Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

VIII. Kapinių priežiūra

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančiose  ir veikiančių kapinių statusą turinčiose kapinėse.

Prašymai dėl leidimo laidoti teikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Ginkūnų civilinių kapinių administraciją, adresas Tilžės g. 322, Šiauliai, siunčiami paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Elektroniniu būdu pateikti prašymai ar skundai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, arba specialia USB laikmena ir/ar pan.).

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Ginkūnų civilinių kapinių administraciją, paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).  

 Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas leidimas laidoti arba suteikiamas motyvuotas atsakymas netenkinti pateikto prašymo.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 “Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų Laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo”;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T-381 “Dėl Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo”     

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Rašytinį prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Medicininį mirties liudijimą ir kremacijos dokumentus (kai mirusiojo žmogaus palaikai yra kremuoti) ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (-ius) iki 22 nėštumo savaitės;
 4. testamento arba notaro ar kito įstatymu įgalioto asmens patvirtintą rašytinį valios pareiškimą, jei paskirtas laidojantis asmuo;
 5. dokumentus, įrodančius giminystės ryšį su laidojamu asmeniu ir kitų šeimos narių, turinčių tokią pačią teisę į kapavietę, rašytinius sutikimus, kai prašymo dėl leidimo laidoti išdavimo negali pateikti kapavietę prižiūrintis asmuo (miręs, dėl ligos, išvykęs, nežinoma jo gyvenamoji vieta, nenurodytas laidojimų ir kapaviečių registracijos žurnale);
 6. Įgaliojimą arba sudarytą paslaugų sutartį su juridiniu asmeniu šiam veiksmui atlikti, jeigu laidojimą organizuoja Laidojimo paslaugas teikiantis subjektas;
 7. leidimą ekshumuoti žmogaus palaikus, artimųjų giminaičių rašytinius sutikimus perlaidoti palaikus (jei prašoma leidimo perlaidoti žmogaus palaikus, pervežtus iš kitų vietovių).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Kapinių administratorius UAB “Ecoservice projektai” Projekto vadovė Vaida Buračienė, tel. 8 656 56 437, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena. Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią dieną atlikti paslaugos, paslauga suteikiama nedelsiant, atsiradus techninėms sąlygoms.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena. Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią dieną atlikti paslaugos, paslauga suteikiama nedelsiant, atsiradus techninėms sąlygoms.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.                

Informacija ruošiama...

Informacija ruošiama...

Informacija ruošiama...