Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XXV. Viešoji tvarka, gyvūnų laikymas

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
Paslaugos  apibūdinimas                 

Asmens prašymas dėl leidimo išdavimo pateikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrių arba elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę civilinio kodekso nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.

Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti duodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems asmens tapatybę liudijantį dokumentą, ar elektroninėmis priemonėmis, jei prašymas buvo teiktas elektroninėmis priemonėmis per https://www.epaslaugos.lt

Duomenys apie išduotus leidimus įrašomi į leidimo išdavimo registracijos žurnalą, kuriame pasirašo leidimą gavęs  atsakingas asmuo ar jo įgaliotas atstovas, turintis teisę civilinio kodekso nustatyta tvarka, jei prašymas buvo teiktas elektroninėmis priemonėmis, asmeniui pasirašyti nereikia.

Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas 1997 m. lapkričio 6 d. Nr. VIII-500;
 2. Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių šunų ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašas, patvirtintas valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290;
 3. Kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. B1-5;
 4. Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336;
 5. Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A-415. 
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, norėdami gauti leidimą, Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriui turi pateikti rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Pažymas, kad už gyvūną atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys suaugę asmenys:
 • nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba, kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas;
 • nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;
 1. Gyvenamosios patalpos nuosavybės, gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus.

Juridiniam asmenims leidimai išduodami pateikus juridinio asmens valdymo organo įsakymą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį ir atsakingo asmens dokumentus, nurodytus aukščiau.

Paslaugos  teikėjas      

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyr. specialistas, tel. (841) 596 309 

Paslaugos vadovas    
Civilinės saugos  ir teisėtvarkos skyriaus  vedėjas Linas Gadliauskas, tel. 8 (41) 59 62 06, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 20 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo Civilinės saugos, ir teisėtvarkos skyriuje dienos. Šis terminas gali būti ilgesnis tik tuo atveju, kai būtina gauti papildomų duomenų leidimui parengti.
Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Prašymo forma 


Veiksmų sekos schema