Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

V. Gatvės, keliai, viešo naudojimo teritorijos

Paslaugos  apibūdinimas                 

Leidimai išduodami rangovams, statytojams, turintiems kvalifikaciją, kurios reikia numatytiems darbams atlikti. Rangovas, statytojas ar jo įgaliotas atstovas dėl leidimo žemės darbams vykdyti išdavimo pateikia Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriui nustatytos formos paraišką. Paraiškos nagrinėjamos kartą per savaitę – kiekvieną ketvirtadienį komisijos posėdyje, jeigu jos buvo pateiktos (gautos) ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki šio posėdžio. Vėliau gautos – nagrinėjamos kitame komisijos posėdyje. Komisijos posėdyje kviečiamas dalyvauti paraišką pateikęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas. Su parengta (pateikta) dokumentacija (objekto projektu, darbų vykdymo schema ir kt.) Komisijos narius supažindina rangovas ar atsakingas darbų vadovas (pareiškėjas). Komisijos nariai savo pastabas, komentarus dėl žemės kasimo darbų atlikimo (ar leidimo išdavimo) raštu nurodo (įrašo) Leidimo  žemės darbams vykdyti formoje (nurodytuose punktuose).  Leidimai, pasirašyti komisijos pirmininko ar komisijos pirmininko pavaduotojo ir patvirtinti komisijos spaudu, išduodami  paraišką pateikusiam asmeniui, kai šis sumoka nustatyto dydžio rinkliavą. Rinkliavos dydis paskaičiuojamas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. T-424 (2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-347 redakcija). Paraiška kartu su reikalingais dokumentais pateikiama asmenų aptarnavimo padaliniui atvykus tiesiogiai į įstaigą, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu. Atsakymas per 3 darbo dienas pateikiamas telefonu arba išsiunčiamas paštu.

Paslauga elektroniniu būdu teikiama: www.epaslaugos.lt

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. A-13 “Dėl paraiškos išduoti leidimą vykdyti žemės darbus, atitverti dalį viešojo naudojimo teritorijos bei leidimo žemės kasimo darbams ar viešojo naudojimo teritorijos atitvėrimui formų patvirtinimo”. (2018 m. spalio 31 d. Nr. A-1822 redakcija)
 3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 8 d. sprendimas Nr. T-424 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“. 

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Kartu su  paraiška rangovas (statytojas) privalo pateikti:

 1. Statybą leidžiantį dokumentą arba besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų raštiškus sutikimus, kai tai yra privaloma pagal STR 1.07.001:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“;
 2. Suderintą su suinteresuotomis institucijomis žemės darbų vykdymo planą-schemą arba žemės darbų keliuose schemą – kai nereikalingas statinio projektas. Schemoje turi būti pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai, nurodytos žemės kasimo vietos (zonos), jų aptvėrimas, apylankų ir kelio ženklų išdėstymas, kai numatoma kasti eismui skirtose vietose;
 3. Nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą objekto statybos (rekonstrukcijos, remonto) projektą;
 4. Rangovo kvalifikacijos atestatą, patvirtintą įmonės spaudu;
 5. Perkasamų arba užimamų dangų (sklypų) savininkų, valdytojų (gyvenamųjų namų bendrijų, privačių valdų, įmonių, įstaigų ir pan.) suderinimą (sutikimą) vykdyti darbus;
 6. Sutartį dėl gatvių (teritorijų, kurios darbų vykdymo laikotarpiu bus naudojamos), valymo darbų atlikimo, kai planuojamas grunto išvežimas iš statybos objekto;
 7. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimą (nustatytas sąlygas), jei statinio, inžinerinių tinklų ir kt. apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų;
 8. Grunto išvežimo ir (ar) sandėliavimo vietos parinkimo suderinimą (raštiškas Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už žemės kasimo darbų kontrolę pritarimas, sutikimas, arba suderinimo įrašas paraiškoje, jei gruntas bus sandėliuojamas valstybinėje žemėje, arba raštiškas žemės savininko sutikimas, sutartis dėl žemės sklypo panaudos ar pan.);
 9. Jei paraišką pateikusi įmonė neturi kvalifikacijos dangų atstatymo darbams, sutartį su įmone, turinčia kvalifikaciją dangų atstatymo darbams ir tos įmonės kvalifikacijos atestatą, patvirtintą įmonės spaudu.
  Paslaugos  teikėjas      

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Edmundas Šegžda, tel. (8 41) 59 63 21, el. p.

  Paslaugos vadovas    

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. (8 41) 59 63 20, el. p.

  Paslaugos  suteikimo trukmė

  Paslaugos  suteikimo trukmė -  2 d.d. nuo visų dokumentų pateikimo datos.  

  Paslaugos   suteikimo kaina

  Bankas  AB “Swedbank” 
  Gavėjas  Šiaulių miesto savivaldybės administracija
  Sąskaita LT 89 7300 0100 0240 8128
  Įmokos kodas Vietinė rinkliava už kasinėjimo darbus. Įmokos kodo nėra.

  Už leidimą atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, fiziniai ir juridiniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, už parą moka tokią rinkliavą:

  • gatvių važiuojamosios dalies perkasimas – 17€;
  • visiškas gatvės uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 17€;
  • šaligatvio perkasimas – 12€;
  • žaliųjų plotų perkasimas – 9€;
  • daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas* – 12€;
  • gatvių važiuojamosios dalies dalinis atitvėrimas arba eismo apribojimas – 12€;
  • šaligatvio atitvėrimas arba pėsčiųjų eismo apribojimas šaligatviais – 6€;
  • visiškai uždarius šaligatvį, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 9€;

  Užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną papildomą parą nustatoma 23 € rinkliava.
  Rinkliava didinama du kartus, kai darbai atliekami magistralinėse Vilniaus, Tilžės, J. Basanavičiaus, J. Žemaitės, Architektų, Aukštabalio, Gegužių, Dariaus ir Girėno, Pramonės, Serbentų, Radviliškio, Vytauto, P. Cvirkos, Draugystės pr., Ežero, Dubijos, Vaidoto, Birutės, Panevėžio, Sodo, V. Bielskio, Aušros al., Statybininkų, Gardino, Gytarių, Trakų gatvėse.
  Rinkliava didinama 10 kartų, kai atliekami darbai gatvėse, kurios mažiau nei prieš 5 metus buvo padengtos nauja asfaltbetonio danga, kapitaliai suremontuotos arba rekonstruotos.
  Rinkliava mažinama du kartus, kai gatvių ar šaligatvių danga įrengta iš žvyro ar skaldos.
  Rinkliava netaikoma, jei daugiabučio gyvenamo namo žemės sklypas valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise ir yra įregistruotas valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

  Prašymo forma ir prašymo turinys:      Paraiška 


  Veiksmų sekos schema
  Paslaugos  apibūdinimas                 

  Individualių gyvenamųjų namų kvartalo gatvės gyventojų, pageidaujančių, kad jų ir savivaldybės biudžeto lėšomis būtų atlikti žvyruotos gatvės įrengimo darbai, įgaliotas asmuo (toliau – gyventojų įgaliotas asmuo) iki einamųjų metų kovo 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriui pateikia nustatytos formos prašymą ,,Dėl Šiaulių miesto žvyruotos gatvės įrengimo darbų“
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyrius parengia numatomu įrengti žvyruotų gatvių sąrašą ir teikia Miesto ūkio ir plėtros komitetui suderinti. Su komitetu suderintas sąrašas teikiamas tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.
  Darbai organizuojami jei Savivaldybės taryba priima sprendimą dėl šių darbų kaip atskiro objekto finansavimo. Projektavimo ir gatvės įrengimo darbų rangovas (-ai) parenkamas (-i) vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo tvarka.
  Gatvės projektavimo ir įrengimo darbai pradedami vykdyti tik gavus gyventojų indėlį. Savivaldybė moka už projektavimo darbus ir 50 procentų gatvės įrengimo darbų vertės iš Savivaldybės biudžeto. 
  Gyventojai apmoka 50 procentų gatvės įrengimo darbų vertės. Sudaroma trišalė gatvės projektavimo ir žvyruotos gatvės įrengimo darbų rangos sutartis (toliau – Trišalė sutartis), kurios šalys – Savivaldybės administracija, gyventojų įgaliotas asmuo ir darbų rangovas.
  Konkrečios gatvės įrengimo darbų vykdymo tvarka nustatoma Trišalėje sutartyje. Dalį žvyruotos gatvės įrengimo darbų vertės sumokėję gyventojai neįgyja teisės į jos nuosavybę. Gatvė (statinys) nuosavybės teise priklauso Savivaldybei.

  Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
  Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
  1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 6 str. 32 p., 18 str. 1 d.
  2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymo  5 str. 6 dalis.
  3. Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašas
  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

  Nustatytos formos prašymas.

  Paslaugos  teikėjas      

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus patarėja  Daiva Mačernė, tel. (8 41) 596 264, el. paštas

  Paslaugos vadovas    

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. (8 41) 596 320, el. paštas 

  Paslaugos  suteikimo trukmė

  Per 20 darbo dienų  paslaugos teikėjas susisiekia su prašymą pateikusiu gyventojų įgaliotu asmeniu raštu ar (ir) el. paštu, telefonu. Paslaugos atlikimo trukmė priklauso nuo prašymo pateikimo laiko,  nuo Savivaldybės tarybos sprendimo patvirtinimo, nuo projektavimo užduoties parengimo, nuo rangovo parinkimo viešųjų pirkimų įstatymo tvarka, nuo gyventojų rangos darbų vertės apmokamos dalies pavedimo atlikimo, rangos darbų atlikimo trukmės ir kt.

  Paslauga nemokama

  Prašymo forma ir prašymo turinys:     


  Veiksmų sekos schema
  Paslaugos  apibūdinimas                 

  Fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, norintys prie daugiabučių gyvenamųjų namų remontuoti, rekonstruoti ir (ar) statyti susisiekimo komunikacijas, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, turi pateikti paraišką 2015 m. lapkričio 26 d. Šiaulių miesto tarybos sprendimu Nr. T-318 patvirtintame Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos apraše numatyta tvarka.
  Paraišką fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys gali pateikti  tiesiogiai atvykus į savivaldybės priimamąjį. Atsakymas dėl tolimesnio paraiškos administravimo fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims gali būti pateikiamas telefonu, išsiunčiamas paštu ar el. paštu.
  Susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos darbų rangovas parenkamas savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
  Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas rangovas fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims pateikia preliminarią darbų sąmatą su darbų kiekių ir kainos skaičiavimu (tuo atveju, jei rangovas jau yra parinktas savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka paraiškoje prašomiems darbams atlikti).
  Jei fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys nusprendžia vykdyti darbus, sudaroma susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos darbų atlikimo ir dalinio finansavimo sutartis, kurios šalys Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų įgaliotas asmuo.
  Susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos darbai vykdomi  gavus fizinių ir (ar) juridinių asmenų rangos darbų kainos apmokamą dalį, t. y. 50 arba 60 proc. darbų kainos.

  Paslauga elektroniniu būdu: neteikiama
  Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
  1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
  2. Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymas
  3. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
  4. Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašas
  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

  1. Nustatytos formos prašymas;
  2. Parengtas ir suderintas planuojamų darbų projektas (jei reikia);
  3. Paraišką pateikusio asmens įgaliojimas atstovauti fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims ir jo kontaktiniai duomenys.
  4. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų ar jų daugumos pritarimas/sprendimas vykdyti darbus.

  Paslaugos  teikėjas      

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Lorinta Laureckytė, tel. (8 41) 596 324, el. paštas

  Paslaugos vadovas    

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. (8 41) 596 320,  el. paštas

  Paslaugos  suteikimo trukmė

  Per 20 darbo dienų  paslaugos teikėjas susisiekia su prašymą pateikusiu fizinių ir (ar) juridinių asmenų įgaliotu asmeniu telefonu, el. paštu ar paštu. Paslaugos atlikimo trukmė priklauso nuo prašymo pateikimo laiko,  nuo rangos darbų ir dalinio finansavimo sutarties pasirašymo,  fizinių ir (ar) juridinių asmenų rangos darbų vertės apmokamos dalies pavedimo atlikimo, rangos darbų atlikimo trukmės ir kt. 

  Paslaugos   suteikimo kaina 

  Bankas AB Swedbank
  Gavėjas Šiaulių miesto savivaldybės administracija
  Sąskaita LT 307300010093741771
  Įmokos kodas  - Nėra

  Kaina  - 50 arba 60 proc. automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbų kainos

  Prašymo forma ir prašymo turinys:    


  Veiksmų sekos schema
  Paslaugos  apibūdinimas                 

  Pateikiami dokumentai   kelio ženklų įrengimui arba leidimui įsirengti :

  1. Rengiant techninius projektus, kuriuose numatoma įrengti kelio ženklus, projektuotojas pateikia:

            1.1. prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijai įvertinti techninio projekto eismo organizavimo schemą;
            1.2. eismo organizavimo schemą.

  Saugaus eismo komisijai pritarus paruoštai eismo organizavimo schemai, techninis projektas gali būti vykdomas. Statytojas pagal suderintą techninį projektą savo lėšomis įrengia kelio ženklus ir kitas saugaus eismo priemones, vykdo jų priežiūrą arba kelio ženklų priežiūrai sudaro sutartį  su kelio ženklų techninę priežiūrą atliekančia organizacija.

  1. Daugiabučių namų gyventojų bendrijos arba daugiabučius namus administruojančios įmonės, norinčios įsirengti   kelio  ženklus  daugiabučių  namų kiemuose ir jiems priklausančiose teritorijose,  pateikia:

             2.1. prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijai,  nurodydami  kokius ženklus nori įsirengti;
             2.2. gyventojų  -  sutikimą dėl ženklų įrengimo,  patvirtintą    gyventojų   susirinkime;
             2.3. ženklų įrengimo schemą.

  Gavus Saugaus eismo komisijos pritarimą įsirengti prašomus kelio ženklus, ženklų įrengimo schemą turi derinti su   viešosios policijos eismo priežiūros skyriumi. Ženklus daugiabučių  namų kiemuose (teritorijose) savo lėšomis įsirengia,  prižiūri patys gyventojai ar juos administruojanti įmonė arba   kelio ženklų priežiūrai sudaro sutartį  su kelio ženklų techninę priežiūrą atliekančia organizacija.

  1. Juridiniai asmenys, siekdami užtikrinti juridinio objekto funkcionavimą ir norėdami įsirengti kelio ženklus, pateikia:

             3.1. prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijai dėl  pritarimo ženklų įrengimui;
             3.2. ženklų įrengimo schemą.

  Gavus Saugaus eismo komisijos pritarimą įsirengti prašomus kelio ženklus, ženklų įrengimo schemą turi derinti su   Viešosios policijos eismo priežiūros skyriumi.  Pareiškėjas savo lėšomis įrengia  kelio ženklus, vykdo jų priežiūrą arba kelio ženklų priežiūrai sudaro sutartį  su kelio ženklų techninę priežiūrą atliekančia organizacija.

  1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, siekdami užtikrinti saugų automobilių bei pėsčiųjų eismą miesto gatvėse, pateikia:

            4.1.  prašymą- pasiūlymą įrengti kelio ženklus, siekiant užtikrinti saugų eismą.

  Saugaus eismo komisijai pritarus gautam pasiūlymui, kelio ženklai įrengiami Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus užsakymu. Rangovas, įrengęs kelio ženklus, juos aktu perduoda savivaldybės infrastruktūros skyriui. Jų priežiūrą pagal savivaldybės infrastruktūros skyriaus rašytine forma pateiktą užsakymą vykdo kelio ženklų techninę priežiūrą atliekanti organizacija. Pareiškėjas informuojamas apie komisijos priimtą sprendimą. 

  1. Daugiabučių namų gyventojai, pageidaujantys, kad daugiabučio namo kieme būtų įrengtos transporto priemonių stovėjimo vietos, skirtos skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms, Miesto ūkio ir aplinkos skyriui pateikia:

             5.1. prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriui;
             5.2. neįgaliojo pažymėjimą arba darbingumo lygio pažymą.

  Jei gyventojui, kuris pats vairuoja lengvąjį automobilį  yra nustatytas 0-30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, ir/ar  fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ar sunkus neįgalumo lygis,  kelio ženklai įrengiami Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus užsakymu. Jei gyventojui nustatytas didesnis darbingumo lygis, kelio ženklą gali įsirengti savo lėšomis, gavus gyventojų  -  sutikimą dėl ženklų įrengimo,  patvirtintą    gyventojų   susirinkime ir Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus pritarimą.

              5.3. vairuotojo pažymėjimą.
              5.4. daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų savininkų pritarimą (ne mažiau kaip 51 proc. savininkų) dėl kelio ženklo „Neįgalusis“ įrengimo prie jų namo.

  Atskirais atvejais gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą.

  1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys įsirengti kelio ženklą „Rezervuota stovėjimo vieta“:

              6.1. prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijai dėl  pritarimo ženklų įrengimui;
              6.2. ženklų įrengimo schemą.
              6.3.Saugaus eismo komisijai pritarus paruoštai ženklų įrengimo schemai, pareiškėjas kelio ženklų įrengimo schemą turi derinti su   viešosios policijos eismo priežiūros skyriumi.
              6.4. Pareiškėjas dėl leidimų, suteikiančių teisę kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ zonoje, išdavimo turi kreiptis į rezervuotų vietų administratorių – Šiaulių švietimo centrą (Pakalnės g. 6A, Šiauliai). Leidimus stovėti rezervuotose vietose išduoda aukščiau paminėta įmonė, kuri renka vietinės rinkliavos mokesčius už stovėjimą ir leidimus rezervuotose vietose.
              6.5. Pareiškėjas savo lėšomis įrengia  kelio ženklus, vykdo jų priežiūrą arba kelio ženklų priežiūrai sudaro sutartį  su kelio ženklų techninę priežiūrą atliekančia organizacija.

  Paslauga teikiama elektroniniu būdu

  Paslauga elektroniniu būdu teikiama: www.epaslaugos.lt

  Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
   1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintos Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės.
   2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 patvirtintas Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12.
   3. Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950.
   4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. A-1085 patvirtintas  kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašas.
  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
  1. Prašymas dėl kelio ženklų įrengimo ar leidimo įsirengti kelio ženklus.
  2. Kelio ženklų schemą.
  3. Pareiškėjas pateikia sklypo nuosavybės dokumentus, jei prašo leidimo įsirengti kelio ženklus jam priklausančioje teritorijoje
  4. Neįgaliojo pažymėjimą arba darbingumo lygio pažymą.
  5. Vairuotojo pažymėjimą.
  Paslaugos  teikėjas      

  Miesto ūkio ir plėtros skyriaus vyr. specialistė Jūratė Sodienė, 8 41 596 327, el. paštas:

  Paslaugos vadovas    

  Miesto ūkio ir plėtros skyriaus vedėja Eglė Bružienė, 8 41 596 320, el.paštas:

  Paslaugos  suteikimo trukmė - 20 dienų. Paslauga nemokama.

  Prašymo forma ir prašymo turinys:  

  Prašymas dėl kelio ženklo (ų) įrengimo ar leidimo įrengti kelio ženklą (us) 
  Prašymas dėl kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo  


  Veiksmų sekos schema