Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

VIII. Kapinių priežiūra

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančiose  ir veikiančių kapinių statusą turinčiose kapinėse.

Prašymai dėl leidimo laidoti teikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Ginkūnų civilinių kapinių administraciją, adresas Tilžės g. 322, Šiauliai, siunčiami paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Elektroniniu būdu pateikti prašymai ar skundai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, arba specialia USB laikmena ir/ar pan.).

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Ginkūnų civilinių kapinių administraciją, paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).  

 Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas leidimas laidoti arba suteikiamas motyvuotas atsakymas netenkinti pateikto prašymo.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 “Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų Laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo”;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T-381 “Dėl Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo”     

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Rašytinį prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Medicininį mirties liudijimą ir kremacijos dokumentus (kai mirusiojo žmogaus palaikai yra kremuoti) ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (-ius) iki 22 nėštumo savaitės;
 4. testamento arba notaro ar kito įstatymu įgalioto asmens patvirtintą rašytinį valios pareiškimą, jei paskirtas laidojantis asmuo;
 5. dokumentus, įrodančius giminystės ryšį su laidojamu asmeniu ir kitų šeimos narių, turinčių tokią pačią teisę į kapavietę, rašytinius sutikimus, kai prašymo dėl leidimo laidoti išdavimo negali pateikti kapavietę prižiūrintis asmuo (miręs, dėl ligos, išvykęs, nežinoma jo gyvenamoji vieta, nenurodytas laidojimų ir kapaviečių registracijos žurnale);
 6. Įgaliojimą arba sudarytą paslaugų sutartį su juridiniu asmeniu šiam veiksmui atlikti, jeigu laidojimą organizuoja Laidojimo paslaugas teikiantis subjektas;
 7. leidimą ekshumuoti žmogaus palaikus, artimųjų giminaičių rašytinius sutikimus perlaidoti palaikus (jei prašoma leidimo perlaidoti žmogaus palaikus, pervežtus iš kitų vietovių).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Kapinių administratorius UAB “Ecoservice projektai” Projekto vadovas Marius Zdanavičius, tel. +370 656 56 437, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena. Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią dieną atlikti paslaugos, paslauga suteikiama nedelsiant, atsiradus techninėms sąlygoms.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena. Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią dieną atlikti paslaugos, paslauga suteikiama nedelsiant, atsiradus techninėms sąlygoms.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.                

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems bet kokios informacijos apie jų šeimos kape palaidotus asmenis. Prašymai dėl informacijos apie kapavietes ar kolumbariumo nišas teikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Ginkūnų civilinių kapinių administraciją, adresas Tilžės g. 322, Šiauliai.

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Ginkūnų civilinių kapinių administraciją, paštu arba asmens  pateiktu el. paštu pdf formate,  ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Pateikta pažyma ar raštas su pageidautina informacija

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. lapkričio įstatymas19 d. nutarimas Nr. 1207 “Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų Laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo”;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 7 d. sprendimas Nr. T-223 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-381 “Dėl Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.    

Inicijavimo forma: Prašymai pateikiami laisva forma (forma nepatvirtinta jokiais teisės aktais).

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Rašytinį prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Medicininį mirties liudijimą ir kremacijos dokumentus (kai mirusiojo žmogaus palaikai yra kremuoti) ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (-ius) iki 22 nėštumo savaitės;
 4. testamento arba notaro ar kito įstatymu įgalioto asmens patvirtintą rašytinį valios pareiškimą, jei paskirtas laidojantis asmuo;
 5. pagal poreikį kitus dokumentus, įrodančius giminystės ryšį su kapo prižiūrėtoju arba kape palaidotų asmenų palaikais ir/ar kitų šeimos narių, turinčių tokią pačią teisę į kapavietę, rašytinius sutikimus jei prašymo negali pateikti kapavietę prižiūrintis asmuo (miręs, dėl ligos, išvykęs, nežinoma jo gyvenamoji vieta, nenurodytas laidojimų ir kapaviečių registracijos žurnale) ir kt.;
 6. leidimą ekshumuoti žmogaus palaikus, artimųjų giminaičių rašytinius sutikimus perlaidoti palaikus (jei prašoma leidimo perlaidoti žmogaus palaikus, pervežtus iš kitų vietovių).

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

UAB “Ecoservice projektai” kapinių administratorius-projekto vadovas Marius Zdanavičius, tel. +370 656 56 437, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.     

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.    

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmenys, norintys identifikuoti kapinėse artimųjų giminaičių, sutuoktinio (-ės) kapą ir tapatybę jame palaidotų asmenų, kurių palaidojimo vietą žyminčių kapo paminklų, užrašų ant paminklų ar duomenų apie kapavietę (kapą) Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale neišliko, turi:

 1. Pateikti rašytinį prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui;
 2. Prašyme nurodyti giminystės ryšius ir jiems žinomas aplinkybes, dėl kurių neišliko duomenų apie kapavietę (kapą);
 3. Pateikti visus turimus duomenis apie kapavietę (kapą) ir joje (jame) palaidotus asmenis. Prie prašymo pridedami turimi dokumentai (išrašai iš bažnytinių registravimo knygų, mirties faktą liudijantys dokumentai, nuotraukos ir kita), patvirtinantys pateiktus duomenis. Sprendimą dėl kapavietės (kapo) identifikavimo priima Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija pagal pateiktą medžiagą ir apžiūrėjusi kapavietę (kapą). Šiuo atveju palaidoto asmens tapatybei nustatyti ekshumacija ir biologiniai-medicininiai tyrimai neatliekami. Kai identifikuojama kapavietė (kapas) yra konfesinėse kapinėse, sprendimas priimamas gavus religinės bendruomenės ar bendrijos sutikimą. Sprendimas dėl kapavietės (kapo) identifikavimo į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse derinamas su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniu skyriumi.

Prašymas identifikuoti kapavietę (kapą) ir prie jo pridedami dokumentai teikiami atvykus tiesiogiai į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Priimamąjį (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai, 8 - as langelis), siunčiant registruotu paštu (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) arba siunčiant el. paštu: [email protected] ).

Apie Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos priimtą sprendimą Šiaulių miesto savivaldybės administracija raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį (prašyme nurodytu būdu) ir kapinių prižiūrėtoją, kuris identifikuotos kapavietės (kapo) duomenis įrašo Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale, jeigu priimant sprendimą buvo identifikuota kapavietė (kapas). Apie priimtą sprendimą identifikuoti kapavietę (kapą) konfesinėse kapinėse Šiaulių miesto savivaldybės administracija papildomai raštu informuoja atitinkamą religinę bendruomenę ar bendriją; jeigu kapavietė (kapas) yra į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse, – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinį skyrių.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Priimtas sprendimas dėl konkrečios kapavietės (kapo) identifikavimo.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 “Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“;
 2. Žmonių palaikų laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-381.          

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas identifikuoti kapavietę (kapą). Prašyme nurodyti giminystės ryšius ir jiems žinomas aplinkybes, dėl kurių neišliko duomenų apie kapavietę (kapą);
 2. Duomenis apie kapavietę (kapą) ir joje (jame) palaidotus asmenis. Prie prašymo pridedami turimi dokumentai (išrašai iš bažnytinių registravimo knygų, mirties faktą liudijantys dokumentai, nuotraukos ir kita), patvirtinantys pateiktus duomenis apie kapavietę (kapą).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Antanavičius,  tel. +370 41 596 246, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 25 darbo dienos.      

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.