Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

I. Archyvo paslaugos

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmenų aptarnavimo skyrius interesantų, turinčių teisę gauti prašomą informaciją, pageidavimu saugomų dokumentų pagrindu išduoda Savivaldybės veiklos dokumentų  kopijas, nuorašus,  išrašus, archyvo pažymas, pažymas apie darbo stažą ir/ar pajamas, sudaro sąlygas susipažinti su saugomais dokumentais.
PASTABA. Ne visos likviduotos įmonės pasirūpino perduoti dokumentus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Asmenų aptarnavimo skyrių ir apie visas likviduotas įmones Asmenų aptarnavimo skyrius duomenų neturi.

Prašymą galima pateikti:
- Savivaldybės priimamajame;
- Asmenų aptarnavimo skyriaus  archyve, adresu Tilžės g. 198, Šiauliai

Elektroninėmis ryšio priemonėmis:
www.epaslaugos.lt; mano.siauliai.lt; per E.pristatymo sistemą;

El. paštu:   arba 

Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: išduota archyvo pažyma, Savivaldybės Tarybos sprendimo, Mero potvarkio, Administracijos direktoriaus įsakymo kopija,  nuorašas, išrašas.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
 4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875.
 5. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.   

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF
Prašymas apie draudžiamąsias pajamas ir (ar) darbo stažą DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1.  Prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Asmenų aptarnavimo skyrius, tel. +370 41 500 510, el. paštas

Asmenų aptarnavimo skyriaus archyvas, +370 41 509 574, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.epaslaugos.ltmano.siauliai.lt;

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.

Raktažodžiai:   archyvinė pažyma, kopija,  nuorašas, išrašas,  darbo stažas, draudžiamosios pajamos.   

        

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, likviduojantiems įmonę ir iš Savivaldybės administracijos norintiems gauti pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai, kurių saugojimo terminas dar nepasibaigęs, yra perduoti toliau saugoti arba, kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra. Paslauga teikiama pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Perduodami juridinių asmenų dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka (susisteminti į bylas, įtraukti į apyrašus, sąrašus). Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu. Prašymas teikiamas raštu tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Asmenų aptarnavimo skyriaus archyvą Tilžės g. 198 Šiauliuose, elektroninėmis priemonėmis el. paštu , ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (prašymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Paslaugos rezultatas: Paslaugos gavėjui arba VĮ Registrų centrui perduota pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba, kad tokių dokumentų nėra.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
 2. Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės
 3. Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas  
 4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas .   

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymas;
 2. jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas;
 3. galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, jei paslauga teikiama ne per el. valdžios vartus.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Asmenų aptarnavimo skyriaus archyvo vyr. archyvarai: 
Dina Rimeikienė, tel. +370 41 509 572, el. paštas
Kristina Sinkevičienė, tel. +370 41 509 571, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.epaslaugos.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

Raktažodžiai: Įmonės likvidavimas, bankrotas, išregistravimas.