Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XXVII. Žemės ūkis, želdiniai

Paslaugos  apibūdinimas:

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės.

Valdų duomenys atnaujinami:

 • Kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;
 • Valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;
 • Valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

 • Registro duomenų teikėjo prašymu;
 • Įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;
 • Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;
 • Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.

Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai, Savivaldybės priimamasis, 3 langelis).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.          

Inicijavimo forma:

Prašymas (pildomas sistemoje).

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Žemės ūkio valdai įregistruoti pateikiami:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
 3. Žemės ūkio valdos valdytoju registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijos; 
 4. Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą žemės ūkio srityje, kopija;
 5.  Žemės sklypo naudojimo pagrindo patvirtinimo sutarties, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopija, jeigu naudojamas žemės sklypas nė vienam žemės ūkio valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų įrašyti sutarčių duomenys, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą;
 6. Jeigu prašymą teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui registro tvarkytojo įstaigose, jis pateikia tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;
 7. Ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą (jeigu šis statusas suteiktas).

Žemės ūkio valdai išregistruoti pateikiami:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui jis pateikia tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;
 4. Jeigu buvo sudaryta valdos partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, valdos valdytojo partnerio (-ių) pasirašytą laisvos formos sutikimas dėl valdos išregistravimo.

Žemės valdos duomenims atnaujinti ir (ar) pakeisti pateikiami:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui jis pateikia tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;
 4. Nepateiktus įregistruojant (pasikeitusius) pažymėjimus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamojo daikto (žemės sklypų, statinių ar patalpų), valdomų valdos nario (-ių) nuosavybės ar Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise; valstybinės žemės, suteiktos valdos nariams laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti;
 5. Nepateiktus įregistruojant (pasikeitusius) nekilnojamojo daikto naudojimo pagrindo patvirtinimo sutartis, neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jeigu naudojamas nekilnojamasis daiktas nė vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų nurodyti sutarčių duomenys, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą;
 6. Notaro patvirtinta paveldėjimo teisės liudijimo kopija arba notaro išduoto liudijimo, patvirtinančio asmens teisę į paveldėjimą, kopija, jeigu žemės ūkio valdos valdytojui mirus yra įpėdinių ir žemės kilo veikla toliau tęsiama.

Išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos pateikiami:

 1. Valdos valdytojo prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia kitas asmuo;
 4. Partnerio sutikimas dėl išregistravimo.

Kartu su dokumentų kopijomis pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos  skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Rita Šilingienė, tel. +370 41 596 317, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.epaslaugos.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Ūkį registre, pagal asmens prašymą, registruoja savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris vienas arba su partneriais užsiima žemės ūkio veikla ir/ar miškininkyste, o jo ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre. Ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.

Įregistravus ūkį Ūkininkų registre yra išduodamas Ūkininko pažymėjimas. Pametęs ar kitaip praradęs įregistravimo pažymėjimą, ūkininkas privalo per 10 darbo dienų nacionaliniame laikraštyje paskelbti pažymėjimo negaliojimo faktą. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia arba ūkyje įvyko pokyčių, atitinkamai turi būti pakeičiami arba atnaujinami duomenys ir Ūkininkų registre. Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, ūkis gali būti įregistruojamas įpėdinio vardu. Prašymas gali būti pateikimas asmeniui atvykus į instituciją ar įstaigą (Vasario 16 – osios g. 62, Savivaldybės priimamasis, 3 langelis), atsiuntus registruotu paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu (el. paštu: ,  patvirtinus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Atsakymas asmeniui gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į savivaldybę, išsiunčiamas registruotu paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-883 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-131 ,,Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ pakeitimo“;
 4. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.    

Inicijavimo forma:

Prašymas (pildomas sistemoje)

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Norint įregistruoti ūkininko ūkį pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijos;
 • registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopija;
 • dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopija;
 • žemės sklypo naudojimo pagrindo patvirtinimo sutarties, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopija, jeigu naudojamas žemės sklypas nė vienam ūkio nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų įrašyti sutarčių duomenys, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą;
 • mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žyma ar kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.

Kartu su dokumentų kopijomis pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.

Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikti:

 • partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
 • jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;
 • partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų bei žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;
 • ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu (jei nėra sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis).

Norint išregistruoti ūkininko ūkį pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui, – asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumentą;
 • jeigu buvo sudaryta ūkininko partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, ūkininko partnerio (-ių) pasirašytą laisvos formos sutikimą dėl ūkio išregistravimo.

 Esant įpėdiniams (po ūkininko mirties) ir norint tęsti ūkio veiklą toliau, pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas;
 • notaro patvirtinta paveldėjimo teisės liudijimo kopija arba notaro išduoto liudijimo, patvirtinančio asmens teisę į paveldėjimą, kopija;
 • ūkio įregistravimo pažymėjimas;
 • dokumentai, kurie reikalingi kaip ir įregistruojant ūkininko ūkį be ar su partneriu (-iais).

Norint atnaujinti ir (ar) keisti ūkininko ūkio duomenis pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas atnaujinti ir (arba) pakeisti duomenis;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui: 1) asmeniui nustatyti asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, tapatybę patvirtinantis dokumentas; 2) asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumentas;
 • nepateiktus įregistruojant (pasikeitusius) pažymėjimus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamojo daikto (žemės sklypų, statinių ar patalpų), valdomų valdos nario (-ių) nuosavybės ar Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise; valstybinės žemės, suteiktos valdos nariams laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti;
 • nepateiktus įregistruojant (pasikeitusius) nekilnojamojo daikto naudojimo pagrindo patvirtinimo sutartis, neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jeigu naudojamas nekilnojamasis daiktas nė vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų nurodyti sutarčių duomenys, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą.

Norint perkelti ūkininko ūkį pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • įgaliojimas jeigu prašymą pateikia kitas asmuo;
 • Ūkininko ūkio pažymėjimas.

Norint iš ūkininko ūkio išregistruoti partnerį pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia kitas asmuo;
 • partnerio sutikimas dėl išregistravimo.

Norint gauti Ūkininko pažymėjimo dublikatą pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia kitas asmuo;
 • sugadintas arba kitaip padarytas nebetinkamu naudoti Pažymėjimas;
 • mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žyma ar kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Mokama už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo ar jo dublikato išdavimą.
Už ūkio įregistravimo duomenų keitimą ir ūkio išregistravimą iš registro - nemokama.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 53091
Kaina: 12 Eur.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Rita Šilingienė, tel. +370 41 596 317, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

     

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama pareiškėjui atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai), paraiška pildoma vietoje.

Paslauga teikiama bičių laikytojams, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu. Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pateisinimo dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo.

Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

Savivaldybės darbuotojas patikrina, ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis ištaiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir išspausdina 2 paramos paraiškos egzempliorius. Jei ūkis yra ekologinis, patikrina, ar pateiktas sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas.

Pareiškėjas ir savivaldybės darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos ir Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašo duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas – saugomas Savivaldybėje.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr.3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“.          

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF
Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymas;
 2. asmens dokumentą;
 3. įgaliojimą – kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo;
 4. užpildytą Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių 3 priedą „Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas” ir išlaidų apmokėjimo įrodančius dokumentus;
 5. jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir  ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Rita Šilingienė, tel. +370 41 596 317, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena.      

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Pareiškėjai, pageidaujantys gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius ar kt. paramą, gali kreiptis į Savivaldybės administracijos atsakingą specialistą, kuris:

1. patikrina pareiškėjo pateiktus dokumentus;
2. suveda pateiktus duomenis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Paraiškų priėmimo informacinę sistemą:

 • elektroniniu būdu įbraižo deklaruojamus žemės ūkio naudmenų, kitus plotus;
 • suveda informaciją apie susietąją paramą už gyvulius, valdą ir joje naudojamas trąšas, priemonių įsipareigojimų nutraukimą, tęsimą arba naujų priemonių įsipareigojimų priėmimą (jei dalyvauja programoje);

3. pateikia pareiškėjui patikrinti užpildytos paraiškos duomenis, jei yra – ištaiso klaidas;
4. atspausdina tinkamai užpildytą paraišką pareiškėjui pasirašyti;
5. užpildo Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų ir prašymų pakeisti paraiškų duomenis priėmimo žurnalus. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 3D-171 "Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo"         

Inicijavimo forma:

Paraiška (pildoma sistemoje)

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. asmens dokumentą;
 2. vietovėje išmatuotų laukų plotų schemas / brėžinius su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės (-ių) atstumais iki stabilių objektų, lauko plotais bei naudmenų pavadinimais;
 3. deklaruojamų plotų žemės sklypų planus ir žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus, kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos. Deklaruojantieji valstybinėje žemėje privalo pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teises patvirtinančius dokumentus. Jei deklaruoti plotai valdomi kelių bendraturčių ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kad būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis;
 4. įgaliojimą – kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Rita Šilingienė, tel. +370 41 596 317, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena.    

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Pažyma apie žemės dirbimą išduodama asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla. Prašymas išduoti pažymą apie žemės ūkio dirbimą priimamas tiesiogiai fiziniam asmeniui atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją , registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.). Parengta pažyma išduodama tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pažymą apie žemės dirbimą pasirašo atsakingas specialistas.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“;
 3. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. BR1-199 „Dėl Pažymos dėl žemės ūkio veiklos išdavimo seniūnijoje procedūros aprašo patvirtinimo“.         

Inicijavimo forma:

Prašymas (pildomas sistemoje)

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku:

 • prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku –jo kopiją);
 • žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro, kopijas arba originalus ir žemės sklypų planus;
 • dokumentus, įrodančius ūkininkavimo paskutinius: 1) metų faktą: 1) pieno supirkimo ir priskaitymo knygelę; 2) ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą; 3) buhalterinės apskaitos dokumentus; 4) gyvulių apskaitos žurnalus; 5) raštišką liudininkų patvirtinimą; 6) kitus dokumentas.
 • jei kreipiasi įgaliotas asmuo –įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

 • elektroninį prašymą;
 • žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro, kopijas arba originalus ir žemės sklypų planus (skaitmeninę kopija (skenuotą, fotografuotą ar pan.));
 • Jei kreipiasi įgaliotas asmuo –įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt);
 • dokumentus, įrodančius ūkininkavimo paskutinius 10 metų faktą: : 1) pieno supirkimo ir priskaitymo knygelę; 2) ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą; 3) buhalterinės apskaitos dokumentus; 4) gyvulių apskaitos žurnalus; 5) raštišką liudininkų patvirtinimą; 6) kitus dokumentas.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Rita Šilingienė, tel. +370 41 596 317, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos. 

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.

Paslaugos  apibūdinimas:

Leidimą želdinių kirtimui ar genėjimui išduoda Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Leidimai išduodami saugotiniems, ne miško žemėje augantiems želdiniams kirsti ar kitaip pašalinti, intensyviai genėti. 

Asmens prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į vietą (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai, Savivaldybės priimamasis, 3 langelis), siunčiant paštu, elektroniniu paštu (), naudojantis e. paslaugomis www.epaslaugos.lt.

Atsakymas pateikiamas raštu išsiunčiant paštu, elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas;
 2. Jei reikia, žemės sklypo planas, nustatytąja tvarka suderintas (patvirtintas) projektas, kuriame numatytas želdinių kirtimas, persodinimas ar kitoks pašalinimas, genėjimas, specialusis planas, kitas teritorijų planavimo dokumentas.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Laura Rimkuvienė, tel. +370 41 500 527,  el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.epaslaugos.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.