Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Pateikiami dokumentai ir informacija, numatyti Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse (aktuali redakcija).

Paslaugos  teikėjas      
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Rita Šilingienė, tel. (8 41) 59 63 17, el. paštas  
Paslaugos vadovas    

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. (8 41) 59 63 20, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė 
Paslaugos teikimo trukmė nurodoma Žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamame žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo einamaisiais metais parengiamųjų darbų organizavimo įsakyme. Paslauga nemokama.
Prašymo forma ir prašymo turinys: 
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys pateikti Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 1 priede.
Paslaugos teikimo ypatumai
Pareiškėjas, turintis techninių galimybių naudotis elektronine bankininkyste, elektroniniu parašu gali jungtis prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos (https://paseliai.vic.lt) ir pats užpildyti Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos elektroninę formą (įvesti šių taisyklių 1 priede nurodytus elektroninius paraiškos duomenis bei juos patvirtinti).
Veiksmų sekos schema