Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

VII. Jaunimo ir nevyriausybinės organizacijos

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama juridiniams asmenims (jaunimo ir su jaunimu dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms, atviriesiems jaunimo centrams ir atvirosioms jaunimo erdvėms, gimnazijų savivaldoms) ir fiziniams asmenims (neformalioms jaunimo grupėms, pateikusioms bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios jaunimo organizacijos), registruotiems ir veiklą vykdantiems Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, siekiantiems pasirašyti sutartį dėl savivaldybės skiriamo finansavimo projektinėms veikloms įgyvendinti.

Juridinis (ar) fizinis asmuo projekto paraiškos formą gali pateikti:
- elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);
- tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją, atsižvelgiant į konkurso skelbime nurodytą paraiškos teikimo datą ir laiką:
- atsiųsti paraišką ir visus jos priedus (skenuotos ar JPG formatu) vienu elektroniniu laišku el. paštu

Teikiant paraišką el. paštu privaloma laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t. y. „Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą“.

Su paslaugos gavėju, kurios konkursui pateikta paraiška Jaunimo iniciatyvų projektų vertinimo komisijos sprendimu laimi pilną ar dalinį finansavimą, pasirašoma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis jaunimo iniciatyvų projektui įgyvendinti. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais Juridiniai asmenys (jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos, atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės, gimnazijų savivaldos), registruoti ir veiklą vykdantys Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje
 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais. Fiziniai asmenys (neformalios jaunimo grupės, pateikusios bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios jaunimo organizacijos) 

Paslaugos rezultatas: Skirtas dalinis finansavimas projektui įgyvendinti.

Teisės aktai:          

1. Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas;
3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso prioritetų, nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“

Inicijavimo forma:

Paraiškos forma  DOC  PDF  
Deklaracija   DOC  PDF 

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Kartu su paraiška pateikiama:
1. VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
2. organizacijos įstatų kopija (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus);
3. jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;
4. vadovo ar įgalioto asmens, turinčio teisę veikti paraiškos teikėjo vardu, pasirašyta deklaracija;
5. pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;
6. grupės privalo pateikti galiojančią bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios organizacijos;
7. savivaldos privalo pateikti galiojančią bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš gimnazijos administracijos, kuri prisiims visą atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir atsiskaitymą;
8. galiojančių bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
9. laisvos formos pažyma apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių, jei į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai;
10. laisvos formos pasirašytas pasižadėjimas, atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais.

Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvų projektui įgyvendinti sutartis:
1. Priemonės biudžeto lėšų naudojimo paaiškinimas.
2. Priemonės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita.
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.
4. Projekto įgyvendinimo ataskaita.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Dalia Vietienė, tel. (8 41) 59 63 03, el.paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.   

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.   

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai:  Jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos, jaunimo iniciatyvų projektų paraiškos, jaunimo iniciatyvų projektų finansavimas.

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama juridiniams asmenims (nevyriausybinėms organizacijoms), siekiantiems pasirašyti sutartį dėl  savivaldybės skiriamo finansavimo projektinėms veikloms įgyvendinti. Juridinis asmuo (nevyriausybinė organizacija) projekto paraiškos formą gali pateikti:

- tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją, atsižvelgiant į konkurso skelbime nurodytą paraiškos teikimo datą ir laiką:
- atsiųsti paraišką ir visus jos priedus el. paštu: ,

Teikiant paraišką el. paštu privaloma laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t. y. "Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą".

Su nevyriausybine organizacija, kurios konkursui pateikta paraiška vertinimo komisijos sprendimu laimi pilną ar dalinį finansavimą, pasirašoma finansavimo projektui įgyvendinti sutartis. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Skirtas dalinis finansavimas projektui įgyvendinti.

Teisės aktai:          

 1. Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“
 4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“

Inicijavimo forma:

Paraiškos forma  DOC  PDF 

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Kartu su paraiška pateikiama:

 1. Projekto anotacija, skirta viešinti gautą konkursui projektą, kurioje trumpai (nuo 600 iki 1000 spaudos ženklų su tarpais) atskleidžiamas projekto tikslas, problema, pristatomos tikslo pasiekimui būtinos įgyvendinti veiklos ir laukiami projekto rezultatai (7 priedas);
 2. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus (nuostatus), arba jei šio dokumento nėra VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenų bazėje;
 3. visų bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 4. galiojančios sutarties kopija, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;
 5. jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti paraiškos teikėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija;
 6. jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, indėlį pagrindžiančio dokumento kopija pagal Nuostatų 13 punktą;
 7. jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį pateikiama preliminari sutartis, ketinimų protokolo, rašto ar laiško kopija;
 8. kiti dokumentai, kuriuos, paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti, jei jie išimtinai susiję su projektu, ar paaiškina kitus reikalaujamus dokumentus.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė)
Jurgita Vorevičienė, tel. (8 41) 59 63 08, el.paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis. 

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Nevyriausybinės organizacijos, NVO projektų paraiškos, NVO projektų finansavimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama ne pelno siekiantiems juridiniams asmenims,  veiklą vykdantiems Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, siekiantiems pasirašyti sutartį dėl savivaldybės skiriamo finansavimo projektinėms veikloms įgyvendinti.
Juridinis asmuo projekto paraiškos formą gali pateikti:
- elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu) per paslaugos užsakymo tinklalapį mano.siauliai.lt;
- tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administraciją, atsižvelgiant į konkurso skelbime nurodytą paraiškos teikimo datą ir laiką: Savivaldybės priimamasis Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8-17 val. trečiadieniais 8-18 val. penktadieniais 8-15.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.
- atsiųsti paraišką ir visus jos priedus (skenuotos ar JPG formatu) vienu elektroniniu laišku el. paštu
Teikiant paraišką el. paštu privaloma laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t. y. „Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą“.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 sprendimas Nr. T-202 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 14 d. potvarkis Nr. M-24 „Dėl aplinkosauginio švietimo projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“.       

Paslaugos rezultatas: Su paslaugos gavėju, kurio konkursui pateikta paraiška Aplinkosauginio švietimo projektų vertinimo komisijos siūlymu ir Šiaulių miesto savivaldybės mero sprendimu laimi pilną ar dalinį finansavimą, pasirašoma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis aplinkosauginio švietimo projektui įgyvendinti. 

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC   
Paraiškos  priedas  DOC

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška;
 2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija;
 3. bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 4. jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti paraiškos teikėjo vardu, originalas;
 5. paraiškos teikėjo vadovo ar įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 16 punkte;
 6. jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, privaloma pateikti indėlį pagrindžiančio dokumento kopiją pagal Nuostatų 12 punktą;
 7. jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį privaloma pateikti preliminarią sutartį, ketinimų protokolo ar rašto, laiško kopiją;
 8. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija, jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pakeitus įstatus;
 9. Projekto anotacija, skirta viešinti gautą konkursui projektą, kurioje trumpai (nuo 600 iki 1000 spaudos ženklų su tarpais) atskleidžiamas projekto tikslas, uždaviniai, problema, pristatomos tikslo pasiekimui būtinos įgyvendinti veiklos ir laukiami projekto rezultatai (6 priedas);
 10. kiti dokumentai, kuriuos, paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti, jei jie išimtinai susiję su projektu, ar paaiškina kitus reikalaujamus dokumentus.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vedėja Toma Vilutienė, tel. 8 41 50 05 28, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Aplinkosauginio švietimo projektų finansavimo konkursas; paraiška