Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Teritorijų planavimas ir statyba

Paslaugos  apibūdinimas                 

Ši paslauga apima  statinio statytojo (užsakovo) (toliau – statytojas) lėšomis Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vardu dėl statytojo statomo ar rekonstruojamo statinio vykdomą naujų ar plečiamų esamų miesto inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų nutiesimą, statybos finansavimą, šių  tinklų, komunikacijų naudojimą, nuosavybės teisės nustatymą pabaigus statybą. Ši paslaugas taikoma, kai nauji ar plečiami esami miesto inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, jų dalys tiesiamos už statytojo turimo (naudojamo) žemės sklypo ribų: valstybės žemėje ar savivaldybės susisiekimo komunikacijų sklypų raudonųjų linijų ribose.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ir statinio statytojo (užsakovo) naujų miesto susisiekimo komunikacijų nutiesimo sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 2. Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo
 3. D1-933 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 "Gatvės. Bendrieji reikalavimai" patvirtinimo
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Statinio projektiniai pasiūlymai, parengti vadovaujantis STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“  (privaloma: planas, skersiniai, išilginiai profiliai, darbų kiekių žiniaraštis);
 2. Statytojo turimo žemės sklypo planas ir sklypo registro dokumentas;
 3. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪ ministerijos sutikimas (gali būti neprivalomas kai rekonstruojamos ar remontuojamos esamos gatvės registruotos NT registre);
 4. Įgaliojimas pasirašyti sutartį, kai pasirašo ne sklypo savininkas arba ne įmonės vadovas
Paslaugos  teikėjas      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Daiva Zeninienė, tel. 8 (41) 596 329, el. paštas

Paslaugos vadovas    
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. (8 41) 596 320,  el. paštas 

Paslaugos  suteikimo trukmė - 20 d. d.  Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Prašymo forma (atskiras failas)


Veiksmų sekos schema

Paslaugos  apibūdinimas                 

Naujų laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (kioskų ir paviljonų) vietų tvirtinimas Šiaulių miesto viešosiose vietose: fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas statyti naują prekybos ir paslaugų teikimo įrangą (kioską ar paviljoną) Šiaulių miesto viešosiose vietose Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui pateikia (tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį) šiuos dokumentus:

 1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, atsakingo asmens vardas ir pavardė, telefonas, el. paštas; fizinio asmens – vardas ir pavardė, deklaruojamos gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. paštas, pageidaujama prekybos (paslaugų teikimo) vieta;
 2. nustatyta tvarka suderintą vietos schemą (planą) (2egz.). Vietos schema (planas) – dokumentas, kuriuo vadovaujantis įrengiama laikinoji vieta kioskui ar paviljonui, rengiama asmens lėšomis kartu su kiosko ar paviljono projektu. Parengta vietos schema (planas) pagal kompetenciją derinama su atsakingų institucijų atstovais Šiaulių miesto nuolatinėje statybos komisijoje. Suderintai vietos schemai (planui) pritaria Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vadovas. Pritariant vietos schemai (planui) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vadovas, vietos schemoje (plane) deda spaudą, pasirašo ir nurodo datą iki kada galioja vietos schema (planas). Esant suderintai vietos schemai (planui) ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vadovo pritarimui nauja laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (kiosko ar paviljonų) statymo vieta įtraukiama į Šiaulių miesto laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų kioskų ir paviljonų) vietų sąrašą ir teikiama tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai. Šiaulių miesto savivaldybės taryba nepatvirtinus naujo (papildyto) Šiaulių miesto laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų kioskų ir paviljonų) vietų sąrašo, procedūra nutraukiama, nauja vieta netvirtinama.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybai patvirtinus  naują (papildytą) Šiaulių miesto laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų kioskų ir paviljonų) vietų sąrašą, tolimesnės leidimo, prekiauti ar teikti paslaugas, gavimo procedūros vykdomos vadovaujantis 2013 m. lapkričio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T – 275 patvirtintomis prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklėmis.
Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas iš kioskų ar paviljonų gali būti išduodamas tik konkrečioms vietoms, kurios yra nurodytos laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų kioskų ir paviljonų) vietų sąraše ir yra patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
Atsakymas asmeniui gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į įstaigą, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį).

   Laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (kioskų ir paviljonų) vietų Šiaulių miesto viešosiose vietose galiojimo termino pratęsimas.

   Baigiantis vietos schemos (plano) suderinimo terminui,  fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas pratęsti  vietos schemos (plano) suderinimo terminą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui pateikia (tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį) šiuos dokumentus:

   1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, atsakingo asmens vardas ir pavardė, telefonas, el. paštas; fizinio asmens – vardas ir pavardė, deklaruojamos gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. paštas, pageidaujama prekybos (paslaugų teikimo) vieta; 1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, atsakingo asmens vardas ir pavardė, telefonas, el. paštas; fizinio asmens – vardas ir pavardė, deklaruojamos gyvenamosios
   2. vietos schemos (plano) originalą, kuriame yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vadovo, pritarimas vietos schemai (planui), su nurodyta data iki kada galioja vietos schema (planas). Pratęsus vietos schemos (plano) originalo galiojimą, vietos schema (planas) gražinama pateikėjui (tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį).

   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vadovas pratęsia arba nepratęsia laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (kiosko ar paviljonų) vietos schemos galiojimą.
   Vietos schemos  (plano) galiojimas gali būti pratęsiamas tik  konkrečioms vietoms, kurios yra nurodytos laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų kioskų ir paviljonų) vietų sąraše ir yra patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
   Pratęsiant laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (kiosko ar paviljonų) vietos schemos galiojimą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vadovas, vietos schemoje (plane) deda spaudą, pasirašo ir nurodo datą iki kada galioja vietos schema (planas).
   Tolimesnės leidimo, prekiauti ar teikti paslaugas, gavimo procedūros vykdomos vadovaujantis 2013 m. lapkričio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T – 275 patvirtintomis prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklėmis. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas iš kioskų ar paviljonų gali būti išduodamas tik konkrečioms vietoms, kurios yra nurodytos

   Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
   Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      

   2019 m. liepos 4 d.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T – 284 patvirtintos „Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės".

   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

   Naujų laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (kioskų ir paviljonų) vietų tvirtinimo atveju:

   1. laisvos formos prašymas;
   2. nustatyta tvarka suderinta vietos schema (planas).

   Laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (kioskų ir paviljonų) vietų Šiaulių miesto viešosiose vietose galiojimo termino pratęsimo atveju:

   1. laisvos formos prašymas;
   2. anksčiau suderintos vietos schemos (plano) originalas.
   Paslaugos  teikėjas      
   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Valdas Markevičius, tel. (8-41) 596 242, el.paštas:
   Paslaugos vadovas    
   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Valdas Markevičius, tel. (8-41) 596 242, el.paštas:

   Paslaugos  suteikimo trukmė - 20 d. d.  Paslauga nemokama

   Prašymo forma ir prašymo turinys:   

   Laisvos formos prašymas, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, atsakingo asmens vardas ir pavardė, telefonas, el. paštas; fizinio asmens – vardas ir pavardė, deklaruojamos gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. paštas, pageidaujama prekybos (paslaugų teikimo) vieta.


   Veiksmų sekos schema
   Paslaugos  apibūdinimas                 

   Ši paslauga vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.
   Planavimo iniciatorius (fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys, kitos organizacijos) teikia pasiūlymą Planavimo organizatoriui (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui) dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo. Pasiūlyme nurodomi planavimo tikslai, planuojamos teritorijos vieta: adresas arba geografinės koordinatės (jeigu planuojama teritorija nėra adreso objektas), preliminarus plotas, pridedama siūlomos planuoti teritorijos schema (ortofoto ar georeferenciniame žemėlapyje apibrėžta planuojama teritorija M 1:500 iki M 1:2000) ir teritorijų planavimo dokumento rengėjas. Jeigu teritorijų planavimo iniciatyva reiškiama dėl kitiems asmenims privačios nuosavybės teise priklausančios žemės (sklypo ar sklypų), planavimo iniciatorius privalo raštu informuoti visų į numatomą planuoti teritoriją patenkančių privačios žemės sklypų savininkus.
   Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo privalo priimti sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo arba motyvuotai atmesti pasiūlymą. Planavimo organizatorius, priėmęs teigiamą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo ir planavimo tikslų teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, per 5 darbo dienas raštu apie tai praneša planavimo iniciatoriui, pateikdamas inicijavimo sutarties projektą ir nurodydamas šios sutarties pasirašymo vietą ir laiką. Terminas sutarčiai pasirašyti negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo tokio pranešimo pateikimo planavimo iniciatoriui.
   Inicijavimo sutartys sudaromos, norint:

   1. Rengti teritorijų planavimo dokumentą (detalųjį planą);
   2. Keisti teritorijų planavimo dokumentą;
   3. Koreguoti teritorijų planavimo dokumentą.

   Pasirašyta Inicijavimo sutartis įkeliama į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS) ir toliau procesas vykdomas šioje sistemoje.

   Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
   Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
   1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
   2. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

   Prie pasiūlymo pateikti planuojamos teritorijos schemą, žemės sklypo (-ų) nuosavybės dokumento – pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopiją (neprivaloma), žemės sklypo plano kopiją (neprivaloma), kreditoriaus sutikimą (jei yra hipoteka).

   Paslaugos  teikėjas      

   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistai:
   Vita Čėsnaitė, tel. (8 41) 596 302, el. paštas  ;
   Daiva Jasnauskienė, tel. (8 41) 596 240, el. paštas

   Paslaugos vadovas    
   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Valdas Markevičius, tel. (8-41) 596 242, el. paštas:

   Paslaugos  suteikimo trukmė

   Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo privalo priimti sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo arba motyvuotai atmesti pasiūlymą.

   Paslauga nemokama

   Prašymo forma ir prašymo turinys:   

   Prašymo forma teisės aktais nereglamentuota (laisva)

   Paslaugos teikimo ypatumai 

   Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), https://internal.tpdris.lt/


   Veiksmų sekos schema
   Paslaugos  apibūdinimas                 

   Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems, kad būtų suteiktas/pakeistas adresas jiems priklausančiam adreso objektui.

   Adresų objektai yra šie:

   1. žemės sklypai, kuriuose pagal detaliojo plano sprendinius planuojama statyti pastatus, taip pat sodininkų bendrijų žemės sklypai, neužstatyti pastatais;
   2. žemės sklypai su juose esančiais pastatais, suformuoti kaip vienas nekilnojamasis daiktas;
   3. pastatai ar jų kompleksai, kurie yra arba gali būti suformuoti kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;
   4. pastatuose esančios gyvenamosios patalpos (butai) ir negyvenamosios patalpos, kurios yra arba gali būti suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

   Adreso objektas nėra tie pastatų priklausiniai, laikinieji pastatai, kurie negali būti suformuoti kaip atskiri nekilnojamieji daiktai.

   Paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
   Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      

   1. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas;
   2. Adresų formavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092;
   3. Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
   1. Statinio projektiniai pasiūlymai, parengti vadovaujantis STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“  (privaloma: planas, skersiniai, išilginiai profiliai, darbų kiekių žiniaraštis);
   2. Statytojo turimo žemės sklypo planas ir sklypo registro dokumentas;
   3. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪ ministerijos sutikimas (gali būti neprivalomas kai rekonstruojamos ar remontuojamos esamos gatvės registruotos NT registre);
   4. Įgaliojimas pasirašyti sutartį, kai pasirašo ne sklypo savininkas arba ne įmonės vadovas
   Paslaugos  teikėjas      

   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus  vyr. specialistė Rima Mazuraitienė, tel. (8 41) 59 62 34, el. paštas    

   Paslaugos vadovas    
   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Valdas Markevičius, tel. (8-41) 596 242, el.paštas:

   Paslaugos  suteikimo trukmė - 20 d. d.  Paslauga nemokama.

   Prašymo forma ir prašymo turinys:   

   Prašymo forma

   Veiksmų sekos schema
   Paslaugos  apibūdinimas                 

   Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka ir specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašu, specialiuosius reikalavimus (specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinį) išduoda statytojui (užsakovui) pageidaujant.
   Ši paslauga apima Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytas dokumento išdavimo nuostatas.
   Prašymą galima teikti tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrį (8 darbo vieta (langelis)), atsiuntus paštu, per įgaliotą atstovą, elektroniniu būdu.

   Paslauga teikiama elektroniniu būdu IS „Infostatyba“: https://planuojustatyti.lt/info-portal/
   Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
   1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.
   2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
   3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22 patvirtintas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas.
   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

   Specialiesiems reikalavimams gauti, išskyrus atvejus, kai jie gaunami atlikus visuomenės informavimą apie projektinius pasiūlymus, statytojas (užsakovas) pateikia savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą ir:

   1) aplinkos ministro nustatytą užpildytą formą su žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenimis;

   2) projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengti).

   Jeigu pateikti ne visi specialiesiems reikalavimams išduoti privalomi pateikti dokumentai ar prašantis išduoti specialiuosius reikalavimus asmuo negali įgyvendinti statytojo (užsakovo) teisės, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus pateikimo pranešama prašymą pateikusiam asmeniui. Trūkstamiems dokumentams pateikti nustatomas 30 darbo dienų terminas. Pasibaigus šiam terminui ir nepateikus trūkstamų dokumentų, prašymą pateikęs asmuo per 3 darbo dienas nuo šio termino pabaigos dienos informuojamas, kad, norėdamas gauti specialiuosius reikalavimus, jis privalo teikti naują prašymą.

   Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, gavęs nurodytus duomenis, per 3 darbo dienas pateikia aplinkos ministro patvirtintos formos paraiškas:

   1) Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (jo teritoriniam padaliniui) – specialiesiems paveldosaugos reikalavimams, taikomiems kultūros paveldo objektui ar jo teritorijai, kultūros paveldo objekto teritorijoje esančiam statiniui, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose, parengti;

   2) saugomos teritorijos direkcijai – specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, taikomiems konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, parengti.

   Prašymą ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai.

   Paslaugos  teikėjas      

   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus įgaliotas valstybės tarnautojas vyr. specialistė Rita Tenzegolskytė, tel. (8 41) 59 62 37, el. paštas

   Paslaugos vadovas    
   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Valdas Markevičius, tel. (8-41) 596 242, el. paštas:

   Paslaugos  suteikimo trukmė - 10 d. d.  Paslauga nemokama.

   Prašymo forma ir prašymo turinys:   

   Aplinkos ministro nustatytą užpildytą formą - Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo 1 priedas.


   Veiksmų sekos schema
   Paslaugos  apibūdinimas                 

   Ši paslauga apima  Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo nuostatas. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statytojui (užsakovui) arba įgaliotam asmeniui. Statybą leidžiantys dokumentai yra:

   1) leidimas statyti naują statinį – naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują neypatingąjį statinį); naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; naujo nesudėtingojo statinio statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;

   2) leidimas rekonstruoti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą neypatingąjį statinį); nesudėtingojo statinio rekonstravimui mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; nesudėtingojo statinio rekonstravimui kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;

   3) leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą – pastato atnaujinimui (modernizavimui);

   4) leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą – ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato kapitaliniam remontui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį statinį), atliekamam mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, aplinkos ministro nustatytais atvejais – kitoje teritorijoje, kai keičiama pastato išvaizda, taip pat kai atliekant šių pastatų kapitalinį remontą įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti; kultūros paveldo statinio kapitaliniam remontui; statinio kapitaliniam remontui, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį ir nesudėtingąjį statinį); ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;

   5) leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą – branduolinės energetikos objekto statinių paprastajam remontui; kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius; įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį); aplinkos ministro nustatytais atvejais statinio paprastajam remontui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros ir aplinkos ministrų nustatytais atvejais kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kitoje teritorijoje – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;

   6) leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį – keičiant ypatingojo ar neypatingojo pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantį neypatingąjį pastatą (patalpą, patalpas) ar inžinerinį statinį), kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;

   7) leidimas nugriauti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus atvejus, kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą, griaunamas krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantis neypatingasis statinys arba nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys, nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys.

   Paslauga teikiama elektroniniu būdu https://planuojustatyti.lt/info-portal/
   Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
   1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.
   2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr.I-1240.
   3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, 1994-12-22 Nr.I-733.
   4. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, 1995-02-21 Nr. I-798.
   5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, 1993-11-09 Nr. I-301
   6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas, 1996-09-24 Nr. I-1539.
   7. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, 2000-06-27 Nr. VIII-1764.
   8. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, 1994-04-26 Nr. I-446.
   9. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 2016-12-12 įsakymas Nr. D1-878.
   10.  STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 622.
   11. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 2016-11-07 įsakymas Nr. D1-738.
   12. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 2016-10-27 įsakymas Nr. D1–713..13. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
   Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

   Duomenys iš susijusių valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų ir duomenų bazių gaunami teisės aktų nustatyta tvarka pagal duomenų teikimo ir gavimo sutartis.

   Paslaugos  teikėjas      

   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus įgalioti valstybės tarnautojai:
   Patarėja (vyr. architektė) Irina Vingrienė tel. (8 41) 59 63 18, el. paštas
   Vyr. specialistė Rita Tendzegolskytė tel. (8 41) 59 62 37, el. paštas
   Vyr. specialistė Lina Prielaidaitė tel. (8 41) 59 62 44, el. paštas  

   Paslaugos vadovas    
   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Valdas Markevičius, tel. (8-41) 596 242, el. paštas:

   Paslaugos  suteikimo trukmė

   25 darbo dienų – ypatingojo statinio statybos ir rekonstravimo atveju; 15 darbo dienų – kitais atvejais.

   Paslauga mokama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458 nutarimu „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, asmuo, teikiantis prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, moka žyminį mokestį.

   Rinkliavos turi būti mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą, kurios skelbiamos https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.
   Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752. Įmokos kodas 53029.
   Už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą numatyti valstybės rinkliavos dydžiai:
   statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti ypatingąjį statinį išdavimą - 165 Eurai;
   statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti neypatingąjį statinį išdavimą - 93 Eurai;
   statybą leidžiančio dokumento atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą - 52 Eurai;
   statybą leidžiančio dokumento nesudėtingojo statinio statybai, rekonstravimui, statinio kapitaliniam ir paprastajam remontui (kai jis privalomas) išdavimą - 52 Eurai.

   Prašymo forma ir prašymo turinys: STR 1 priedas                                         

   Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 1 priedas.

   IS „Infostatyba“

   Veiksmų sekos schema
   Paslaugos  apibūdinimas                 

   Šia pažyma patvirtinama, kad pastatai naudojami pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą šių pastatų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį.
   Prašymas gali būti pateikimas tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį.
   Parengta pažyma įteikiama asmeniui atvykus į įstaigą, išsiunčiamas paštu.

   Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
   Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      

   Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“

   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

   Prašymą raštu, kuriame nurodytas pastato adresas ir unikalus numeris.

   Paslaugos  teikėjas      

   Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistė Vaiva Aleksandravičiūtė, tel. (8 41) 59 63 15, el. paštas v.aleksandraviciute@siauliai.lt 

   Paslaugos vadovas    

   Statybos ir renovacijos skyriaus vedėjas Evaldas Vaičeliūnas, tel. (8 41) 59 63 11, el. paštas

   Paslaugos  suteikimo trukmė - 10 d. d.  Paslauga nemokama.

   Prašymo forma ir prašymo turinys:  


   Veiksmų sekos schema
   Paslaugos  apibūdinimas                 

   Šia pažyma patvirtinama, kad patalpos naudojamos pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą šių patalpų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį.
   Prašymas gali būti pateikimas tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį.
   Parengta pažyma įteikiama asmeniui atvykus į įstaigą, išsiunčiamas paštu.

   Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
   Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      

   Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“

   Paslaugos  teikėjas      

   Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistė Vaiva Aleksandravičiūtė, tel. (8 41) 59 63 15,el. paštas

   Paslaugos vadovas    

   Statybos ir renovacijos skyriaus vedėjas Evaldas Vaičeliūnas, tel. (8 41) 59 63 11, el. paštas

   Paslaugos  suteikimo trukmė - 10 d. d.  Paslauga nemokama

   Prašymo forma ir prašymo turinys:  


   Veiksmų sekos schema
   Paslaugos  apibūdinimas                 

   Šia pažyma patvirtinama, kad naujai suformuotos nekilnojamojo turto patalpos gali būti naudojamos pagal nurodytą pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį. Prašymas gali būti pateikimas tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį. Parengta pažyma įteikiama asmeniui atvykus į įstaigą, išsiunčiama paštu.

   Prašymas ir nurodyti dokumentai teikiami patikrinti  Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui. 
   Statybos ir renovacijos skyriaus specialistai – pažymų išdavimas po dokumentų patikrinimo.

   Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
   Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      

   Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“

   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

   Prašymą raštu, nurodant pastato adresą, unikalų numerį ir paskirtį, patalpos (-ų), kuri (-ios) formuojama (-os) atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais, unikalų numerį ir paskirtį. Su prašymu pateikiama naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija, rašytiniai patalpos (-ų) savininkų ar valdytojų sutikimai, patalpos (-ų) kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os).

   Paslaugos  teikėjas      

   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus patarėja Irina Vingrienė, tel. (8 41)  59 63 18el. paštas

   Paslaugos vadovas    

   Statybos ir renovacijos skyriaus vedėjas Evaldas Vaičeliūnas, tel. (8 41) 59 63 11,  el. paštas

   Paslaugos  suteikimo trukmė - 5 d. d.  Paslauga nemokama.

   Prašymo forma ir prašymo turinys:  


   Veiksmų sekos schema
   Paslaugos  apibūdinimas                 

   Šia pažyma patvirtinama, kad naujai suformuoti nekilnojamojo turto statiniai gali būti naudojami pagal nurodytą pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį.
   Prašymas gali būti pateikimas tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį.
   Parengta pažyma įteikiama asmeniui atvykus į įstaigą, išsiunčiama paštu.

   Prašymas ir nurodyti dokumentai teikiami patikrinti  Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui.  Statybos ir renovacijos skyriaus specialistai – pažymų išdavimas po dokumentų patikrinimo.

   Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
   Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      

   Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“

   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

   Prašymą raštu, nurodant žemės sklypo adresą, kadastrinį numerį, pagrindinę naudojimo paskirtį, bei statinio (-ių), kuris (-ie) formuojamas (-i) atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais, unikalų numerį ir paskirtį. Su prašymu pateikiama naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija, rašytiniai statinio (-ių) savininkų ar valdytojų sutikimai, statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os).

   Paslaugos  teikėjas      

   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus patarėja Irina Vingrienė, tel. (8 41)  59 63 18el. paštas 

   Paslaugos vadovas    

   Statybos ir renovacijos skyriaus vedėjas Evaldas Vaičeliūnas, tel. (8 41) 59 63 11, el. paštas

   Paslaugos  suteikimo trukmė - 5 d. d.  Paslauga nemokama

   Prašymo forma ir prašymo turinys: 


   Veiksmų sekos schema
   Paslaugos  apibūdinimas                 

   Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas)  rengimą pagal iniciatorių prašymus organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktorius (toliau – Organizatorius).

   Projektų rengimo inicijavimo teisę turi Organizatorius ir šie subjektai (toliau – Iniciatoriai):

   1. valstybinės žemės patikėtiniai;
   2. statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai;
   3. pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai;
   4. privačios žemės savininkai;
   5. asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kuriame negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
   6. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama neatlygintinai naudotis (panaudai);
   7. valstybinės ar savivaldybės žemės nuomininkai ir kiti naudotojai;
   8. sodininkų bendrija ar kitas asmuo, pageidaujantis ir turintis teisę pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą, esantį mėgėjų sodo teritorijoje;
   9. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama valdyti patikėjimo teise;
   10. kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys įstatymo nustatytą teisę įsigyti nuosavybėn ar nuomoti valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka.

    Galimi Projekto tikslai:

   1. Formuoti naujus valstybinės žemės sklypus;
   2. Įsiterpęs valstybinės žemės plotas sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu;
   3. Numatomas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis;
   4. Nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (-us);
   5. Pertvarkyti žemės sklypus:

       5.1. Atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus;

       5.2. Padalinti į du ar daugiau žemės sklypų;

       5.3. Pakeisti gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribą ar ribas (perdalijimas);

       5.4. Sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną;

   1. Siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai;
   2. Siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

    Prašymą organizuoti Projekto rengimą (toliau – Prašymas) Iniciatorius pateikia Organizatoriui:

   1. užpildydamas elektroninę Prašymo formą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) www.zpdris.lt;
   2. raštu užpildydami nurodytą prašymo formą. Prašymas pateikiamas Savivaldybės priimamajame 8 langelyje, elektroniniu paštu , , atsiunčiamas paprastuoju paštu ar per kurjerį.
   Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.zpdris.lt
   Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
   1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“
   2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
   3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
   Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

   Prie prašymo pateikti planuojamos teritorijos schemą, žemės sklypo plano kopiją, statinių išdėstymo plano kopiją (jei žemės sklype yra statinių), žemės sklypo (-ų) nuosavybės dokumento – pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopija, kreditoriaus sutikimą (jei yra hipoteka).

   Paslaugos  teikėjas      

   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistai:

   Rima Mazuraitienė, tel. 8 41 596234,

   Kristina Vaičekauskienė, tel. 8 41 596248,

   Justina Sagatė, tel. 8 41 596 241,

   Paslaugos vadovas    
   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Valdas Markevičius, tel. 8 (41) 59 62 42, el. paštas:

   Paslaugos  suteikimo trukmė:

   Prašymo įkėlimas į sistemą (jei prašymas pateikiamas ne per ŽPDRIS), iniciatoriaus informavimas, kad dokumentai įkelti į sistemą ir visos procedūros toliau bus atliekamos automatizuotai atliekamas per 5 darbo dienas.

   Kai Projekto tikslas įsiterpusios laisvos valstybinės žemės prijungimas su besiribojančiu žemės sklypu, registruotais laiškais informuojami su įsiterpusiu laisvos valstybinės žemės plotu besiribojančių žemės sklypų valdytojai su pasiūlymu tapti Projekto iniciatoriais – laikotarpis, per kurį galima pateikti rašytinį sutikimą tapti ar atsisakyti tapti Projekto iniciatoriumi yra 30 dienų.

   Organizatorius per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo privalo priimti sprendimą dėl Projekto rengimo arba motyvuotai atmesti.

   Reikalavimų išdavimas – 5 darbo dienos.

   Projekto viešinimas – 10 darbo dienų.

   Viešinimo metu gavus su projektu susijusius pasiūlymus Organizatorius išnagrinėjęs atsakymą pasiūlymus pateikusiems asmenims pateikia per 5 darbo dienas.

   Derinimas su institucijomis – 5 darbo dienos.

   Projekto tikrinimas ir tvirtinimas – 15 darbo dienų.

   Prašymo forma ir prašymo turinys:  

   Prašymo forma pateikta Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 1 priede


   Veiksmų sekos schema
   Administracinės paslaugos  apibūdinimas                 

   Prašymas, projektiniai pasiūlymai ir kiti dokumentai teikiami nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi dokumentai juos formuojant pagal nurodytus reikalavimus. docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png formatais įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais.

   Jei per IS „Infostatyba“ pateikiamos skenuotos projektinių pasiūlymų kopijos su juos parengusių asmenų parašais, šias kopijas informacinėje sistemoje elektroniniu parašu pasirašo statytojas.

    Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos paskelbia savivaldybės interneto svetainės skelbimų puslapyje paskelbia (pateikia nuorodą) projektinius pasiūlymus ir pranešimą. Statytojas po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje per 3 darbo dienas privalo įrengti žemės sklype ar bet kuriame viename žemės sklype, kai planuojama statyti objektą per kelis žemės sklypus, ar teritorijoje, kai žemės sklypas nesuformuotas, stendą su šiame punkte išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti planuojamo statyti objekto žemės sklypo ar kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais. Stendas turi būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. m), kad tilptų visa šiame punkte nurodyta informacija, stendo įrengimo ir išmontavimo datos. Informacija stende turi būti pateikta aiškiai ir įskaitomai. Stendo vieta prie statybos objekto parenkama aiškiai matomoje vietoje, kad būtų  užtikrintas projektinių pasiūlymų viešinimas ir visuomenės informavimas. Stendas turi būti pagamintas iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Stendas laikomas ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo įrengimo dienos. Stendo įrengti neprivaloma informuojant visuomenę apie parengtus statinių dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus – informacija pateikiama matomoje vietoje šalia statinio.

   Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtame pranešime, stende ir (ar) registruotuose laiškuose bendruoju atveju nurodoma:

   1. statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas);“;
   2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma;
   3. žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;
   4. projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);
   5. statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
   6. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;
   7. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
   8. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).
   Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu https://planuojustatyti.lt/info-portal/
   Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos  teikimą                      
   1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.
   2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr.I-1240.
   3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 2016-11-07  įsakymas  Nr. D1-738
   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

   Statytojas (statytojo raštu įgaliotas asmuo) (toliau – šiame skyriuje statytojas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikia, kai numato rengti statinio projektą reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt.

   Prašyme nurodoma, ar statytojas kartu su pritarimu projektiniams pasiūlymams pageidauja gauti specialiuosius reikalavimus. Su prašymu teikiami projektiniai pasiūlymai, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija, kiti privalomieji dokumentai, užpildant atitinkamus laukus nurodytose vietose.

   docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png formatais įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais.

   Administracinės paslaugos  teikėjas      

   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus įgalioti valstybės tarnautojai:

   Patarėja (vyr. architektė) Irina Vingrienė tel. (8 41) 59 63 18, el. paštas
   Vyr. specialistas Remigijus Jurėla tel. (8 41) 59 63 16, el. paštas

   Administracinės paslaugos vadovas    
   Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Valdas Markevičius, tel. (8-41) 596 242, el.paštas:

   Administracinės paslaugos  suteikimo trukmė - 3 d. d.  Paslauga nemokama.

   Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus gaunamas per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, papildomo prašymo nereikia.


   Veiksmų schema

   Paslaugos  apibūdinimas                 

   Ši paslauga vykdoma vadovaujantis Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu "Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas” (LAND 4-99), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 28 įsakymo Nr. D1-781 redakcija), kitais teisės aktais. Iniciatorius (fizinis / juridinis asmuo) teikia nustatytos formos paraišką Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo. Paraišką turi pasirašyti visi žemės sklypo bendraturčiai. Paraiškoje būtina nurodyti bendruosius duomenis (planuojamo įrengti gręžinio vieta ir adresas), gręžinio paskirtį, pageidaujamą gręžinio našumą (m3/parą), planuojamą ar esamą nuotekų tvarkymo būdą (būtinai nurodant ar nuotekų tvarkymo būdas yra esamas ar planuojamas). Iniciatoriai paraišką pateikia raštu užpildydami nurodytą paraiškos formą ir pasirašytą pateikia ją atvykdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį arba pateikdami el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą. Iniciatoriai gali elektroniniu parašu pasirašytą paraišką (*docx formatu) pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai el. paštu ir tokiu pat būdu gauti išvadą. Tokiu atveju, paraiškoje būtina nurodyti el. pašto adresą. 

   Paslauga elektroniniu būdu neteikiama

   Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      

   Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas (LAND 4-99)

   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

   Prie prašymo pateikiama žemės sklypo plano kopija su nurodyta numatoma gręžinio įrengimo vieta, žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija, kreditoriaus sutikimas (jei yra hipoteka).

   Paslaugos  teikėjas      

   Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės:

   Henrita Giedraitienė, tel. 8 (41) 59 62 01 el. paštas ;

   Dovilė Motkevičiūtė, tel. 8 (41) 59 65 26, el. paštas

   Paslaugos vadovas    

   Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė tel. 8 41 596320, el. paštas:

   Paslaugos  suteikimo trukmė - 20 dienų. Paslauga nemokama

   Prašymo forma ir prašymo turinys:     

   Paslaugos  teikimo ypatumai             

   Teigiama išvada suteikia teisę rengti gręžinio projektą.

   Gręžinio projekto rengimo ir derinimo  tvarka nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-781 redakcija) patvirtintame Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniame dokumente "Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas" (LAND 4-99).

   Veiksmų sekos schema