Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Socialinis būstas, kreditai

Paslaugos  apibūdinimas                 

Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti išduodamos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 ir 12 straipsnius.
Prašymas suteikti paramą būstui įsigyti teikiamas vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašu.
Pažyma įteikiama asmeniui atvykus į įstaigą ar išsiunčiama registruotu paštu.
Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, jei:

 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą Šiaulių mieste arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Šiaulių mieste:                                       
 2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už praėjusius kalendorinius metus deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių:                                                                                   

      2.1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP*) dydžių ir turtas** – 129 VRP dydžių;
      2.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;
      2.3. keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;
      2.4. šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

     3. įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

     3.1. pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;
     3.2. turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kv. m, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti.
      3.3. neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams. Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:
- 53 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - asmeniui be šeimos;
- 87 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - dviejų ir daugiau asmenų šeimai;
- 35 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

* VRP (valstybės remiamos pajamos);
** deklaruojamo nekilnojamo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose ir kitose vietovėse.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas;
 3. Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195;
 4. Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325 
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Kredito gavėjas pateikia:

 1. Rašytinį nustatytos formos prašymą suteikti paramą būstui įsigyti.
 2. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildytą gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, kurioje nurodytas gyventojo (šeimos atveju – visų šeimos narių) turimas turtas ir gautos grynosios pajamos už praėjusius kalendorinius metus. Deklaracija teikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai (Šiauliuose – Vilniaus g. 265) teisės aktų nustatyta tvarka. Deklaracijoms pildyti reikia turėti visas pažymas apie gautas pajamas (iš darbdavio, apie socialines išmokas, apie alimentus ir kitas pajamas). Pažymos pridedamos prie prašymo.
 3. Asmens dokumentus ir jų kopijas (pasai ar asmens tapatybės kortelės, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai).
 4. Valstybės įmonės Registrų centro (Paukščių takas 2, Šiauliai) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą. Turimiems nekilnojamiesiems daiktams turi būti įvertinta vidutinė rinkos kaina.
 5. Jei asmuo ir šeima turi / turėjo nekilnojamųjų daiktų, būtina pateikti pirkimo-pardavimo, dovanojimo, žemės nuomos ar kitas sutartis (jų kopijas).
 6. Jei reikia, pateikiami neįgalumą patvirtinantys dokumentai.
 7. Jei reikia, pateikiami našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų statusą patvirtinantys dokumentai (teismo dėl globos ar rūpybos skyrimo sprendimo
Paslaugos  teikėjas      

Turto valdymo  skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Jagutienė, tel. (8 41) 596 288,

Paslaugos vadovas    

Turto valdymo skyriaus vedėja Ija Jencienė, (8 41) 569 290

Paslaugos  suteikimo trukmė - 30 dienų. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Prašyme nurodoma: vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, gyvenamosios vietos adresas, duomenys ryšiui palaikyti (elektroninio pašto adresas, telefono numeris); šeimos narių skaičius, šeimos narių vardai, pavardės, asmens kodai, giminystės ryšys; teisė į kreditą ir (ar) subsidiją; kredito paskirtis; kokie dokumentai teikiami kartu su prašymu; deklaruoto turto ir pajamų dydžiai.


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Ši paslauga teikiama asmenims ir šeimoms,  turintiems teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnį. Teisę būti įrašytais į sąrašą turi asmenys ir šeimos, atitinkantys reikalavimus:                                                           

1) Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Šiaulių mieste;                                                                                        
2) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už praėjusius kalendorinius metus deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių:                                                                                    
asmens be šeimos: grynosios metinės pajamos – 40 VRP* dydžių, turtas** – 56 VRP* dydžių;
dviejų ar trijų asmenų šeimos: grynosios metinės pajamos – 80 VRP* dydžių, turtas** – 112 VRP* dydžių;
keturių ar daugiau asmenų šeimos: grynosios metinės pajamos vienam asmeniui  – 23 VRP* dydžiai ir turtas vienam asmeniui **– 56 VRP* dydžiai.
3) jeigu neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m arba yra mažesnis kaip 14 kv. m, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.                                                               

Teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m arba mažesnis kaip 14 kv. m, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.
Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos. Asmenys ir šeimos įrašomi į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje datą ir laiką. Sąraše asmenys ir šeimos skirstomi į grupes: 

 1. Jaunų šeimų.
 2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
 3. Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Šią grupę sudaro iki 36 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos, taip pat likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, jų atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, tačiau socialinio būsto nuoma jiems siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą, jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomą.
 4. Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų.
 5. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.
 6. Bendroji. Šią grupę sudaro visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas grupes.

* VPR (valstybės remiamos pajamos), 1 VRP = 122 eurai; ** deklaruojamo nekilnojamo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose.
Prašymas suteikti paramą būstui išsinuomoti teikiamas vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašu.
Užregistravus prašymą įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, asmeniui įteikiamas informacinis lapelis. 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas;
 3. Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

Asmenys ir šeimos pateikia:

 1. Rašytinį nustatytos formos prašymą.
 2. Rašytinį prašymą kokius butus siūlyti (nurodomas kambarių skaičius, komunaliniai patarnavimai ir kt.).
 3. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildytą gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, kurioje nurodytas gyventojo (šeimos atveju – visų šeimos narių) turimas turtas ir gautos grynosios pajamos už praėjusius kalendorinius metus. Deklaracija teikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai (Šiauliuose – Vilniaus g. 265) teisės aktų nustatyta tvarka. Deklaracijoms pildyti reikia turėti visas pažymas apie gautas pajamas per praėjusius kalendorinius metus.
 4. Asmens dokumentus ir jų kopijas (pasai ar asmens tapatybės kortelės, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai).
 5. Valstybės įmonės Registrų centro (Paukščių takas 2, Šiauliai) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą. Turimiems nekilnojamiesiems daiktams turi būti įvertinta vidutinė rinkos kaina.
 6. Jei asmuo ir šeima turi / turėjo nekilnojamųjų daiktų, būtina pateikti pirkimo-pardavimo, dovanojimo, žemės nuomos ar kitas sutartis (jų kopijas).
 7. Jei reikia, pateikiami neįgalumą patvirtinantys dokumentai.
 8. Jei reikia, pateikiami našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų statusą patvirtinantys dokumentai (teismo dėl globos ar rūpybos skyrimo sprendimo kopija ir savivaldybės institucijos sprendimo, potvarkio kopija, asmens gimimo, tėvų mirties liudijimų kopijos, globos įstaigų pažymos).
 9. Kitus dokumentus, pažymas, reikalingas teisei į paramą būstui išsinuomoti nustatyti.
  Paslaugos  teikėjas      
  Turto valdymo  skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Jagutienė, tel. (8 41) 596 288, 
  Paslaugos vadovas    
  Turto valdymo skyriaus vedėja Ija Jencienė, (8 41) 569 290,  

  Paslaugos  suteikimo trukmė - 30 dienų. Paslauga nemokama

  Prašymo forma ir prašymo turinys:     

  Prašymo forma.

  Prašyme nurodoma: vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, gyvenamosios vietos adresas, duomenys ryšiui palaikyti (elektroninio pašto adresas, telefono numeris); šeimos narių skaičius, šeimos narių vardai, pavardės, asmens kodai, giminystės ryšys; nurodoma sąrašo grupė, dokumentai, teikiami kartu su prašymu; deklaruoto turto ir pajamų dydžiai


  Veiksmų sekos schema