Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XXVII. Žemės ūkis, želdiniai

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos priėmimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Pareiškėjai, pageidaujantys gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius ar kt. paramą, gali kreiptis į Savivaldybės administracijos atsakingą specialistą, kuris:

1. patikrina pareiškėjo pateiktus dokumentus;
2. suveda pateiktus duomenis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Paraiškų priėmimo informacinę sistemą:

 • elektroniniu būdu įbraižo deklaruojamus žemės ūkio naudmenų, kitus plotus;
 • suveda informaciją apie susietąją paramą už gyvulius, valdą ir joje naudojamas trąšas, priemonių įsipareigojimų nutraukimą, tęsimą arba naujų priemonių įsipareigojimų priėmimą (jei dalyvauja programoje);

3. pateikia pareiškėjui patikrinti užpildytos paraiškos duomenis, jei yra – ištaiso klaidas;
4. atspausdina tinkamai užpildytą paraišką pareiškėjui pasirašyti;
5. užpildo Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų ir prašymų pakeisti paraiškų duomenis priėmimo žurnalus. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 3D-171 "Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo"         

Inicijavimo forma:

Paraiška (pildoma sistemoje)

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. asmens dokumentą;
 2. vietovėje išmatuotų laukų plotų schemas / brėžinius su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės (-ių) atstumais iki stabilių objektų, lauko plotais bei naudmenų pavadinimais;
 3. deklaruojamų plotų žemės sklypų planus ir žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus, kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos. Deklaruojantieji valstybinėje žemėje privalo pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teises patvirtinančius dokumentus. Jei deklaruoti plotai valdomi kelių bendraturčių ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kad būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis;
 4. įgaliojimą – kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Rita Šilingienė, tel. 8 41  59 63 17, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena.    

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.